Avariniame name glausis miesto bendruomenė

Buvusios Dailės mokyklos pastatas daugiau kaip metus stovėjo nenaudojamas. Pernai mokykla išsikėlė į naujas patalpas, nes senasis namas pripažintas nesaugiu. Neseniai savivaldybės administracijai šios patalpos pasirodė visai tinkamos naudojimui – čia rinktis leista miesto bendruomenės nariams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

10-22-2_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ra­jo­no val­džia lei­do bu­vu­sios Dai­lės mo­kyk­los pa­sta­tu nau­do­tis mies­to ben­druo­me­nei.

Ant­ra­die­nį mies­to gy­ven­to­jų su­si­ti­ki­mas su ra­jo­no val­džia vy­ko ne­se­niai ava­ri­niu ofi­cia­liai va­din­ta­me na­me.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys sa­ko, kad iš­si­kė­lus iš pa­sta­to Dai­lės mo­kyk­lai, jį pri­žiū­rė­ti įpa­rei­go­tas Spor­to cen­tras.

Spor­to cen­tras tik pri­žiū­ri pa­tal­pas, bet jų ne­eksp­lo­a­tuo­ja. „Jo­mis lei­do­me nau­do­tis mies­to ben­druo­me­nės na­riams. Jie pa­ti­ki­no, kad mies­to cen­tre – pa­to­gi vie­ta vi­siems su­si­rink­ti. Taip ar taip pa­tal­pos tuš­čios sto­vi, ne­gi gai­la“, – sa­ko J. Varž­ga­lys.

Su­abe­jo­jus, ar gy­ven­to­jams sau­gu­ ne­se­niai ava­ri­niu va­din­ta­me na­me, di­rek­to­rius pa­ti­ki­no, kad vie­na pa­sta­to pu­sė dar vi­sai pa­do­ri.

 

Džiau­gia­si ši­lu­ma

 

Mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas sa­ko, kad iš pa­tal­pų, esan­čių Kau­no gat­vė­je, ben­druo­me­nės na­riams ten­ka kraus­ty­tis, sa­vi­val­dy­bei pa­skel­bus apie ke­ti­ni­mus jį pri­va­ti­zuo­ti. Pa­siū­ly­mas per­si­kel­ti į Dai­lės mo­kyk­lą „nu­kri­to“ tie­siai iš sa­vi­val­dy­bės.

Anot J. Ka­zė­no, apie šias ne­nau­do­ja­mas pa­tal­pas mies­to ben­druo­me­nei pri­mi­nė Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ju­lius Za­rec­kas. Tuo­met bu­vo kreip­ta­si į sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu leis­ti mies­te­lė­nams nau­do­tis jo­mis ir su­lauk­ta lei­di­mo.

„Mies­to ben­druo­me­nei pi­ni­gų pa­tal­pų eks­plo­a­ta­ci­nėms iš­lai­doms nie­kas ne­duo­da. Tu­ri­me gi mes kur nors glaus­tis, ne­gi prie ka­ti­li­nės nuo­lat sto­vė­sim“, – sa­ko ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas.

Jo ma­ny­mu, pa­sta­tas ne­pel­ny­tai links­niuo­ja­mas kaip ava­ri­nis: „Apie aš­tuo­nias­de­šimt pro­cen­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ap­si­džiaug­tų, jei jiems leis­tų gy­ven­ti to­kia­me ava­ri­niu va­di­na­ma­me na­me.“ Pa­šne­ko­vas  ste­bi­si, kad be­veik dve­jus me­tus šis būs­tas sto­vė­jo it be­ver­tis, ir ti­ki­na, kad mies­to ben­druo­me­nė, nuo vi­siš­ko su­ny­ki­mo iš­gel­bė­ju­si pa­sta­tą Kau­no gat­vė­je, Dai­lės mo­kyk­lo­je at­liks to­kią pa­čią funk­ci­ją.

Šią sa­vai­tę čia vy­ku­sia­me mies­to ben­druo­me­nės su­si­ti­ki­me su ra­jo­no val­džia bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma vie­ti­nės rin­klia­vos bei ši­lu­mos ūkio klau­si­mais. Mies­te­lė­nai, sa­vo mal­ko­mis pa­si­kū­rę kros­nį, po­sė­džia­vo ga­na pa­to­giai.

 

Ko­jos ne­ke­lia

 

Daug at­sar­giau tech­ni­nę pa­sta­to būk­lę ver­ti­na pa­sta­tą pri­žiū­rin­čio Uk­mer­gės spor­to cen­tro di­rek­to­rius Vy­tau­tas Tut­lys. Jis ne­ven­gia būs­tą va­din­ti ava­ri­niu.

„Mes pri­žiū­ri­me šį pa­sta­tą ir ap­link esan­čią te­ri­to­ri­ją. Nors pa­tal­pų mums trūks­ta, ras­tu­me kam pa­nau­do­ti ir šias, ta­čiau su vai­kais ne­drįs­ta­me čia kel­ti ko­jos, kad ne­at­si­tik­tų bė­dų“, – ti­ki­na pa­šne­ko­vas. Pa­sak jo, sta­ti­nys tik­rai ne­sau­gus – sto­go kon­struk­ci­ja vie­to­mis lai­ko­si tik pa­rams­ty­ta.

Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui dai­lei Bi­ru­tė Ži­lė­nie­nė dar ne­pa­mir­šo si­jo­mis pa­rem­tų lu­bų bei nuo jų kren­tan­čio tin­ko ga­ba­lų.

Ji pa­sa­ko­ja jau dve­jus-tre­jus me­tus prieš iš­si­ke­liant į nau­jas pa­tal­pas pra­šiu­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­kreip­ti dė­me­sį į ne tik an­ti­sa­ni­ta­ri­nes, bet ir ne­sau­gias pa­tal­pas. „Vie­na­me pa­sta­to ga­le pra­dė­jo net link­ti lu­bos, tai te­ko pa­rem­ti spe­cia­lio­mis kon­struk­ci­jo­mis ir pa­mo­kų šio­je kla­sė­je at­si­sa­ky­ti“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *