Keleiviai ir šnerkščia, ir apgaudinėja

Gy­dy­to­jai pa­ta­ria po ke­lio­nės vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu bū­ti­nai nu­si­plau­ti ran­kas. Ve­ži­mo pa­slau­go­mis nau­do­ja­si ne vien tvar­kin­gi gy­ven­to­jai, to­dėl iš au­to­bu­sų ga­li­me par­si­neš­ti li­gų. Tuo tar­pu Au­to­bu­sų par­ko dar­buo­to­jai svars­to, kaip „ap­si­va­ly­ti“ nuo pik­ta­da­rių ir ne­draus­min­gų ke­lei­vių.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Keleiviams patiktų važinėti švariais autobusais, tačiau tą švarą kai kurie ukmergiškiai supranta savaip.

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas tu­ri 40 au­to­bu­sų. Į ap­tar­nau­ja­mą li­ni­ją, pa­sak di­rek­to­riaus Al­fon­so Pra­bi­šo, kas­dien iš­va­žiuo­ja apie 20 jų, kai ku­rio­mis die­no­mis – per­pus ma­žiau.

Iš rei­sų va­ka­re grį­žu­siems vai­ruo­to­jams pri­va­lu už­suk­ti į Del­tu­vos gat­vė­je esan­čią Au­to­bu­sų par­ko plo­vyk­lą, kad ry­tą šva­rūs iš­va­žiuo­tų į mies­to gat­ves.

Plo­vyk­lo­je au­to­bu­sus nu­va­lo spe­cia­lūs še­pe­čiai. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku, kai dėl mi­nu­si­nės tem­pe­ra­tū­ros nė­ra ga­li­my­bės nau­do­tis van­de­niu, trans­por­to prie­mo­nės plau­na­mos ran­ko­mis. Vi­suo­me­ni­nio trans­por­to vi­daus tvar­ka – ben­dro­vė­je dir­ban­čios plo­vė­jos rū­pes­tis. Ji šluo­ja, plau­na grin­dis, ša­li­na pur­vą ir dul­kes, iš­siur­bia sė­dy­nes.

Spe­cia­lių prie­mo­nių rei­ka­lau­jan­čia dez­in­fek­ci­ja, anot di­rek­to­riaus, ne­už­si­i­ma­ma. Tuo tar­pu ša­lies au­to­bu­sų par­kų trans­por­to prie­mo­nė­se ji kai ka­da at­lie­ka­ma, sau­gan­tis gri­po epi­de­mi­jos ar ki­to­kių li­gų, nai­ki­nant pa­ra­zi­tus.

 

Nesu­si­tvar­ko su pa­dau­žo­mis

 

Pa­stan­gas pa­lai­ky­ti šva­rą au­to­bu­suo­se ver­ti­na ne vi­si ke­lei­viai. Kai ku­rių iš jų kul­tū­rą ge­riau­siai at­spin­di sa­lo­nuo­se pri­spjau­dy­ti sau­lėg­rą­žų lukš­tai, su­plė­šy­ti, api­pjaus­ty­ti, ap­ra­ši­nė­ti sė­dy­nių už­val­ka­lai. Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sų sto­ties vir­ši­nin­kė Aud­ro­nė Gvoz­die­nė sa­ko, jog su­au­gę va­žiuo­to­jai tuo ne­už­si­i­ma: tai – vai­kų, pa­aug­lių dar­bas.

Nio­ko­da­mi sve­ti­mą tur­tą, „dai­li­nin­kai“ nau­do­ja spal­vik­lius – va­di­na­muo­sius mar­ke­rius. Jais „iš­gra­ži­na“ sė­dy­nes, pri­ra­šo keiks­ma­žo­džių. Ran­da­ma ir te­le­fo­nų nu­me­rių su sa­vi­nin­kų var­dais. „Var­go su to­kiais tu­rim so­čiai, nes nė­ra juos nu­va­lan­čių prie­mo­nių“, – sa­ko A. Gvoz­die­nė.

Kliū­va ne­nau­dė­liams ir sė­dy­nių už­val­ka­lai: juos ter­šia, dras­ko me­džia­gą. „Ras ko­kią sky­lu­tę – tai bū­ti­nai su „brit­va“ su­pjaus­ty­ti rei­kia... Vai­ruo­to­jai jau tik pa­ma­to, kad skrai­do ru­lo­nai“, – pa­sa­ko­ja vir­ši­nin­kė.

 

Tvar­ky­mo iš­lai­dos – tė­vams

 

Ne vi­siems ne­klau­ža­doms pa­vyks­ta pa­spruk­ti. To­kį pa­ste­bė­jus, iš­si­aiš­kin­ti pa­var­dę pa­de­da moks­lei­vio pa­žy­mė­ji­mas. Bū­na, kad už­speis­ti ir pa­tys pri­si­pa­žįs­ta. Apie pa­da­ry­tą ža­lą in­for­muo­ja­mi tė­vai. Su­siū­ti sė­dy­nių ap­dan­ga­lus ar juos pa­keis­ti kai­nuo­ja pi­ni­gus. Gim­dy­to­jams ten­ka ap­mo­kė­ti at­ža­lų pri­da­ry­tus nuos­to­lius. Prie­mo­nės ir dar­bas jiems at­si­ei­na 50, 100 ir dau­giau li­tų.

Jau­nų­jų chu­li­ga­nų bai­mi­na­ma­si ir lau­kiant žie­mos. Mat tuo­met au­to­bu­sai, ypač lan­gai, „ken­čia“ nuo snie­go gniūž­čių.

 

Kei­kia­si, pa­pra­šy­ti do­ku­men­tų

 

Vai­ruo­to­jams ten­ka su­si­dur­ti su įvai­riau­sio plau­ko ke­lei­viais. Va­ži­nė­ji­mą­si au­to­bu­su kai kas lai­ko pra­mo­ga. At­si­ran­da to­kių, ku­rie įsė­dę ir ne­be­si­ruo­šia iš­lip­ti, net ir ga­li­nė­je sto­te­lė­je. Daž­niau­siai tai bū­na nuo­la­ti­nius bi­lie­tus įsi­gi­ję pa­gy­ve­nę žmo­nės. Ta­čiau di­des­nių pro­ble­mų to­kie mė­gė­jai pa­ke­liau­ti ne­su­ke­lia.

Keb­liau su pik­tais, įžū­liais ke­lei­viais. Pa­si­tai­ko ne­draus­min­gų: kad pa­si­nau­do­tų ga­li­my­be va­žiuo­ti leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis, ban­do pa­kiš­ti ne­be­ga­lio­jan­čius ne­įga­lio­jo do­ku­men­tus, ne­tin­ka­mus moks­lei­vio pa­žy­mė­ji­mus. Ar­ba ima keiks­no­tis, pa­pra­šy­ti juos pa­ro­dy­ti. Taip truk­do­mas vai­ruo­to­jų dar­bas, au­to­bu­sai at­si­lie­ka nuo gra­fi­ko.

At­si­ran­da ir ne­su­pran­tan­čių, ko­dėl ne­ga­li­ma ne­mo­ka­mai pa­va­žiuo­ti vie­ną sto­te­lę. „Sa­ko – nie­kur ne­dir­bu, ne­tu­riu pi­ni­gų, dar­bo bir­ža ne­mo­ka, o kiek gi čia pa­va­žiuo­siu, – pa­sa­ko­jo A. Gvoz­die­nė. – Ta­čiau juk to­kių leng­va­tų nė­ra.“

 

Įžei­dė re­pli­ka

 

Vai­dų tarp vai­ruo­to­jų bei ke­lei­vių pa­si­girs­ta ir dėl pra­žiū­rė­to vie­no ki­to cen­to, o kar­tais au­to­bu­se ne­jau­ku tam­pa dėl, ro­dos, vi­sai ne­kal­tos re­pli­kos. Štai Tarp­tau­ti­nę pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­ną, kai vi­si gar­baus am­žiaus uk­mer­giš­kiai mies­to au­to­bu­sais ga­lė­jo va­ži­nė­tis ne­mo­ka­mai, vie­na mo­te­riš­kė la­bai įsi­žei­dė, iš vai­ruo­to­jo su­lau­ku­si to­kio pa­siū­ly­mo. Esą šis be jo­kio pa­grin­do pa­lai­kęs ją se­na.

Au­to­bu­suo­se ne­re­tai ran­da­ma pa­lik­tų daik­tų: pirš­ti­nių, skė­čių, kup­ri­nių, kny­gų. Ra­di­niai už­re­gist­ruo­ja­mi kaip pa­mes­ti, kai ku­riuos šei­mi­nin­kai at­si­i­ma. Ap­tin­ka­ma net­gi as­mens do­ku­men­tų – dar­buo­to­jams tuo­met ten­ka kreip­tis į mig­ra­ci­jos tar­ny­bą.

 

Griež­tai tik­ri­na­ma

 

Ar­tė­jant žie­mai svar­bu au­to­bu­sus tin­ka­mai pa­reng­ti dar­bui šal­to oro są­ly­go­mis. Trans­por­to prie­mo­nės prieš žie­mą pa­pil­do­mai tik­ri­na­mos, per­žiū­ri­mos au­ši­ni­mo, ki­tos sis­te­mos.

Nors ben­dro­vės tur­tas, anot įmo­nės va­do­vo, se­no­kas, tech­ni­nė au­to­bu­sų būk­lė di­des­nių rū­pes­čių ne­ke­lia. Kas pu­sę me­tų ji griež­tai tik­ri­na­ma at­lie­kant tech­ni­nes ap­žiū­ras, pa­tik­rin­ti at­vyks­ta ir spe­cia­lis­tų iš Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų