Kandidatų anketos – rinkėjų apsisprendimui

Į aukš­čiau­sią ra­jo­no val­džios pos­tą – sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą – šie­met pre­ten­duo­ja 276 kan­di­da­tai. Be­si­ver­žian­čių­jų į val­džią dau­gė­ja: per pra­ėju­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus kan­di­da­tų bu­vo 193.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė – ma­sa­las ra­jo­no po­li­ti­kams.

Po­li­ti­kų mi­nios mar­gu­mą at­spin­di in­ter­ne­ti­nia­me Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pus­la­py­je pa­tal­pin­tos kan­di­da­tų an­ke­tos. Ne vie­nas pri­si­pa­žįs­ta, kad jų skai­ty­mas ta­po sma­gia pra­mo­ga.

 

Nuo me­ro iki be­dar­bio

 

An­ke­tos gra­fo­je, ku­rio­je nu­ro­do­ma kan­di­da­to dar­bo­vie­tė ir pa­rei­gos, – tik­ra pro­fe­si­jų en­cik­lo­pe­di­ja. Nuo di­rek­to­riaus, įmo­nės sa­vi­nin­ko iki keis­to­kų be­dar­bio ar ne­įga­lio­jo „pa­rei­gų“.

Me­ras, vi­ce­me­ras, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, abu jo pa­va­duo­to­jai bei gau­sus bū­rys spe­cia­lis­tų – su­tar­ti­nai į sa­vi­val­dos rin­ki­mus žy­giuo­ja be­ne pu­sė sa­vi­val­dy­bės.

Ki­ta da­lis kan­di­da­tų kur kas spal­vin­ges­nė pro­fe­si­jos at­žvil­giu: ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jas, gy­dy­to­jas, mo­ky­to­jas, miš­ki­nin­kas, ban­ki­nin­kas, ag­ro­no­mas, par­da­vė­ja, ka­si­nin­kė, sar­gas, dar­že­lio auk­lė­to­jos, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, fre­zuo­to­jas, pen­si­nin­kas, stu­den­tas. Ta­ry­bos kė­des už­im­ti ti­ki­si ir smui­ki­nin­kė, cho­ro dai­ni­nin­kas, mu­zi­kos mo­ky­to­jas, mu­zi­ko­lo­gas...

 

Nuo mi­li­jo­nie­riaus iki skur­džiaus

 

Rin­kė­jams smal­su žvilg­te­rė­ti ir į vie­šai at­ver­tą kan­di­da­to pi­ni­gi­nę. Tur­to ir pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jo­se nu­ro­do­mas tur­tas – nuo rie­baus mi­li­jo­no iki ap­skri­to nu­lio. Pas­ta­ro­jo „sa­vi­nin­kai“ – ne tik ne­spė­jęs už­si­dirb­ti jau­ni­mas, bet ir ge­ro­kai per ke­tu­rias­de­šimt per­li­pę po­li­ti­kai.

Tur­to ne­už­gy­ve­nu­sie­siems ga­li­ma bū­tų tai­ky­ti skam­bų­jį šū­kį „ne pi­ni­guo­se lai­mė“, jei ne kir­ban­tis klau­si­mas: kuo gy­vas ger­bia­mas kan­di­da­tas, už­dir­ban­tis per me­tus tris tūks­tan­čius, tūks­tan­tį ar nu­lį li­tų? Dar la­biau nu­steb­ti ver­čia nu­liu­kai „iš­skai­čiuo­ta pa­ja­mų mo­kes­čio su­ma“ ei­lu­tė­je...

Po kai ku­rių par­ti­jų vė­lia­va į ta­ry­bą ver­žia­si vi­sa ar­mi­ja be­dar­bių.

 

Iš­si­la­vi­ni­mas... ne­už­skai­to­mas

 

Lenk­ty­nių nuo­tai­ka tarp kan­di­da­tų dvel­kia ir nu­ro­dant sa­vo iš­si­la­vi­ni­mą. Ne­pa­mirš­ta­ma iš­var­din­ti vi­sų baig­tų ir ne­baig­tų mo­ky­mo įstai­gų.

Pre­ten­den­to į val­džią ver­tę rin­kė­jų aky­se tu­ri įgy­ti ne tik aukš­tes­ny­sis ar aukš­ta­sis iš­si­la­vi­ni­mas. Įveik­tų moks­lo aukš­tu­mų są­ra­še ne­pa­mirš­ta­ma pa­mi­nė­ti ir oku­pa­ci­nės – so­vie­ti­nės sis­te­mos „per­liu­kų“ – aukš­tų­jų par­ti­nių mo­kyk­lų. Ne­žiū­rint to, kad šios įstai­gos Ne­pri­klau­so­my­bės me­tais sa­vo „aukš­tą­jį“ sta­tu­są pra­ra­do. Dar 1996 me­tais Sei­mo pri­im­ta­me įsta­ty­me tei­gia­ma, kad „aukš­tų­jų par­ti­nių mo­kyk­lų di­plo­mai ne­pri­pa­žįs­ta­mi do­ku­men­tais, liu­di­jan­čiais apie aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą“.

Ma­tyt, prie iš­si­la­vi­ni­mo nu­ro­dy­ti „vi­du­ri­nis“ kan­di­da­tui ran­ka ne­pa­ki­lo...

Ar įgy­tas aukš­ta­sis iš­si­la­vi­ni­mas pri­de­da su­pra­ti­mo apie kul­tū­rin­gą el­ge­sį ir ben­dra­vi­mą, gin­čy­tis ga­li­ma. Ta­čiau tai, kad jis tie­sio­giai tu­rė­tų bū­ti su­si­jęs su ži­nio­mis, abe­jo­nių ne­ky­la. O be rei­ka­lo... Vie­no ne vie­ną aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą nu­ro­džiu­sio kan­di­da­to su­regz­ta­me dvie­jų sa­ki­nių pa­si­aiš­ki­ni­me – net pen­kios klai­dos.

Ki­tas sau­sio mė­ne­sį pa­tei­kęs an­ke­tos duo­me­nis kan­di­da­tas ne­pra­lei­do pro­gos pa­si­gir­ti šie­met jau spė­jęs įgy­ti aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą.

 

Po­mė­gis – „gy­ve­ni­mo me­nas“

 

An­ke­tos punk­tas apie kan­di­da­tų po­mė­gius taip pat la­bai įvai­ria­pu­sis. Vy­riš­ko­ji pre­ten­den­tų į ta­ry­bą da­lis gal­vas pa­me­tę dėl spor­to, žve­jy­bos, šau­dy­mo, fil­ma­vi­mo, fo­to­gra­fa­vi­mo, au­to­mo­bi­lių spor­to. Vie­nas vy­riš­kos ly­ties at­sto­vas pir­me­ny­bę ati­duo­da šo­kiams.

Vie­tos an­ke­to­je ra­do ir itin mo­te­riš­kas po­mė­gis – ben­dra­vi­mas su žmo­nė­mis. Jį nu­ro­dė ne vie­na kan­di­da­tė. Pa­mi­nė­ti ir kur kas prak­tiš­kes­ni – mez­gi­mas, siu­vi­mas, so­di­nin­ka­vi­mas, dar­ži­nin­kys­tė. Pro­jek­tų ra­šy­mas, sa­viš­vie­ta, pa­si­ro­do, taip pat ga­li bū­ti pri­skir­ti prie po­mė­gių.

Ke­lio­nės – vie­nas daž­niau­siai an­ke­to­se pa­mi­nė­tų lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo bū­dų. Ta­čiau žvilg­te­rė­jus pre­ten­den­to į ta­ry­bą „pi­ni­gi­nėn“ ne­re­tai pa­aiš­kė­ja, kad ten vė­jai švil­pau­ja.  Su to­kia tur­to de­kla­ra­ci­ja ne­bent iš Pra­mo­nės į Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ną ke­liau­ti...

Vie­nos fi­lo­so­fiš­kai nu­si­tei­ku­sios mo­te­riš­kės po­mė­gis – „gy­ve­ni­mo me­no už­si­ė­mi­mas“ – rin­kė­jui sun­kiai įme­na­ma mįs­lė.

Apie kai ku­rių kan­di­da­tų mėgs­ta­mą „spor­to ša­ką“ – bė­gio­ji­mo iš vie­nos par­ti­jos į ki­tą – skai­ty­to­jas ga­li su­si­da­ry­ti nuo­mo­nę pats. Te­rei­kia per­žvelg­ti skil­tį, ku­rio­je pri­va­lu nu­ro­dy­ti esa­mą ir bu­vu­sias pri­klau­so­my­bes po­li­ti­nėms par­ti­joms.

Esa­ma ir dar di­des­nių ku­rio­zų – to­kių kan­di­da­tų, ku­rie per­bė­gę į ki­tą par­ti­ją dar li­ko ir se­no­sios są­ra­šuo­se.

 

Sa­vi­mo­nė – kuo ge­riau­sia

 

Kan­di­da­tams bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė ir pa­pil­dy­ti an­ke­tą sa­vo pa­ste­bė­ji­mais. Ši skil­tis iš­nau­do­ta ne­dau­ge­lio. O tie, ku­rie pa­no­ro apie sa­ve pri­dur­ti dau­giau nei ap­rė­pė dvi­de­šimt an­ke­tos klau­si­mų, sa­vo tei­gia­mas sa­vy­bes pa­tei­kė ne­si­kuk­lin­da­mi.

„Ko­mu­ni­ka­bi­li, drau­giš­ka, jaut­ri, pa­rei­gin­ga“ – apie sa­ve taip ma­no vie­na kan­di­da­tė. „Esu pa­rei­gin­ga, nuo­šir­di, ak­ty­vi“, – ne­nu­si­lei­džia ki­ta.

„Ma­nau, kad pa­si­žy­miu iš­tver­me, grei­ta orien­ta­ci­ja. Su­ge­bu efek­ty­viai dirb­ti, esant įtemp­toms są­ly­goms“ – tie­siai į de­šim­tu­ką tai­ko dar vie­nas kan­di­da­tas.

 

Be­veik pu­sė – mo­te­rų

 

Iš 276 kan­di­da­tų, pa­si­ren­gu­sių da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se, – be­veik pu­sė mo­te­rų. Jų šia­me ben­dra­me są­ra­še 130.

Iš pra­ei­tuo­se rin­ki­muo­se, vy­ku­siuo­se 2007 me­tais, kan­di­da­ta­vu­sių 193 as­me­nų bu­vo 92 mo­te­rys.

Kan­di­da­tų bū­rys mar­gas ir sa­vo am­žiaus am­pli­tu­de – jau­niau­sias kan­di­da­tas 21-erių, vy­riau­sias – per­ko­pęs 75-erių me­tų slenks­tį.

 

Iš­brauk­ti

 

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja uk­mer­giš­kių kan­di­da­tų są­ra­šą jau su­trum­pi­no pen­kio­mis pa­var­dė­mis.

Trys iš jų an­ke­to­se bu­vo nu­ty­lė­ję apie sa­vo teis­tu­mą. LR sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mas įpa­rei­go­ja an­ke­to­je nu­ro­dy­ti, jei po Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo įsi­tei­sė­ju­siu teis­mo nuosp­ren­džiu bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu. Taip pat rei­kia pri­si­pa­žin­ti ir dėl teis­tu­mo už sun­kius ar la­bai sun­kius nu­si­kal­ti­mus so­viet­me­čiu.

Du kan­di­da­tai į ra­jo­no ta­ry­bą pre­ten­da­vo, ne­dek­la­ra­vę sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos sa­vi­val­dy­bė­je. Vie­nas iš jų re­gist­ruo­tas Za­ra­suo­se, ki­tas – Kau­ne. Tai taip pat prieš­ta­rau­ja Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mui.

Ta­čiau mi­nė­tas įsta­ty­mas ne­įpa­rei­go­ja kan­di­da­to in­for­muo­ti apie tai, ar tik jis šiuo me­tu nė­ra įta­ria­muo­ju bau­džia­mo­je by­lo­je. Mar­go­je kan­di­da­tų į ta­ry­bą mi­nio­je, pa­si­ro­do, esa­ma ir to­kių – lau­kian­čių teis­mo nuosp­ren­džio.

Vy­riau­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je re­gist­ruo­ti 35 897 rin­kė­jai. Pa­gal sa­vi­val­dy­bė­je esan­čių gy­ven­to­jų skai­čių į ta­ry­bą bus ren­ka­mi 25 na­riai.

Sa­vi­val­dos rin­ki­mai vyks va­sa­rio 27 die­ną.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų