Artėja Perkusijos festivalis

Tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis Uk­mer­gė­je tę­sia sa­vo tra­di­ci­ją. Jis vyks ko­vo 7–13 die­no­mis. Šią sa­vai­tę įvy­ko pir­ma­sis or­ga­ni­za­to­rių po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo ap­mes­ti pir­mie­ji ren­gi­nio met­me­nys – ap­tar­ta fes­ti­va­lio pro­gra­ma, spręs­ti dar­bi­niai klau­si­mai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

02-04-3_straipsnio_nuotr

Gedimino Nemunaičio nuotr. Tarptautinis būgnų ir perkusijos festivalis kasmet sulaukia svečių iš užsienio šalių.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro or­ga­ni­zuo­ja­mas Tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis šie­met vyks de­šim­tą kar­tą. Jo me­tu bus su­reng­tas ir IV Jo­no Ta­loč­kos tarp­tau­ti­nis jau­nų­jų at­li­kė­jų mu­ša­mai­siais in­stru­men­tais kon­kur­sas.

Mū­sų mies­te rink­sis būg­nų ir per­ku­si­jos mė­gė­jai bei pro­fe­sio­na­lūs at­li­kė­jai ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš už­sie­nio ša­lių.

No­rą da­ly­vau­ti fes­ti­va­ly­je šie­met pa­reiš­kė at­li­kė­jai iš de­vy­nių vals­ty­bių – Ita­li­jos, JAV, Bra­zi­li­jos, Ja­po­ni­jos, Vo­kie­ti­jos, Da­ni­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Lat­vi­jos bei Lie­tu­vos.

Pa­sak ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo Ju­liaus Za­rec­ko, mū­sų mies­tui di­de­lė gar­bė, kad sa­vo meist­riš­ku­mą de­monst­ruos pa­sau­lio per­ku­si­jos eli­tas. „Tai, kad jis bū­tų įspū­din­gas bei pa­trauk­lus žiū­ro­vams, yra ir mū­sų, kul­tū­ros dar­buo­to­jų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­rei­ga“, – fes­ti­va­lio pa­ren­gia­mo­jo po­sė­džio me­tu kal­bė­jo jis.

Sa­vi­val­dy­bė šiam ren­gi­niui pa­si­ren­gu­si skir­ti 20 tūks­tan­čių li­tų. Tiek pat ti­ki­ma­si gau­ti iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, tarp­tau­ti­nį fes­ti­va­lį pa­si­ren­gę pa­rem­ti Uk­mer­gės ver­sli­nin­kai. Da­lį iš­lai­dų kom­pen­suos bi­lie­tai, nes kai ku­rie kon­cer­tai bus mo­ka­mi.

Pir­mo­sio­mis fes­ti­va­lio die­no­mis Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riaus sa­lė­je vyks trys IV Jo­no Ta­loč­kos tarp­tau­ti­nio jau­nų­jų at­li­kė­jų mu­ša­mai­siais in­stru­men­tais kon­kur­so tu­rai.

Iš­kil­min­gas Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas bei mar­ši­nės per­ku­si­jos pa­si­ro­dy­mas vyks mies­to aikš­tė­je prie Lais­vės pa­min­klo.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre žiū­ro­vų lau­kia po­ezi­jos ir mu­zi­kos va­ka­ras „Nu­si­leisk, dan­gau, ant že­mės“, jau­nų­jų kon­kur­so da­ly­vių, Ry­gos (Lat­vi­ja) per­ku­si­nės mu­zi­kos an­sam­blio, fes­ti­va­lio kon­cer­tas vi­sai šei­mai, ki­ti kon­cer­tai. Pas­ku­ti­nę ren­gi­nio die­ną ap­vai­ni­kuos per­ku­si­jos fes­ti­va­lio už­da­ry­mo kon­cer­tas.

Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je skam­bės ma­rim­bos mu­zi­ka, Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riu­je bus su­reng­tas kon­cer­tas vai­kams, vyks meist­riš­ku­mo kur­sai, ku­riuo­se būg­nų bei per­ku­si­jos mu­zi­kos sub­ti­ly­bes jau­nie­siems at­li­kė­jams at­skleis pa­sau­li­nio gar­so at­li­kė­jai.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *