Baigta įrengti moderni dumblo apdorojimo sistema

Sar­ge­lių kai­me, bu­vu­sio Ko­pūs­tė­lių są­var­ty­no vie­to­je,  baig­ti įreng­ti mo­der­nūs UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ dum­blo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­niai. Juo­se dum­blas bus kom­pos­tuo­ja­mas, o vė­liau nau­do­ja­mas ra­jo­no ūkio reik­mėms.

 

11-25-3_straipsnio_nuotr

Gedimino Nemunaičio nuotr. Buvusio sąvartyno vietoje įrengta moderni aikštelė.

Tre­čia­die­nį dar­bus įver­ti­no Vals­ty­bi­nė ko­mi­si­ja, o do­ku­men­tus sa­vo pa­ra­šais pa­tvir­ti­no vi­sų at­sa­kin­gų ži­ny­bų ver­tin­to­jai.

Nuo ge­gu­žės aikš­telė­je dar­ba­vo­si ran­go­vai UAB „Ei­kos sta­ty­ba“ bei UAB „Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas“. Įsi­gy­ta ir dum­blo ap­do­ro­ji­mui rei­ka­lin­ga įran­ga: kom­pos­to var­ty­tu­vas, būg­ni­nis si­jo­tu­vas, ža­lių­jų at­lie­kų smul­kin­tu­vas ir krau­tu­vas. Smul­kin­tu­vas ir krau­tu­vas jau nau­do­ja­mi su­kaup­tų ša­kų smul­ki­ni­mui.

Įreng­tos sto­gi­nės, per­so­na­lo pa­tal­pos, at­lik­tas van­den­tie­kio ir nuo­te­kų ko­mu­ni­ka­ci­jų mon­ta­vi­mas, įreng­ti lau­ko ir vi­daus elek­tros tin­klai, ap­sau­gi­nės, gais­ri­nės sig­na­li­za­ci­jos ir ry­šių sis­te­mos.

Aikš­te­lę ke­ti­na­ma pra­dė­ti eks­plo­a­tuo­ti nuo gruo­džio pra­džios. Į ją bus at­ve­ža­mas dum­blas ne tik iš Uk­mer­gės, ta­čiau ir iš Šir­vin­tų nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių. Mai­šant jį su ža­lio­sio­mis bios­kai­džio­mis at­lie­ko­mis – žo­le, šiau­dais, la­pais, me­die­na, bus pa­ga­min­tas kom­pos­tas – nau­din­ga me­džia­ga, tin­ka­ma trę­ši­mui ir ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bams vyk­dy­ti.

Pro­jek­to su­ma – dau­giau nei sep­ty­ni mi­li­jo­nai li­tų. Jį  fi­nan­suo­ja ES San­glau­dos fon­das.

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas pa­sa­ko­jo, kad aikš­te­lė ne­taps at­ski­ru įmo­nės pa­da­li­niu. Ji pri­klau­sys va­ly­mo įren­gi­niams, už ją bus at­sa­kin­gas va­ly­mo įren­gi­nių meist­ras.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *