Be­lauk­da­mi re­konst­ruk­ci­jos, pa­tys ėmė­si „sta­ty­bų“

 

Tur­gaus par­da­vė­jai ge­rą de­šimt­me­tį lau­kė, kol iš­si­pil­dys sa­vi­nin­kų pa­ža­dai su­teik­ti jiems žmo­niš­kes­nes dar­bo są­ly­gas. Ne­ap­si­ken­tę ėmė sta­ty­tis sta­cio­na­rias pa­vė­si­nes, ap­sau­gan­čias nuo lie­taus ir vė­jo. Kai ku­riems to­kia „sta­ty­ba“ at­si­ė­jo net ke­lis tūks­tan­čius li­tų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

„Da­bar vėl iš­gir­do­me gan­dus, kad tur­ga­vie­tės lau­kia per­mai­nos. Nie­kas mums apie tai ne­pra­ne­šė, gal bū­tu­me nė ne­si­sten­gę tūks­tan­čius iš­leis­ti. Jei da­bar mū­sų pa­vė­si­nės truk­dys pro­jek­tams ir jas nu­griaus?“ – svars­tė pre­kei­viai.

 

 

Eko­no­mis­tai tvir­ti­na, kad kri­zės me­tu smul­kio­ji pre­ky­ba pa­ly­gin­ti su di­džiai­siais cen­trais nu­ken­tė­jo ma­žiau­siai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.Jie jau bu­vo pri­sis­va­jo­ję apie kios­kus, ku­riuos ža­dė­jo sta­ty­ti tur­ga­vie­tės sa­vi­nin­kai. Bet su­pra­to, kad bu­vo tik pa­ža­dais mai­ti­na­mi. Tai­gi ge­rin­ti dar­bo są­ly­gas ėmė­si sa­vo są­nau­do­mis.

Per mė­ne­sį UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ ad­mi­nist­ra­ci­ja par­duo­da apie šim­tą lei­di­mų nuo­la­ti­niams tur­gaus par­da­vė­jams. Ki­ta da­lis par­da­vė­jų pre­kiau­ti at­ei­na tik ret­sy­kiais.

Nu­si­lei­do ant že­mės

Dar prieš me­tus UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ bu­vo pa­si­ren­gu­si pre­ky­bos cen­tro sta­ty­bai tur­gaus te­ri­to­ri­jo­je. „Nuo min­ties apie di­de­lį pre­ky­bos cen­trą nu­si­lei­do­me ant že­mės. Da­bar tik­rai ne tas lai­kas, ka­da ap­si­mo­kė­tų sta­ty­ti šį ob­jek­tą – ša­ly­je jau ne vie­nas pre­ky­bos cen­tras už­si­da­rė“, – sa­ko UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ma­siu­kas.

Jis pa­pa­sa­ko­jo, kad iš­ki­lo bū­ti­ny­bė įreng­ti tur­ga­vie­tė­je nau­ją trans­for­ma­to­ri­nę, nes pa­dau­gė­jo vit­ri­nų ir elek­tros ener­gi­jos su­nau­do­ja­ma vis dau­giau. Taip pat pa­gal­vo­ta ir apie gam­ti­nių du­jų įve­di­mą.

Jau nu­ma­ty­ta vie­ta, kur ša­lia ha­lės pa­sta­to tu­rė­tų iš­kil­ti sto­gi­nės su pre­kys­ta­liais, skir­tos pre­ky­bai se­zo­ni­nė­mis pre­kė­mis, gė­lė­mis. „Jos bus ki­to­je vie­to­je – eis ne ly­giag­re­čiai Klai­pė­dos gat­vei, kaip yra da­bar, bet pa­lei ha­lę. Ir ma­no­me, kad už­teks tri­jų. Nors da­bar yra ke­tu­rios, vie­na sto­gi­nė daž­niau­siai bū­na apy­tuš­tė“, – sa­ko V. Ma­siu­kas.

Anot įmo­nės va­do­vo, juos ri­bo­ja ir sta­ty­bų se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jo­je rei­ka­la­vi­mai. Ka­dan­gi tur­ga­vie­tė kaip tik yra se­na­mies­čio zo­no­je, ga­li­ma deng­ti tik šlai­ti­nį sto­gą. Ko­kią dan­gą jam pa­nau­do­ti, dar svars­to­ma. Di­rek­to­rius sa­ko, kad dau­ge­lį dar­bų ban­dys at­lik­ti be su­bran­go­vų – sa­vo įmo­nės jė­go­mis.

V. Ma­siu­kas pa­ti­ki­no, kad pre­kei­vių įsi­reng­tos sta­cio­na­rios pa­vė­si­nės nu­ma­to­miems dar­bams ne­truk­dys. „Ne­slo­pi­no­me jų ini­cia­ty­vos įsi­reng­ti to­kias nuo­la­ti­nes pre­ky­bos vie­tas. Gal jos ir ne­la­bai kaip at­ro­do, bet ma­nau, kad mū­sų tur­gui jos tin­ka­mos. Ran­ka ne­kil­tų jų nu­griau­ti. Juk pro­vin­ci­jos tur­gus tu­ri at­ro­dy­ti ki­taip nei sos­ti­nės ar pre­ky­vie­tė mies­to cen­tre“, – sam­pro­ta­vo pa­šne­ko­vas.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *