Klaidžioti medikus verčia pasenusi įranga

Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai ti­ki­na ne­re­tai pa­vė­luo­jan­tys ne vien dėl ne­tin­ka­mai nu­ro­do­mų ad­re­sų. Dar­bą trik­do ir au­to­mo­bi­liuo­se nau­do­ja­ma pa­se­nu­si įran­ga, ku­ri ga­li pa­ves­ti, sku­bant pas li­go­nį.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Greitosios pagalbos automobilių įranga gali pavesti.

Vyk­dant grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sis­te­mos per­tvar­ką, nu­tar­ta ša­ly­je pa­lik­ti 10 GMP dis­pe­če­ri­nių. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja už­si­me­na, kad jų ga­lė­tų bū­ti dar ma­žiau. Cen­tra­li­zuo­tu val­dy­mu sie­kia­ma op­ti­mi­zuo­ti pa­slau­gas, ku­rios po re­for­mos esą bus efek­ty­ves­nės.

Pa­gal nau­ją tvar­ką dirb­ti prieš me­tus pra­dė­jo ir Uk­mer­gės me­di­kai. Iki tol pa­gal­bą kvies­da­vo­mės, pa­skam­bi­nę Uk­mer­gės PSPC grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riaus dis­pe­če­rėms. Da­bar mū­sų skam­bu­čiai ke­liau­ja į jų ad­mi­nist­ra­vi­mą pe­rė­mu­sią Vil­niaus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tį. Iš jos mū­sų me­di­kų bri­ga­dos in­for­muo­ja­mos, kur vyk­ti pas li­go­nius.

PSPC grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riaus ve­dė­ja Ju­di­ta Ma­to­nie­nė sa­ko, jog ne­pa­to­gu­mų ky­la ir skam­bi­nan­tiems gy­ven­to­jams, ir pa­gal iš­kvie­ti­mus vyks­tan­tiems me­di­kams. Žmo­nes trik­do pri­sis­kam­bi­ni­mo tvar­ka. Ne­ga­lint su­si­siek­ti su dis­pe­če­riu, skam­bi­na­ma iš nau­jo, ta­čiau tuo­met skam­bu­tis pa­ten­ka į ei­lės ga­lą.

Ne­iš­ven­gia­ma keb­lu­mų ir nu­ro­dant ad­re­sus. „Mū­sų dis­pe­če­rės ra­jo­ne vi­sas gat­ves, kai­mus tiks­liai ži­no­jo, o Vil­niaus dis­pe­če­riams sun­ku orien­tuo­tis“, – sa­ko ve­dė­ja.

Anot jos, žmo­nės taip pat tu­ri tvar­kin­gai pa­sa­ky­ti ad­re­są: mies­te ar į ku­rią se­niū­ni­ją kvie­čia­ma „grei­to­ji“. „Kar­tais tik rė­kia pa­skam­bi­nę, kad grei­čiau va­žiuo­tų, o kur – taip ir ne­pa­sa­ko... Be to, ne vi­sa­da pa­pras­ta su­ras­ti, ypač – ko­kia­me vien­kie­my­je. Bū­tų grei­čiau, jei iš­ei­tų ant ke­lio pa­si­tik­ti“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

 

Apa­ra­tū­ra strin­ga

 

Jos tei­gi­mu, dar­bą dar la­biau ap­sun­ki­na ne­tin­ka­ma „grei­to­sios“ au­to­mo­bi­lių na­vi­ga­ci­nė sis­te­ma. Įran­ga, ku­rią pa­rū­pi­nu­si VšĮ Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis, pra­stai vei­kia, ne­re­tai gen­da.

Strin­gan­ti apa­ra­tū­ra truk­do pa­siek­ti iš­kvie­ti­mo vie­tą. „Pa­sa­ko ad­re­są vien­kie­my – ir ne­ga­lim su­ras­ti. Nei ad­re­są ži­nom, nei na­vi­ga­ci­joj ma­tom, tai skam­bi­nė­jam dis­pe­če­riams, ieš­kom... Eik­vo­jam ir lai­ką, ir ku­rą, o kaž­kam – gy­vy­bė“, – pa­sa­ko­jo J. Ma­to­nie­nė. Anot jos, vai­ruo­to­jai kai ka­da net­gi nau­do­jan­tys sa­vo tu­ri­mus as­me­ni­nius prie­tai­sus.

Na­vi­ga­ci­nes sis­te­mas tu­ri vi­si ke­tu­ri mū­sų grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai. „Di­džiau­sia pro­ble­ma ta, kad jos ne­ro­do, kaip nu­va­žiuo­ti, – ro­do tik ga­lu­ti­nį taš­ką. O tuos kom­piu­te­rius, kaip ir vi­są cen­tra­li­zuo­tą dis­pe­če­ri­nę Vil­niu­je, da­bar kon­tro­liuo­ja ir pri­žiū­ri Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis“, – sa­kė Uk­mer­gės PSPC va­do­vė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė.

Sto­ties spe­cia­lis­tams te­ko ne kar­tą at­vyk­ti tvar­ky­ti uk­mer­giš­kių nau­do­ja­mus įren­gi­nius. Ta­čiau jie po ku­rio lai­ko vėl strin­gan­tys. Gy­dy­to­ja svars­to, kad jie tu­rė­tų bū­ti at­nau­jin­ti ar­ba ap­skri­tai pa­keis­ti. De­ja, vil­nie­čių pa­ža­dų, jog pro­ble­mos bus spren­džia­mos, ji sa­ko ne­gir­dė­ju­si.

 

Pa­tai­so tik lai­ki­nai

 

Pa­sak VšĮ Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų va­do­vo Igo­rio Lu­ka­še­vo, au­to­mo­bi­lių įran­gos pro­ble­ma – spe­ci­fi­nė. „Nau­do­ja­mi „Ge­tac“ kom­piu­te­riai – jie bu­vo au­to­mo­bi­liuo­se, ku­riuos mi­nis­te­ri­ja pir­ko 2008 me­tais. Tuos pa­se­nu­sius kom­piu­te­rius pa­ban­dėm at­gai­vin­ti, nors čia pro­ble­ma su jų mai­ti­ni­mu“, – pa­sa­ko­jo jis.

Anot jo, at­va­žia­vę meist­rai įren­gi­nius pa­tai­so tik lai­ki­nai. Sun­kiau­sia ba­te­ri­joms „at­lai­ky­ti“ sa­vait­ga­lius, kai bū­na di­džiau­si iš­kvie­ti­mų srau­tai.

„Vie­no kom­piu­te­rio ba­te­ri­ja kai­nuo­tų gal dau­giau kaip 1000 li­tų. Kom­piu­te­riai – spe­ci­fi­niai, ne­la­bai kas ir be­ga­mi­na to­kias ba­te­ri­jas, su­dė­tin­ga jų ras­ti“, – sa­kė I. Lu­ka­še­vas.

Tačiau pašnekovas ti­ki­no, jog me­di­kus kvie­čian­tie­ji be pa­gal­bos tikrai ne­lie­ka.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų