Ben­druo­me­nių spar­ta­kia­do­je nu­ga­lė­jo drau­gys­tė

 

Šeš­ta­die­nį Del­tu­vo­je vy­ko Uk­mer­gės ra­jo­no kai­mo ben­druo­me­nių są­skry­dis ir „Žo­li­nės“ spar­ta­kia­da. Šven­tės ati­da­ry­mo me­tu da­ly­viai ir sve­čiai bė­go kro­są – 790 met­rų. Ly­giai tiek me­tų pra­ėjo, kai Del­tu­vos var­das pir­mą kar­tą bu­vo pa­mi­nė­tas ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šven­tę or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga kar­tu su Del­tu­vos mies­te­lio ben­druo­me­ne bei se­niū­ni­ja. Jo­je da­ly­va­vo ke­tu­rio­li­ka ra­jo­no kai­mo ben­druo­me­nių. Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga pa­si­rin­ko sim­bo­li­nį šū­kį: „Ben­druo­me­nės ne tik „ve­ža“, bet ir va­žiuo­ja“.

 

 

Links­mo­sio­se es­ta­fe­tė­se nu­ga­lė­jo… ge­ra nuo­tai­ka ir drau­gys­tė.

 

Var­žy­boms pa­si­ruo­šu­si Tul­pia­kie­mio kai­mo ben­druo­me­nės „At­ža­ly­nas“ ko­man­da.
Au­to­rės nuotr.Prieš še­še­rius me­tus mū­sų ra­jo­ne pra­dė­ju­sios kur­tis kai­mo ben­druo­me­nės – ne­be nau­jo­kės kai­mo at­nau­ji­ni­mo bei plėt­ros veik­lo­je. Kiek­vie­na iš jų tu­ri kuo pa­si­džiaug­ti bei pa­si­di­džiuo­ti. Šiuo me­tu ra­jo­ne jų yra tris­de­šimt dvi, dvi­de­šimt še­šios iš jų pri­klau­so są­jun­gai. „Mū­sų gre­tos di­dė­ja, dar­bai rim­tė­ja. Šie­met į mū­sų bū­rį įsi­lie­jo Tul­pia­kie­mio kai­mo ben­druo­me­nė. Džiu­gu są­skry­džio bei spar­ta­kia­dos ren­gi­ny­je ma­ty­ti tiek daug gra­žaus jau­ni­mo“, – sa­ko są­jun­gos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė.

Per Eu­ro­pos Są­jun­gos „Le­a­der“ pro­gra­mą Uk­mer­gės ra­jo­ne bu­vo fi­nan­suo­ti dvi­de­šimt aš­tuo­ni pro­jek­tai. „Kai­mo ben­druo­me­nės vi­so­je Lie­tu­vo­je stip­rė­ja – tai ro­do ir jų vis iš­ra­din­ges­ni bei su­dė­tin­ges­ni pro­jek­tai. Tai la­bai svar­bu kai­mo plėt­ros pro­ce­sui. Juk Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gai pa­tys ne­at­eis – rei­kia su­ge­bė­ti juos pa­si­im­ti“, – sa­kė šven­tė­je da­ly­va­vu­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bės In­for­ma­ci­jos ir do­ku­men­ta­ci­jos cen­tro ku­ra­to­rė Gra­ži­na Sol­to­nie­nė. Įdo­mios idė­jos bei ak­ty­vi veik­la – re­a­li ga­li­my­bė at­kreip­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos dė­me­sį į kai­mo ben­druo­me­nių po­rei­kius.

Spor­ti­nė „Žo­li­nių“ spar­ta­kia­da Del­tu­vo­je – jau tra­di­ci­niu ta­pęs ren­gi­nys. Ją ben­druo­me­nė or­ga­ni­zuo­ja pen­ke­rius me­tus iš ei­lės. Tie­sa, tiek daug da­ly­vių jo­je dar nie­kuo­met nė­ra bu­vę. Ke­tu­rio­li­ka ko­man­dų su­si­run­gė krep­ši­nio, tin­kli­nio, fut­bo­lo, vir­vės trau­ki­mo bei ki­tuo­se žai­di­muo­se. As­me­ni­nė­se rung­ty­se kil­no­jo svar­me­nis, bė­go kro­są, ran­kos taik­lu­mą iš­ban­dė smi­gi­nio strė­ly­tė­mis.

Spar­ta­kia­dos nu­ga­lė­to­jais ta­po Del­tu­vos kai­mo ben­druo­me­nės ko­man­da. Jiems bu­vo įteik­ta tau­rė. An­trą vie­tą už­ėmė Sli­žių, tre­čią – Sie­si­kų kai­mo ben­druo­me­nė.

Ma­žie­ji kai­mo ben­druo­me­nių at­sto­vai ne tik rung­ty­nia­vo spor­ti­nė­se es­ta­fe­tė­se bei žai­dė kvad­ra­tą, bet ir pie­šė krei­de­lė­mis ant as­fal­to. Kai­mo ben­druo­me­nė vai­kų aki­mis pie­ši­niuo­se vir­to džiu­gią nuo­tai­ką ir drau­gys­tę sim­bo­li­zuo­jan­čio­mis sau­ly­tė­mis, tul­pė­mis bei ma­žais vai­kiš­kais del­nu­kais.

 

Šven­tės įspū­džiais da­li­ja­si (iš kai­rės): Del­tu­vos se­niū­nas Sal­vi­jus Stim­bu­rys, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va, Del­tu­vos ben­druo­me­nės na­rė Ge­no­vai­tė Če­pu­lie­nė bei An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė.

 

Šven­tė ne­ap­si­ė­jo be „Tau­jė­nų ko­šės“.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *