Ke­ti­na­ma už­da­ry­ti dar dvi mo­kyk­las

 

Nuo ki­tų me­tų ra­jo­ne ne­liks dar dvie­jų mo­kyk­lų. Toks spren­di­mas grei­čiau­siai bus pri­im­tas, nes mo­ki­nių skai­čius per me­tus ne­prog­no­zuo­ja­mai su­ma­žė­jo.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ki­tą rug­sė­jį skam­bu­tis tik­riau­siai ne­skam­bės Ly­duo­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, o Re­čio­nių pa­grin­di­nė mo­kyk­la taps tik pra­di­nių kla­sių sky­riu­mi.

 

 

Ra­jo­ne – mo­kyk­lų tuš­tė­ji­mo me­tas.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad di­džiau­sias ne­ti­kė­tu­mas – la­bai su­ma­žė­jęs mo­ki­nių skai­čius Ly­duo­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Prie­žas­tys ke­lios – su­ma­žė­jęs gims­ta­mu­mas ir tai, kad Uk­mer­gė­je dar­bus tu­rin­tys tė­vai sa­vo at­ža­las ve­žio­ja į mies­to mo­kyk­las.

Ki­tą­met į Ly­duo­kių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą pla­nuo­tų rink­tis vos 28 vai­kai. Mo­kyk­los ap­lin­kai per me­tus rei­kia 170 tūkst. li­tų. Vie­nam mo­ki­niui ten­ka 6540 li­tų ūkio iš­lai­dų. D. Ste­po­na­vi­čie­nė sa­kė, kad su­si­ti­ki­me su mo­kyk­los ben­druo­me­ne bu­vo pa­siū­ly­ta re­or­ga­ni­zuo­ti ją pri­jun­giant prie Žel­vos vi­du­ri­nės ir pa­lie­kant vie­ne­riems me­tams vie­ną pra­di­nių kla­sių kom­plek­tą. Ta­čiau ap­klau­sus tė­ve­lius iš­aiš­kė­jo, kad to­kiu at­ve­ju sky­riu­je lik­tų tik 7 pra­di­nu­kai. Pa­gal mū­sų ša­lies Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą kom­plek­te tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 10 mo­ki­nių.

Ap­svars­čius si­tu­a­ci­ją siū­lo­ma nuo rug­sė­jo pir­mo­sios vi­sas 1-8 kla­ses pri­jung­ti prie Žel­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los. Mo­ki­niai bus pa­ve­ža­mi mo­kyk­li­niu trans­por­tu, da­liai pe­da­go­gų bus siū­lo­mas dar­bas Žel­vos vi­du­ri­nė­je.

Liūd­na si­tu­a­ci­ja ir Re­čio­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Gelbs­tint nuo už­da­ry­mo, šie­met į ją kas­dien ve­ža­mi sep­ty­ni Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai. Ta­čiau aiš­ku, kad ki­tą­met net ir toks gel­bė­ji­mo­si ra­tas ug­dy­mo įstai­gos ne­iš­sau­gos, nes jo­je pla­nuo­ja lik­ti vos 20 vai­kų.

Siū­lo­ma Re­čio­nių mo­kyk­lą pri­jung­ti prie Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los, pa­lie­kant Re­čio­nių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių.

La­bai opus klau­si­mas – iš­tuš­tė­ję ug­dy­mo įstai­gų pa­sta­tai. Jų par­da­vi­mas be­veik ne­re­a­lus ir dėl su­dė­tin­gų ju­ri­di­nių pro­ce­sų, ir dėl vi­siš­ko pa­klau­sos ne­bu­vi­mo.

Ką da­ry­ti su tuš­čiu Ly­duo­kių mo­kyk­los pa­sta­tu, kol kas ne­ži­nia. O štai Re­čio­nių mo­kyk­los pa­sta­tą ti­ki­ma­si pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui. D. Ste­po­na­vi­čie­nė sa­kė be­veik ne­abe­jo­jan­ti, kad pa­vyks gau­ti „eu­ro­pi­nių“ pi­ni­gų pa­sta­to re­no­va­vi­mui. Ši ba­zė bū­tų pri­skir­ta bū­si­mai Me­nų mo­kyk­lai (ją ke­ti­na­ma kur­ti su­jun­gus Dai­lės ir Mu­zi­kos mo­kyk­las). Pa­sta­tas bū­tų pri­tai­ky­tas uni­ver­sa­liai dau­gia­funk­cei Me­nų mo­kyk­los veik­lai. Čia ga­lė­tų vyk­ti me­nų ple­ne­rai, kon­fe­ren­ci­jos, et­no­kul­tū­ros pa­mo­kos.

Vi­si šie pla­nai bus įgy­ven­din­ti, jei su­lauk­si­me Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių lė­šų pa­ra­mos.

Klau­si­mas dėl Re­čio­nių ir Ly­duo­kių mo­kyk­lų at­ei­ties bei dėl Dai­lės ir Mu­zi­kos mo­kyk­lų su­jun­gi­mo į Me­nų mo­kyk­lą bus svars­to­mas ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų