Bažnyčios remontui aukojo ir įmonės, ir parapijiečiai

Pa­ši­lės šv. Bar­bo­ros baž­ny­čio­je – di­de­lės per­mai­nos. Po re­mon­to mal­dos na­mai pa­kvi­po da­žais ir su­tvis­ko jau­ku­mu. Šio­je baž­ny­čio­je per 20 me­tų nuo jos grąži­ni­mo ti­kin­tie­siems – tai pir­mas ir la­bai lauk­tas re­mon­tas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

pails_banyia__g_nem_ntr_002

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kle­bo­nas Ri­man­tas La­niaus­kas džiau­gia­si iš­gra­žė­ju­siais mal­dos na­mais.

Pa­ši­lės šv. Bar­bo­ros baž­ny­čios kle­bo­nas Ri­man­tas La­niaus­kas sa­ko re­mon­to dar­bams ren­gę­sis ir lė­šas kau­pęs dve­jus me­tus. Re­mon­tas bu­vo bū­ti­nas, ver­kiant rei­ka­lin­gas. Gal to­dėl, kad mal­dos na­mai iki re­mon­to at­ro­dė tik­rai liūd­nai ir ny­kiai, da­bar kon­tras­tas – ne­įti­kė­ti­nai ryš­kus. „Prieš ke­lerius me­tus čia bu­vę žmo­nės baž­ny­tė­lės ne­be­pa­žin­tų“, – džiau­gia­si kle­bo­nas.

 

Pasiles_baznycia

Taip Pa­ši­lės baž­ny­čia at­ro­dė prieš­ka­rio lai­kais.


Pa­sta­to vi­du­je šią va­sa­rą bu­vo iš­da­žy­tos lu­bos ir sie­nos. Baž­ny­čia jau se­no­kai ne­be­kū­re­na­ma. To­kiam di­de­liam pa­sta­tui – tai tik į nau­dą, tad ti­ki­ma­si, kad re­mon­tas  džiu­gins il­gai.

Ka­dan­gi ši baž­ny­čia – vals­ty­bės sau­go­mas ar­chi­tek­tū­ri­nis ob­jek­tas, pa­sak kle­bo­no, te­ko at­lik­ti pri­va­lo­mus do­ku­men­tų de­ri­ni­mo dar­bus, gau­ti ati­tin­ka­mus lei­di­mus, su­ras­ti rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čią ser­ti­fi­kuo­tą įmo­nę.

 

pails_banyia__g_nem_ntr_005


Kle­bo­nas dė­ko­jo vi­siems, pri­si­dė­ju­siems prie re­mon­to dar­bų. Jei ne pa­ra­pi­jie­čių ir įmo­nių lė­šos – už­si­brėž­tų tiks­lų pa­siek­ti ne­bū­tų pa­vy­kę. Re­mon­tas, pa­sak kle­bo­no, at­siė­jo 37 400 li­tų. Dar­bus at­li­ko UAB „Bal­tuk­mės sta­ty­ba“.

„La­bai džiau­giuo­si, kad fi­nan­siš­kai pri­si­dė­jo be­veik vi­sos di­džio­sios Uk­mer­gės įmo­nės. Gai­la tik, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nė li­to biu­dže­te ne­ra­do“, – kal­ba per pas­ta­ruo­sius du mė­ne­sius su iš­ties­ta ran­ka be­veik kas­dien į ver­slo įmo­nes bel­dę­sis R. La­niaus­kas.

 

pails_banyia__g_nem_ntr_007


Dva­si­nin­ko pla­nuo­se jau nau­ji su­ma­ny­mai – jis ke­ti­na įgy­ven­din­ti se­ną sva­jo­nę – ap­švies­ti Die­vo na­mus. Šiuos dar­bus jau de­ri­na su baž­ny­čių fa­sa­dų ap­švie­ti­mus at­lie­kan­čia įmo­ne.

 

pails_banyia__g_nem_ntr_008


18 am­žiu­je (1789 me­tais) sta­ty­ta šv. Bar­bo­ros baž­ny­čia, kaip ir dau­ge­lis mal­dos na­mų, so­viet­me­čiu bu­vo už­da­ry­ta. 1962 m. baž­ny­čia bu­vo so­vie­ti­nės val­džios na­cio­na­li­zuo­ta, jos in­ven­to­rius iš­grobs­ty­tas ir su­nai­kin­tas. 1964 m. jo­je įreng­tas ki­no te­at­ras „Ra­ke­ta“. Ti­kin­tie­siems baž­ny­čia grą­žin­ta 1991 me­tais.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *