Keturkojų istorija – be pabaigos

Ši is­to­ri­ja pra­si­dė­jo, kai vie­nos įmo­nės ga­my­bi­nė­se pa­tal­po­se įsi­vei­sė ka­tės. Jų vis dau­gė­jo, nes ka­tės ne tik eg­zis­tuo­ja, bet ir dau­gi­na­si. Val­ka­tau­jan­čiais gy­vū­nais at­si­kra­ty­ti – pro­ble­ma­tiš­ka. Mies­to se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai pa­siū­lė kreip­tis į VšĮ „Penk­ta ko­ja“, ku­ri su­tei­kia pa­gal­bą be­glo­biams gy­vū­nams. Ke­tur­ko­jų glo­bė­jai yra įsi­kū­rę Kau­ne.

Zi­ta BATAITIENĖ

Au­to­rės nuotr. Be­na­miai ka­čiu­kai ieš­ko ši­lu­mos vi­so­se įma­no­mo­se vie­to­se.

Ta­čiau „Penk­tos ko­jos“ dar­buo­to­jai siū­lė tik gy­vū­nų ste­ri­li­za­ci­ją, o pa­si­im­ti ka­tes ga­lė­jo su vie­na są­ly­ga – jei jos... skie­py­tos. Ka­dan­gi šiuo at­ve­ju val­ka­tau­jan­čių ka­čių nie­kas skie­py­ti ne­si­ruo­šė, „Penk­tos ko­jos“  gy­vū­nų my­lė­to­jai  ka­tėms ir ka­čiu­kams iš Uk­mer­gės vi­so­je res­pub­li­ko­je ėmė ieš­ko­ti glo­bė­jų. Ta­čiau pa­ieš­kos bu­vo be­vai­sės.

Per mė­ne­sį į pa­gal­bos šauks­mą nie­kas ne­at­si­lie­pė. Be­lie­ka spė­lio­ti, kaip to­kiu at­ve­ju elg­tis įmo­nei. Gal pa­čiai įmo­nei pa­skelb­ti spau­do­je: „Ge­riems žmo­nėms do­va­no­ja­me tris ka­tes ir de­vy­nis ka­čiu­kus. Pa­si­gau­ti pa­tiems...“

 

Iš gy­vū­nų glo­bos ir nai­ki­ni­mo is­to­ri­jos

 

Prieš de­šimt­me­tį Uk­mer­gė­je val­ka­tau­jan­čius gy­vū­nus nai­ki­no „Nu­a­ras“ iš Kau­no. 2003 me­tais ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su­da­rė su­tar­tį su ra­jo­no Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja dėl val­ka­tau­jan­čių šu­nų ir ka­čių gau­dy­mo ir nai­ki­ni­mo. Su­gau­tų gy­vū­nų lai­ky­mui ir nai­ki­ni­mui bu­vo įreng­ti du be­glo­bių gy­vū­nų su­rin­ki­mo punk­tai.

Su­tar­tis tarp ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Me­džio­to­jų žve­jų drau­gi­jos dėl gy­vū­nų nai­ki­ni­mo bu­vo nuo­lat tę­sia­ma. Val­ka­tau­jan­tys gy­vū­nai bu­vo su­ren­ka­mi iš se­niū­ni­jų, kar­tais juos pri­sta­ty­da­vo ir pa­tys gy­ven­to­jai. Per me­tus vi­du­ti­niš­kai bu­vo su­ren­ka­ma, su­gau­do­ma ir su­nai­ki­na­ma apie 200 val­ka­tau­jan­čių šu­nų ir ka­čių.

Ta­čiau šį pa­va­sa­rį gy­vū­nų glo­bė­jai ap­kal­ti­no Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ją dėl ne­tei­sė­tos ir nu­si­kals­ta­mos veik­los, skan­da­lin­gus fak­tus pa­vie­ši­no, tad su­tar­tis su drau­gi­ja bu­vo nu­trauk­ta...

 

Šian­die­ni­nė si­tu­a­ci­ja

 

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė, žiū­rė­da­ma į sta­tis­ti­nius duo­me­nis, ne­ma­to, jog gy­ven­to­jų, ku­riuos ap­kan­džio­jo val­ka­tau­jan­tys gy­vū­nai, bū­tų pa­dau­gė­ję. Pra­ne­ši­mų dėl įkan­di­mų bu­vo dau­giau lie­pos–rug­pjū­čio mė­ne­siais, ta­čiau žmo­nės nu­ken­tė­jo ne nuo val­ka­tau­jan­čių šu­nų, o nuo sa­vo au­gin­ti­nių.

Pa­sak mies­to se­niū­no Sta­sio Jac­kū­no, ieš­ko­ma pro­ble­mos spren­di­mo bū­dų, nes „vie­ni gy­ven­to­jai la­bai my­li gy­vū­nus, ki­ti – prie­šin­gai jiems nu­si­tei­kę“. Se­niū­nas ne­tu­rė­jo prie­kaiš­tų me­džio­to­jams, kai su jais bu­vo su­da­ry­ta su­tar­tis dėl val­ka­tau­jan­čių gy­vū­nų nai­ki­ni­mo.

Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­jo Jo­no Či­vo nuo­mo­ne, ra­jo­ne pa­tvir­tin­tų gy­vū­nų glo­bos ir lai­ky­mo tai­syk­lių ne­la­bai pai­so­ma. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas įpa­rei­go­tas kon­tro­liuo­ti tai­syk­lių lai­ky­mą­si.

Ra­jo­no gy­vū­nų glo­bos klu­bo pir­mi­nin­kas Sta­sys Ba­raus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad gy­vū­nų glo­bos na­mai mū­sų ra­jo­ne – bū­ti­ni, pa­ti­kė­ti gy­vū­nų glo­bą ki­tiems ra­jo­nams – ne­tiks­lin­ga. Gy­vū­nų lai­ky­mą juo­se tu­rė­tų fi­nan­suo­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, bū­ti­na ke­tur­ko­jų re­gist­ra­ci­ja gy­ven­to­jų būs­tuo­se.

„Ge­ra­no­riš­kai glo­bo­ja­me ke­tur­ko­jus, tu­ri­me įsi­ren­gę „gy­vy­bės nar­ve­lį“, jei tu­ri­me vie­tos – pri­ima­me. Sa­vo ei­lės narvelyje lau­kia gy­vū­nų ei­lė“, – pa­sa­ko­jo S. Ba­raus­kas.

Uk­mer­gės su­in­te­re­suo­tų tar­ny­bų va­do­vai šie­met lan­kė­si Pa­ne­vė­žy­je, kur su­si­pa­ži­no su gy­vū­nų glo­bos są­ly­go­mis. At­ei­ty­je prie Uk­mer­gės bu­tų ūkio pla­nuo­ja­ma steig­ti ke­tur­ko­jų glo­bos na­mus, o „be­vil­tiš­kus“ – val­ka­tau­jan­čius, ser­gan­čius gy­vū­nus nai­kin­ti. Ta­čiau kaip tai bus at­lie­ka­ma – ne­ži­nia.

„Ra­jo­ne ne­bū­tų iš­ki­lu­si val­ka­tau­jan­čių gy­vū­nų pro­ble­ma pra­ei­ty­je, ne­bū­tų jos at­ei­ty­je, jei gy­ven­to­jai ir at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos lai­ky­tų­si ra­jo­ne pa­tvir­tin­tų gy­vū­nų glo­bos ir lai­ky­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų. Atei­tis mig­lo­ta, ne­aiš­ku kas už­tik­rins, kad be­glo­bių gy­vū­nų ne­dau­gė­tų“, – sa­kė Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ma­ra­zaus­kas.

Tai­syk­lės ga­lio­ja, ta­čiau gy­ve­ni­mas ei­na sau, o raš­tai sau. Be­lie­ka lauk­ti nau­jų ra­jo­no val­džios spren­di­mų ar­ba nau­jų kla­jo­klių gy­vū­nų is­to­ri­jų...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų