Surašymo duomenimis, trečdalis sodybų – tuščios

Gy­ven­to­jų ir būs­tų su­ra­šy­mas at­sklei­dė: kai ku­rio­se mū­sų ra­jo­no se­niū­ni­jo­se dau­giau kaip treč­da­lis so­dy­bų bei būs­tų iš­tuš­tė­ję. Sta­tis­ti­kos sky­riaus dar­buo­to­jai ma­no, kad ant du­rų ka­ban­čios spy­nos ga­lė­jo ge­ro­kai iš­kreip­ti su­ra­šy­mo duo­me­nis.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ant du­rų ka­ban­čio­mis spy­no­mis kai ku­rio­se se­niū­ni­jo­se su­ra­ši­nė­to­jus pa­si­ti­ko kas tre­čias būs­tas.

Pa­si­bai­gus vi­suo­ti­niam gy­ven­to­jų ir būs­tų su­ra­šy­mui sta­tis­ti­kos sky­rių dar­buo­to­jai ban­do at­si­lai­ky­ti nuo kal­ti­ni­mų ne­at­li­kus sa­vo dar­bo ko­ky­biš­kai. Mat ša­lies po­li­ti­kai su­abe­jo­jo, ar su­ra­ši­nė­to­jai „ne­pra­žiop­so­jo“ da­lies gy­ven­to­jų, taip dirb­ti­nai su­ma­žin­da­mi gy­ven­to­jų skai­čių.

Mū­sų ra­jo­ne su­ra­šy­me da­ly­va­vo apie 87 pro­cen­tus gy­ven­to­jų. Šis skai­čius ge­ro­kai ma­žes­nis už ben­drą ša­lies vi­dur­kį, ku­ris sie­kia 94 pro­cen­tus.

Re­gist­rų cen­tras dar me­tų pra­džio­je Uk­mer­gės ra­jo­no su­ra­šy­mo sky­riui pa­tei­kė duo­me­nis apie ra­jo­ne re­gist­ruo­tus as­me­nis. Pa­gal juos, mū­sų tu­rė­tų bū­ti 44 700. Iš vi­so su­ra­šy­ta 38 700 ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Vil­niaus te­ri­to­ri­nės sta­tis­ti­kos val­dy­bos Uk­mer­gės ra­jo­no su­ra­šy­mo sky­riaus ve­dė­ja Mil­da Žen­te­lie­nė ma­no, kad kal­ti­ni­mai su­ra­šy­mo or­ga­ni­za­to­riams, ne­va ne iki ga­lo at­li­ku­siems sa­vo pa­rei­gą, ne­pel­ny­ti. „Ne­pri­si­me­nu, kad ka­da nors vy­ku­sia­me su­ra­šy­me da­ly­va­vu­sių­jų skai­čius siek­tų šim­tą pro­cen­tų. Juk na­tū­ra­lu, kad kaž­ko­kia pa­klai­da vi­suo­met bū­na“, – sa­ko ji.

Pa­ly­gin­ti su prieš de­šimt me­tų vyk­dy­tu, šio su­ra­šy­mo or­ga­ni­za­to­rių pa­jė­gos bu­vo ge­ro­kai su­ma­žė­ju­sios. 2001-ai­siais ra­jo­no gy­ven­to­jus lan­kė 226 su­ra­ši­nė­to­jai, o šie­met – per­pus ma­žiau. Ta­čiau ve­dė­ja įsi­ti­ki­nu­si, kad dar­bo ko­ky­bė nuo to ne­nu­ken­tė­jo. Ne­ra­dę na­muo­se gy­ven­to­jų, ne­nu­leis­da­vo ran­kų – ei­da­vo į tuos pa­čius būs­tus po ke­le­tą kar­tų. Ki­lus men­kiau­siam įta­ri­mui, kad būs­te gy­ve­na­ma, ta­čiau gy­ven­to­jų ras­ti ne­pa­vyks­ta, klau­si­nė­da­vo kai­my­nų, se­niū­ni­jų dar­buo­to­jų.

Su­ra­ši­nė­to­jai ap­lan­kė 16 297 būs­tus. Iš jų 3658 (18 proc.) už­fik­sa­vo kaip ne­gy­ve­na­mus.

Ne­gy­ve­na­mų pa­sta­tų skai­čiu­mi ypač iš­si­ski­ria kai­mo se­niū­ni­jos. Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je apie 25 proc. so­dy­bų sto­vi tuš­čios. Pa­bais­ko bei Vep­rių se­niū­ni­jo­se nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų ne­tu­ri 30, o Pi­vo­ni­jos – net 33 proc. būs­tų.

Pa­sak ve­dė­jos, kai­mo vie­to­vė­je pri­si­re­gist­ra­vę as­me­nys ne­re­tai gy­ve­na ki­ta­me mies­te, o į so­dy­bą mū­sų ra­jo­ne te­at­va­žiuo­ja tik va­sa­ro­ti. Jei su­ra­šy­me jie da­ly­va­vo re­a­lio­je gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je, mū­sų ra­jo­no su­ra­ši­nė­to­jo są­ra­še li­ko tuš­čia ei­lu­tė.

Apie nuo­lat gy­ve­nan­čiuo­sius so­dų ben­dri­jo­se sta­tis­ti­kos sky­riui pra­ne­šė ben­dri­jų pir­mi­nin­kai. Su­maiš­ties ga­lė­jo su­kel­ti sa­vi­nin­kai, ku­rie re­gist­ruo­ti mies­te, ta­čiau va­sa­rą gy­ve­nan­tys so­dų na­me­liuo­se.

Pir­mą kar­tą vyk­dy­tą gy­ven­to­jų su­ra­šy­mą elek­tro­ni­niu bū­du dau­ge­lis ver­ti­na kaip di­de­lį pri­va­lu­mą. Anot M. Žen­te­lie­nės, ne­žiū­rint tei­gia­mų jo pu­sių, jis taip pat ga­lė­jo kyš­te­lė­ti ko­ją.

„Už­pil­dy­ti an­ke­tą ne taip pa­pras­ta, kaip ga­li at­ro­dy­ti. Su­ra­ši­nė­to­jams spe­cia­lius vi­są die­ną trun­kan­čius ap­mo­ky­mus ren­gė­me, o čia žmo­gus pats tu­rė­jo su­si­ra­šy­ti“, – sa­ko ve­dė­ja.

Ji tei­gia, kad ne­re­tai gy­ven­to­jai, už­pil­dę sa­vo an­ke­tą, pa­mirš­da­vo in­for­muo­ti apie ki­tus šei­mo­je dar ne­su­ra­šy­tus as­me­nis. Po elek­tro­ni­nio su­ra­šy­mo iš­aiš­kė­jo ne­ma­žai klai­dų, dėl ku­rių bu­vo „pra­ras­tas“ ne vie­nas gy­ven­to­jas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų