Banke – vadovų kaita

Ūkio ban­ko Uk­mer­gės fi­lia­lo val­dy­to­jos pa­rei­gas lai­ki­nai ei­ti pa­skir­ta Uk­mer­gės fi­lia­lo Jo­na­vos klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė Jo­li­ta Gu­ma­niu­kie­nė. Šį lai­ki­ną pos­tą ji už­ėmė, kai iš už­ima­mų pa­rei­gų bu­vo at­leis­tas ir į ki­tas per­kel­tas fi­lia­lo val­dy­to­jas Vy­tau­tas Ku­kars­kis. Iš dar­bo fi­lia­le at­leis­ta ir val­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

12-17-2_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

AB Ūkio ban­kas at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Auk­sė Ar­mo­nai­tė-Glo­die­nė pa­aiš­ki­no, kad ban­kas nuo­lat at­lie­ka jo fi­lia­lų pa­siek­tų re­zul­ta­tų ver­ti­ni­mą. Fi­lia­lams yra iš­ke­lia­mi kon­kre­tūs fi­nan­si­niai bei kie­ky­bi­niai tiks­lai, ku­riuos jie tu­ri pa­siek­ti per ati­tin­ka­mą lai­ko­tar­pį, o už šių tiks­lų pa­sie­ki­mą at­sa­kin­gi fi­lia­lų va­do­vai.

Dėl il­ga­lai­kių su­pras­tė­ju­sių re­zul­ta­tų Uk­mer­gės fi­lia­lo val­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja J. Ka­na­pec­kie­nė bu­vo at­leis­ta iš dar­bo, o fi­lia­lo val­dy­to­jas V. Ku­kars­kis per­kel­tas į pro­jek­tų va­do­vo pa­rei­gas Par­da­vi­mų de­par­ta­men­te.

Abu šie dar­buo­to­jai Ūkio ban­ke dir­bo nuo 1995 me­tų. V. Ku­kars­kis fi­lia­lui va­do­va­vo nuo 2003 me­tų. Netrukus jis turėtų išeiti į pensiją.

Pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na to­kį ban­ko va­do­vy­bės spren­di­mą, V. Ku­kars­kis iš pra­džių tei­gė ver­tin­ti ne­no­rįs.  Vė­liau pra­si­ta­rė su kal­ti­ni­mais ne­su­tin­kąs, ta­čiau į teis­mą kreip­tis ne­ke­ti­nąs.

Jis sa­ko, kad pro­jek­tų va­do­vo pa­rei­go­se pri­tai­kys pen­kio­li­kos me­tų dar­bo ban­ke pa­tir­tį: „Kaip sek­sis, pa­ma­ty­sim. Ka­dan­gi dirb­siu ban­ko Uk­mer­gės fi­lia­le, iš­liks tie pa­tys klien­tai bei kon­tak­tai.“

Mi­nė­ta­me ban­ke biu­dže­to są­skai­tą tu­ri Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Čia są­skai­tas yra at­si­da­riu­sios ir kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nės įstai­gos. Ne­se­niai šis ban­kas sa­vi­val­dy­bės įmo­nei UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ su­tei­kė 1 mi­li­jo­no li­tų pa­sko­lą. Ar tai tu­rė­jo ko­kios nors įta­kos at­leis­ti iš pa­rei­gų val­dy­to­ją, A. Ar­mo­nai­tė-Glo­die­nė tei­gia ne­ga­lin­ti nei pa­neig­ti, nei pa­tvir­tin­ti: „Tai yra vi­sas prie­žas­čių kom­plek­sas. De­ta­li­zuo­ti ne­bū­tų ko­rek­tiš­ka.“

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė ne­ma­no, kad su­teik­ta pa­sko­la „Uk­mer­gės ši­lu­mai“ tu­rė­jo įta­kos val­dy­to­jo at­lei­di­mui iš pa­rei­gų. „Ma­nau, kad mi­li­jo­ni­nių pa­sko­lų klau­si­mus spren­džia cen­tras, o ne ban­ko fi­lia­lo val­dy­to­jas. Tai­gi jei ji su­teik­ta, bu­vo pa­lai­min­ta cen­tro va­do­vy­bės“, – svars­to ji.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *