Baldininko amato mokysis moderniame centre

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je – įkur­tu­vės. Pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­kil­min­gai ati­da­ry­tas mo­der­nus bal­džių ren­gi­mo cen­tras.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

05-22-1_straipsnio_1_nuotr

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los nau­jo ce­ntro sim­bo­li­nę juos­te­lę per­kir­po mo­kyk­los di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius, mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Dai­nius Num­gau­dis, UAB „Eko­no­miš­kos sta­ty­bos cen­tras“ va­do­vas Al­man­tas Rim­kus.

 

Nau­jas, šiuo­lai­kiš­kas 1000 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to cen­tras įreng­tas ma­žiau nei per me­tus. Sta­ty­bos bu­vo pra­dė­tos pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį. Jas vyk­dė pa­ne­vė­žie­čiai – UAB „Eko­no­miš­kos sta­ty­bos cen­tras“.

Į nau­ją­jį cen­trą pla­nuo­ja­ma pri­im­ti 25 mo­ki­nius, ku­rie mo­ky­sis pa­gal at­nau­jin­tą pas­ta­ro­sios spe­cia­ly­bės pro­gra­mą. Čia mo­ki­niai ga­lės įgy­ti vi­siš­kai nau­ją – me­ta­lo ap­dir­bi­mo stak­li­nin­ko spe­cia­ly­bę. Šios spe­cia­ly­bės mo­ky­tis pla­nuo­ja­ma pri­im­ti 50 mo­ki­nių. Bal­džių ren­gi­mo cen­tre dės­tys ke­tu­ri Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los pro­fe­si­jos mo­ky­to­jai. Kva­li­fi­ka­ci­ją čia to­bu­lins ar per­si­kva­li­fi­kuos ir su­au­gu­sie­ji.

 

 

05-22-1_straipsnio_2_nuotr

Pa­tal­pas pa­šven­ti­no kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis.


 

Bal­džių ren­gi­mo cen­tras įreng­tas vyk­dant ES re­mia­mą pro­jek­tą „Me­die­nos tech­no­lo­gi­jų ir bal­dų ga­my­bos ino­va­ci­jų prak­ti­nio mo­ky­mo cen­tro įkū­ri­mas Kau­no sta­ty­bi­nin­kų ren­gi­mo cen­tre“. Pro­jek­tą nuo 2009 me­tų vyk­do Kau­no sta­ty­bi­nin­kų ren­gi­mo cen­tras. Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la yra pas­ta­ro­jo pro­jek­to part­ne­rė.

Bal­džių ren­gi­mo cen­tro įkū­ri­mas kai­na­vo 6,6 mi­li­jo­no li­tų. Už šiuos pi­ni­gus pa­sta­ty­ta da­lis nau­jų pa­tal­pų, įsi­gy­ta mo­der­nios įran­gos, skir­tos me­di­niams bei me­ta­li­niams bal­dams ga­min­ti, ki­tų prie­mo­nių.

Į ce­ntro ati­da­ry­mą at­vy­ko bū­rys sve­čių. Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­nęs Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Dai­nius Num­gau­dis at­krei­pė dė­me­sį į pro­fe­si­nių mo­kyk­lų svar­bą Lie­tu­vo­je.

 

05-22-1_straipsnio_3_nuotr

Ce­chuo­se – mo­der­nios stak­lės.


 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas su­skai­čia­vo, kad apie 2000 uk­mer­giš­kių dir­ba me­die­nos pra­mo­nė­je, tad šis kom­plek­sas bu­vo la­bai rei­ka­lin­gas ir lauk­tas.

Su gra­žio­mis įkur­tu­vė­mis ko­le­gas svei­ki­no šio­je mo­kyk­lo­je dės­čiu­si Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Pa­si­džiaug­ti at­vy­ko pe­da­go­gai iš ki­tų mū­sų ša­lies pro­fe­si­nių mo­kyk­lų bei sve­čiai iš Lat­vi­jos. Įkur­tu­vė­se da­ly­va­vo ir sta­ty­bi­nin­kai, įran­gos tie­kė­jai.

 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_001


 

Mo­kyk­los di­rek­to­rius Jonas Ce­se­vi­čius ti­ki­si, kad, pa­sta­čius Me­die­nos tech­no­lo­gi­jų ir bal­dų ga­my­bos prak­ti­nio mo­ky­mo cen­trą, bal­di­nin­kų spe­cia­ly­bės be­si­mo­kan­čių moks­lei­vių pa­dau­gės du kar­tus. Prak­ti­niam mo­ky­mui mo­kyk­lo­je ski­ria­mas di­de­lis dė­me­sys – jis už­ima apie 70 pro­cen­tų vi­so stu­di­jų lai­ko.

 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_008


 

Vi­si šven­tės da­ly­viai ap­žiū­rė­jo ce­chą ir sa­vo aki­mis pa­ma­tė jo įren­gi­nius bei jų at­lie­ka­mas ope­ra­ci­jas.

Me­ta­lo, stik­lo ir me­džio ap­dir­bi­mo ce­chuo­se iš vi­so pa­sta­ty­tos 57 stak­lės: vamz­džių lanks­ty­mo, su­su­ki­mo, me­ta­lo šli­fa­vi­mo, stik­lo grę­ži­mo, jo kraš­tų šli­fa­vi­mo ir ki­to­kie įren­gi­niai.

Stak­lėms skir­ta pu­sė ben­dro­sios pro­jek­to ver­tė­s su­mos – 3,8 mi­li­jo­no li­tų. Kon­kur­są įran­gai tiek­ti lai­mė­ju­si UAB „Lit­ne­ra“ stak­les at­ga­be­no iš Vo­kie­ti­jos ga­myk­lų.

 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_034


 

Iki šiol mo­kyk­los auk­lė­ti­niai bal­džių spe­cia­ly­bės prak­ti­ką at­li­ko UAB „Auk­mer­gės bal­dai“. Už to­kią ga­li­my­bę mo­kyk­los di­rek­to­rius dė­kin­gas šios įmo­nės va­do­vui Jo­nui Pet­raus­kui.

J. Cesevičius ti­ki­si, kad mo­der­nio­mis stak­lė­mis dirb­ti ga­lės iš­mok­ti ne tik šios mo­kyk­los mo­ki­niai. Tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kas čia ga­lė­tų at­lik­ti ir Uk­mer­gės ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai. Toks pro­jek­tas jau vyk­do­mas su Šir­vin­tų ra­jo­no Mus­nin­kų gim­na­zi­ja.

 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_037


 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_041


texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_042


 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_046


 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_049


 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_059

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *