Artojų varžybose demonstravo meistriškumą

Tre­čia­die­nį Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­je, ša­lia Ja­siu­liš­kių pen­sio­na­to, vie­nu me­tu į lau­kus iš­burz­gė ke­lio­li­ka trak­to­rių. Čia vy­ku­sio­se Ar­to­jų var­žy­bo­se sa­vo meist­riš­ku­mą de­monst­ra­vo try­li­ka ra­jo­no trak­to­ri­nin­kų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

artoju_varzybos_juodv_027

Autorės nuotr. Pir­mą­ją va­gą iš­arė že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ras Ed­var­das Rau­ga­las.

To­kios var­žy­bos ra­jo­ne ren­gia­mos an­trą kar­tą. Jas or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tai. Į var­žy­bas su­gu­žė­jo gau­sus bū­rys žiū­ro­vų, sa­vo ar­to­jus į var­žy­bas at­ly­dė­jo se­niū­nai.

Pir­ma va­ga – vi­ce­mi­nist­ro

„Lie­tu­viai vi­suo­met bu­vo ge­ri ar­to­jai. Ta­čiau var­žy­bo­se rei­ka­lau­ja­ma vis di­des­nio pro­fe­sio­na­lu­mo. Čia la­bai daug le­mia tech­ni­ka, bet ne ką ma­žiau svar­bu ir meist­riš­ku­mas“, – kal­bė­jo į ren­gi­nį at­vy­kęs že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ras Ed­var­das Rau­ga­las.

„Uk­mer­gės ži­nioms“ vi­ce­mi­nist­ras pri­si­pa­ži­no, kad ne­at­vyk­ti į gim­ti­nės že­mė­je vyks­tan­čias Ar­to­jų var­žy­bas jam nė min­tis ne­ki­lo. Mat Uk­mer­gės ra­jo­ne Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Užu­ba­lių kai­me – vi­ce­mi­nist­ro tė­viš­kė.

Jis bu­vo pa­kvies­tas pa­ro­dy­ti ar­to­jams pa­vyz­dį ir ku­me­lai­te Ži­bu­te iš­ar­ti pir­mą­ją va­gą. Sve­čias, iš pra­džių tru­pu­tį  bai­min­da­ma­sis dėl skau­dan­čios ko­jos, ne tik pui­kiau­siai su­si­do­ro­jo su už­duo­ti­mi, bet ir iš­arė dau­giau nei „rei­ka­la­vo“ var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai. Iš lau­ko E. Rau­ga­las grį­žo del­nuo­se ne­ši­nas drie­žiu­ku, iš­gel­bė­tu nuo ašt­rių plū­gų.

 

artoju_varzybos_g_nem_ntr_006

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į var­žy­bas su­si­rin­ko gau­sus bū­rys žiū­ro­vų.


Pa­sak vi­ce­mi­nist­ro, to­kios var­žy­bos kuo pui­kiau­siai at­lie­ka ir ari­mo pa­mo­kų funk­ci­ją – ar­to­jai pa­si­da­li­na pa­ty­ri­mu, pa­si­džiau­gia ne tik sa­vo, bet ir ko­le­gų re­zul­ta­tais.

Nuo ari­mo pri­klau­so dir­vos

ko­ky­bė

Da­ly­vių gau­sa bei jau­nų žmo­nių su­si­do­mė­ji­mu ar­to­jų var­žy­bo­mis džiau­gė­si ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas.

Spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad nuo dir­vos pa­ruo­ši­mo ne­ma­ža da­li­mi pri­klau­so der­liaus gau­sa ir ko­ky­bė. Žem­dir­biui la­bai svar­bu mo­kė­ti tai­syk­lin­gai ar­ti. Jei ari­mas tvir­tas, ge­rai su­spau­džia­mas oras, pik­tžo­lių sėk­los už­trokš­ta, to­dėl pa­sė­liams pri­žiū­rė­ti rei­kia ma­žiau che­mi­nių au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nių. Try­li­ka ra­jo­no ūki­nin­kų iš įvai­rių se­niū­ni­jų tu­rė­jo at­lik­ti Ar­to­jų var­žy­bų tai­syk­lė­se nu­ro­dy­tas už­duo­tis bei pa­de­monst­ruo­ti sa­vo meist­riš­ku­mą.

Ar­to­jų var­žy­bas su­reng­ti sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tams pa­dė­jo rė­mė­jai: LŽŪ Kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­ba, Uk­mer­gės ūki­nin­kų kre­di­to uni­ja, UAB „Jo­na­vos grū­dai“, „Ko­ne­kes­ko Lie­tu­va“, „Na­bal­tė“, „Do­jus Ar­go“, „Pa­ne­vė­žio ly­tag­ra“, „Bir­žų žem­tie­ki­mas“, „Dot­nu­vos pro­jek­tai“, „Ro­val­tra“.

Ge­riau­siais ari­mo ap­ver­čia­mais plū­gais rung­ty­je pri­pa­žin­ti: I vie­tą už­ėmęs Vi­diš­kių se­niū­ni­jos ar­to­jas Ta­das Lu­ko­še­vi­čius, II – Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los at­sto­vas Al­gis Čės­na, III – vi­diš­kie­tis An­drius Naš­lė­nas.

Tra­di­ci­niais plū­gais ge­riau­siai arė Še­šuo­lių se­niū­ni­jos ar­to­jas Ri­mas Luk­ša, už­ėmęs I vie­tą, II – Ro­lan­das Ja­kai­tis iš At­ko­čių ag­ro­ser­vi­so, III – Tau­jė­nų se­niū­ni­jos at­sto­vas Vy­tau­tas Pa­dols­kis.

 

artoju_varzybos_g_nem_ntr_010


Nu­ga­lė­to­jai ap­do­va­no­ti or­ga­ni­za­to­rių ir rė­mė­jų įsteig­tais pri­zais.

Vy­ko į res­pub­li­ki­nes var­žy­bas

Šių­me­ti­nių var­žy­bų nu­ga­lė­to­jai at­sto­vaus Uk­mer­gei ki­tą­met vyk­sian­čio­se res­pub­li­ki­nė­se var­žy­bo­se.

Kaip tik to­kios var­žy­bos, ku­rio­se jė­gas iš­mė­gi­no ge­riau­siai per­nai ra­jo­ni­niuo­se tu­ruo­se pa­si­ro­dę ar­to­jai, pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko  Kė­dai­nių ra­jo­ne, Va­li­na­vos kai­me.

Per­nykš­čių var­žy­bų nu­ga­lė­to­jas Ri­mas Luk­ša iš Še­šuo­lių, aręs tra­di­ci­nių plū­gų gru­pė­je, iš de­šim­ties da­ly­vių bu­vo sep­tin­tas. Šio­je ka­te­go­ri­jo­je pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo pa­kruo­jie­tis Aud­rius Pler­pa. Ap­ver­čia­mų plū­gų gru­pė­je nu­ga­lė­jo kre­tin­giš­kis Ka­zys Gen­čius. Šie vy­rai Lie­tu­vai at­sto­vaus Pa­sau­lio ar­to­jų var­žy­bo­se Chor­va­ti­jo­je (Kro­a­ti­jos sa­la).

Lie­tu­va į Pa­sau­lio ar­to­jų or­ga­ni­za­ci­ją įsto­jo 1999 me­tais ir nuo to lai­ko da­ly­vau­ja šios or­ga­ni­za­ci­jos ren­gia­mo­se Pa­sau­lio ar­to­jų var­žy­bo­se, ku­rios kas­met vyks­ta vis ki­to­je vals­ty­bė­je. Pir­mo­sios Pa­sau­lio ar­to­jų var­žy­bos įvy­ko 1953 me­tais Ka­na­do­je. 2007 me­tais jos bu­vo su­reng­tos ir Lie­tu­vo­je.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *