Beglobiai gyvūnai bus vežami į Krikštėnus

Be­na­mių gy­vū­nų pro­ble­ma mū­sų ra­jo­ne grei­tai bus iš­spręs­ta. Sa­vi­val­dy­bė ap­si­spren­dė, kad be­glo­biai bus pri­glau­džia­mi Krikš­tė­nuo­se esan­čia­me „Šu­nų vieš­bu­ty­je“. Su sa­vi­nin­kais jau su­si­tar­ta dėl pa­tal­pų nuo­mos.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

01-13-1_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pagaliau bus pasirūpinta šeimininkų neturinčiais gyvūnais.

Ne kar­tą Krikš­tė­nuo­se esan­čiuo­se šu­nų glo­bos na­muo­se lan­kę­si ra­jo­no va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės bei ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai pri­ėjo prie iš­va­dos, kad ge­res­nių są­ly­gų gy­vū­nams tu­ri­mo­mis lė­šo­mis pa­tys ne­su­kurs. Čia įsteig­to „Šu­nų vieš­bu­čio“ gy­ven­to­jams su­tei­kia­mos eu­ro­pi­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čios są­ly­gos.

 

Steigs nau­jus eta­tus

 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas pa­sa­ko­jo, kad ne­se­niai su šios įstai­gos sa­vi­nin­kais bu­vo tar­ta­si dėl ga­li­my­bės sa­vi­val­dy­bei iš­si­nuo­mo­ti da­lį jau pri­tai­ky­tų gy­vū­nams lai­ky­ti pa­tal­pų. Čia sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na įkur­ti gy­vū­nų ka­ran­ti­na­vi­mo na­mus.

Bus stei­gia­mi ir nau­ji dar­buo­to­jų eta­tai. Ma­no­ma, kad be­glo­biais gy­vū­nais tu­rė­tų rū­pin­tis 3–4 dar­buo­to­jai.

Sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na iš­si­nuo­mo­ti apie 300 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­tal­pas. Treč­da­lį jų skirs ad­mi­nist­ra­ci­jai, o li­ku­sio­je da­ly­je lai­ki­nai ap­gy­ven­dins gat­vė­se val­ka­tau­jan­čius šu­nis bei ka­tes.

Ma­no­ma, kad vie­nu me­tu to­kio dy­džio pa­tal­po­se bū­tų ga­li­ma įkur­din­ti apie 15 be­na­mių gy­vū­nų.

 

Na­mai – lai­ki­ni

 

Pa­sak R. Ba­ra­vy­ko, šis be­na­mių gy­vū­nų glo­bos na­mų mo­de­lis ne­taps nuo­la­ti­ne gy­vū­nų lai­ky­mo vie­ta. Čia val­ka­tau­jan­tys šu­nys ir ka­tės bus pri­glau­džia­mi ke­tu­rio­li­kai die­nų.

Gy­vū­nai bus vak­ci­nuo­ja­mi, gy­do­mi, mai­ti­na­mi. Jei per tą lai­ką ne­at­si­ras­tų jų šei­mi­nin­kai, teks at­lik­ti eu­ta­na­zi­ją. Per ka­ran­ti­na­vi­mo lai­ko­tar­pį bus ieš­ko­ma nau­jų šei­mi­nin­kų, no­rin­čių pri­glaus­ti gy­vū­nus. „Ti­ki­mės įtrauk­ti vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas, už­si­i­man­čias gy­vū­nų glo­ba, kad kuo dau­giau gy­vū­nų ras­tų šei­mi­nin­kus“, – sa­ko vi­ce­me­ras.

Ti­ki­ma­si, kad per me­tus šiuo­se na­muo­se pa­vyks lai­ki­nai pri­glaus­ti apie pu­sę tūks­tan­čio ar net dau­giau be­glo­bių.

 

Nie­ko ne­pa­žei­džia

 

Vis daž­niau vie­šai dis­ku­tuo­ja­ma apie tai, kad eu­ro­pi­niai reg­la­men­tai drau­džia eu­ta­na­zi­ją tai­ky­ti gy­vū­nams, jei ne­iš­ky­la bū­ti­ny­bė. Ji ga­li bū­ti at­lie­ka­ma, jei gy­vū­nas ne­pa­gy­do­mai ser­ga.

Pa­sak R. Ba­ra­vy­ko, toks įsta­ty­mas dar nė­ra pri­im­tas ir sa­vi­val­dy­bės veik­la su reg­la­men­tais ne­si­kirs. Jis ma­no, kad ne tik Uk­mer­gė, bet ir vi­sa Lie­tu­va dar nė­ra pa­si­ruo­šu­si iš­si­vers­ti be eu­ta­na­zi­jos tai­ky­mo be­glo­biams gy­vū­nams.

 

De­ri­na­si prie ga­li­my­bių

 

Šiuo me­tu ren­gia­ma tiks­li są­ma­ta, kiek lė­šų pri­reiks sa­vi­val­dy­bei įsteig­ti to­kius glo­bos na­mus. „Skai­čiuo­ja­me su mi­ni­ma­lio­mis lė­šo­mis, nes de­rin­tis rei­kia prie biu­dže­to ga­li­my­bių. Ne­iš­ven­gia­mos iš­lai­dos – au­to­mo­bi­lio pir­ki­mui, dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams“, – tei­gia R. Ba­ra­vy­kas.

Ma­no­ma, kad sa­vi­val­dy­bės ki­še­nė leis skir­ti apie 100 tūks­tan­čių li­tų per me­tus. To­kią su­mą ke­ti­na­ma įra­šy­ti į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ei­lu­tę. Biu­dže­tą va­sa­rio pa­bai­go­je dar tvir­tins ra­jo­no ta­ry­ba.

Anot vi­ce­me­ro, jei sa­vi­val­dy­bė nu­tar­tų sta­ty­ti nau­jus gy­vū­nų glo­bos na­mus, vien pa­sta­to sta­ty­ba at­si­ei­tų apie ket­vir­tį mi­li­jo­no li­tų.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *