Arūnas Dudėnas sąraše – 28-as

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja vie­na pir­mų­jų su­for­ma­vo pre­li­mi­na­rų kan­di­da­tų į Sei­mo na­rius są­ra­šą. Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Arū­nas Du­dė­nas, ap­len­kęs daug ži­no­mų Lie­tu­vos žmo­nių, ja­me – gar­bin­go­je 28-oje vie­to­je.

 

03-30-2_straipsnio_nuotr

Gedimino Nemunaičio nuotr. Arūnas Du­dė­nas – kan­didatas į Sei­mą.

Įdo­mus su­ta­pi­mas: jau­na­m Uk­mer­gės po­li­ti­kui – 28-eri. Į Sei­mą jis kan­di­da­tuo­ja jau an­trą sy­kį. Per pra­ei­tus Sei­mo rin­ki­mus uk­mer­giš­kis są­ra­še bu­vo įra­šy­tas 85 nu­me­riu. Rin­kė­jų va­lia jis pa­ki­lo į 33 vie­tą, ta­čiau į Sei­mą ne­pa­te­ko.

For­muo­jant kan­di­da­tų są­ra­šą rin­kė­jų ver­ti­ni­mas anks­tes­niuo­se rin­ki­muo­se yra la­bai svar­bus.

A. Du­dė­nas kan­di­da­tuos į Sei­mą ne tik dau­gia­man­da­tės apy­gar­dos są­ra­še, bet ir Uk­mer­gės vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je.

So­cial­de­mok­ra­tus į rin­ki­mus ves par­ti­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius. 2-a vie­ta są­ra­še skir­ta eu­ro­par­la­men­ta­rei Vi­li­jai Blin­ke­vi­čiū­tei, 3-ia – Juo­zui Ole­kui.

To­liau są­ra­še ri­kiuo­ja­si Mil­da Pet­raus­kie­nė, Čes­lo­vas Jur­šė­nas, Bi­ru­tė Vė­sai­tė, Vy­te­nis An­driu­kai­tis, Zig­man­tas Bal­čy­tis, Ju­ras Po­že­la, Ire­na Šiau­lie­nė,  Al­gir­das Sy­sas, Ma­ri­ja Auš­ri­nė Pa­vi­lio­nie­nė…

Iš vi­so kan­di­da­tų są­ra­šą su­da­ro dau­giau nei 150 kan­di­da­tų. Sei­me yra 141 vie­ta.

Par­ti­jos su­for­muo­tą kan­di­da­tų są­ra­šą dar ga­li keis­ti so­cial­de­mok­ra­tų ta­ry­bos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je ir bus su­for­muo­tas ga­lu­ti­nis va­rian­tas.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *