Bendraminčius vienija vabalai

Į Uk­mer­gę pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­si­rin­kę ke­lias­de­šimt Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bo na­rių.  Mies­to gat­vė­mis rie­dan­ti spal­vo­tų au­to­mo­bi­liu­kų ko­lo­na da­li­no uk­mer­giš­kiams pui­kią nuo­tai­ką. Pa­tys klu­bie­čiai su­si­pa­ži­no su Uk­mer­gės dva­rais bei da­ly­va­vo so­cia­li­nė­je ak­ci­jo­je.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

vabalai_0692

Prie be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dos (iš kai­rės): šios prie­glau­dos ad­mi­nist­ra­to­rius Au­ri­mas Pa­liu­lis, val­dy­bos pir­mi­nin­kė Vai­da Ka­ti­nai­tė, šven­tės or­ga­ni­za­to­rė Rus­nė Za­vadz­kė, Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bo pre­zi­den­tas Li­nas Barš­če­vi­čius ir šven­tės šei­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ko­va­len­ka.

 

 

Va­ba­lai – įvai­rių mo­di­fi­ka­ci­jų „Volks­wa­gen Ka­fer“ mar­kės au­to­mo­bi­liai, tu­rin­tys oru au­ši­na­mus va­rik­lius. Juos tu­rin­tys žmo­nės vi­sa­me pa­sau­ly­je jun­gia­si į au­to­mo­bi­lių klu­bus.

Tu­ri ne vie­ną

Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bui pri­klau­so ir du uk­mer­giš­kiai. Vie­nas jų – pra­ėju­sios sa­vai­tės ren­gi­nio Uk­mer­gė­je šei­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ko­va­len­ka. Jis tu­ri tris VW va­ba­lus – kla­si­ki­nį „va­ba­liu­ką“, at­vi­rą kab­rio­le­tą ir au­to­bu­siu­ką.

Klu­bie­čiai sa­vait­ga­liui bu­vo ap­si­sto­ję Va­len­ti­no so­dy­bo­je. At­vy­ko per 30 žmo­nių ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir Lat­vi­jos, Pe­ter­bur­go. Kul­tū­ri­nę šven­tės da­lį or­ga­ni­zuo­ti pa­dė­jo Va­len­ti­no se­suo, Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­ja Rus­nė Za­vad­zkė.

Ji ly­dė­jo sve­čius į Tau­jė­nų, Krikš­tė­nų ir re­no­vuo­ja­mą Sme­to­nos dva­rą. Krikš­tė­nuo­se ap­lan­kė be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dą ir pa­li­ko gy­vū­nė­liams mais­to. Lab­da­rin­ga veik­la – vie­na iš klu­bo veik­los sri­čių.

 

w_vabalai_g_nem_ntr_006

Gedimino Nemunaičio nuotr. Rusnė Zavadzkė, jos brolis Valentinas Kovalenka ir Lietuvos vabalų klubo prezidentas Linas Barščevičius (dešinėje).


 

R. Za­vad­zkė pa­sa­ko­jo, jog vi­sa­da do­mė­jo­si bro­lio po­mė­giu. Jau daug me­tų ir pa­ti da­ly­vau­ja klu­bo veik­lo­je.

Kom­for­tu ne­pa­si­žy­mi

Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bo pre­zi­den­tas Li­nas Barš­če­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad to­kios, kaip pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je vy­ku­si, ke­lio­nės – jų klu­bo tra­di­ci­ja. Pa­bū­ti kar­tu, pa­ben­drau­ti, ko­lo­na pra­va­žiuo­ti per mies­tą – sma­gus po­jū­tis kiek­vie­nam.

1996 me­tais įkur­tas klu­bas šiuo me­tu vie­ni­ja 64 na­rius. Kiek­vie­nas jų tu­ri daž­niau­siai ne po vie­ną VW mar­kės va­ba­lą. Iš vi­so šių res­tau­ruo­tų ma­ši­nų klu­bie­čiai tu­ri per 150.

L. Barš­če­vi­čius ma­no, kad mū­sų tau­tie­čių ga­ra­žuo­se gal dar ir dū­lo koks gy­ve­ni­mui ne­pri­kel­tas „va­ba­liu­kas“.

„Šios ma­ši­ny­tės tik­rai nė­ra vie­nin­te­lis au­to­mo­bi­lis klu­bo na­rių šei­mo­se“, – pa­sa­ko­ja L. Barš­če­vi­čius. Jis ir ki­ti klu­bie­čiai ti­ki­na, kad va­žiuo­ti to­kio­je ma­ši­ny­tė­je tik­rai nė­ra pa­to­gu. Kom­for­to čia ne­daug. Tu­rė­ti to­kią trans­por­to prie­mo­nę, res­tau­ruo­ti ją – tie­siog ho­bis, gy­ve­ni­mo bū­das.

Ge­rai su­re­gu­liuo­tas „Volks­wa­gen Ka­fer“ au­to­mo­bi­lis 100 ki­lo­met­rų su­nau­do­ja apie 7 lit­rus ben­zi­no. Dau­gu­ma se­nų­jų va­ba­lų tu­rė­jo 1,2 l dar­bi­nio tū­rio va­rik­lius, o vė­liau at­si­ra­do ver­si­jų ir su 1,3 l bei 1,5 l dar­bi­nio tū­rio va­rik­liais.

Dėl at­sar­gi­nių de­ta­lių „Volks­wa­gen Ka­fer“ au­to­mo­bi­liams ne­ky­la pro­ble­mų, mat jas iki šiol ga­mi­na ne vie­na fir­ma. Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bas taip pat tu­ri san­dė­lį, ku­ria­me kau­pia po­pu­lia­riau­sias de­ta­les.

Kiek­vie­na iš klu­bo na­rių ma­ši­ny­čių tu­ri sa­vo is­to­ri­ją, o to­kių trans­por­to prie­mo­nių kaina la­bai įvai­ri – nuo 5000 li­tų iki dau­giau nei pu­sės mi­li­jo­no.

• Tei­gia­ma, kad VW va­ba­lo su­kū­ri­mas ir gy­va­vi­mas – vie­nas mar­giau­sių pus­la­pių au­to­mo­bi­liz­mo is­to­ri­jo­je.

• 1931 me­tais Zündapp mo­to­cik­lų ga­myk­la Vo­kie­ti­jo­je pa­siū­lė žy­miam aust­rų kil­mės au­to­mo­bi­lių kon­struk­to­riui Fer­di­nan­dui Pors­che su­kur­ti pi­gų, ma­žo lit­ra­žo ke­tur­vie­tį au­to­mo­bi­lį. Pir­mie­ji trys pro­to­ti­pai bu­vo pa­ga­min­ti Štut­gar­te, as­me­ni­nė­se kon­struk­to­riaus dirb­tu­vė­se. De­ja, dėl eko­no­mi­nių sun­ku­mų ga­myk­la at­si­sa­kė sa­vo ke­ti­ni­mų.

• Jau po me­tų  F. Pors­che su­da­rė nau­ją su­tar­tį su ki­tais ga­min­to­jais NSU. Šiems už­sa­ko­vams taip pat pa­ga­min­ti ke­li ban­do­mie­ji au­to­mo­bi­liai, bet ap­ri­bo­ta NSU fi­nan­si­nė pa­dė­tis ne­lei­do pra­dė­ti ga­min­ti su­kur­tų au­to­mo­bi­lių.

• Ne­tru­kus Vo­kie­ti­ja pra­dė­jo pla­čią so­cia­li­nę pro­gra­mą. 1934 me­tais F. Pors­che įsi­pa­rei­go­jo su­kur­ti pir­mą­jį „liau­dies au­to­mo­bi­lį“. Jam bu­vo ke­lia­mi kon­kre­tūs rei­ka­la­vi­mai: au­to­mo­bi­lis skir­tas šei­mai, mak­si­ma­lus grei­tis – 100 km/h, ku­ro są­nau­dos – 7 lit­rai, na, o kai­na – ne dau­giau nei 1000 Reich­smar­kių (tiek Vo­kie­ti­jo­je kai­na­vo pa­pras­tas mo­to­cik­las).

• Pro­to­ti­pas, ban­dy­muo­se ne­pa­ty­ręs rim­tų ge­di­mų, pa­tvir­ti­na­mas ma­si­nei ga­my­bai.

• 1938 me­tais  Wolf­sbur­ge nau­jai sta­to­mai VW ga­myk­lai pa­de­da­mas ker­ti­nis ak­muo. Iš­kil­mių me­tu pri­sta­to­mi trys KdF-Wa­gen au­to­mo­bi­liai: se­da­nas, se­da­nas su at­ve­ria­mu sto­gu ir kab­rio­le­tas. Ša­ly­je pra­si­de­da pla­ti au­to­mo­bi­lio re­kla­mi­nė ak­ci­ja.

• Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu ga­myk­lo­je pra­dė­ti ga­min­ti ka­ri­niai  au­to­mo­bi­liai. Nau­do­jant anks­čiau su­kur­tą VW va­ba­lo kon­struk­ci­ją, ji sėk­min­gai pri­tai­ky­ta ka­ri­nių vi­su­rei­gių ga­my­bai.

• 1948 me­tais VW pa­le­tė­je at­si­ra­do puoš­nūs įvai­rias­pal­viai va­ba­lai, im­tas ga­min­ti va­ba­las kab­rio­le­tas ir VW trans­por­te­ris. Ple­čiant au­to­mo­bi­lių ga­my­bą pra­dė­tas plės­ti ser­vi­sų tin­klas, o nau­jas VW ga­myk­las im­ta sta­ty­ti to­li už Vo­kie­ti­jos ri­bų. Dar vė­liau ga­myk­los pro­duk­ci­ją pa­pil­dė žy­mūs VW ku­pė au­to­mo­bi­liai Kar­mann Ghia, įvai­rių mo­di­fi­ka­ci­jų Typ 3, Typ 4, smė­lio ba­giai, vi­su­rei­giai, spe­cia­lūs paš­to au­to­mo­bi­liai ir įvai­rios trans­por­te­rių mo­di­fi­ka­ci­jos.

• Re­tas au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas ga­lė­jo pa­si­gir­ti to­kia di­de­le VW au­to­mo­bi­lių įvai­ro­ve bei ga­myk­lų gau­sa. Net 20 ga­myk­lų įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se ga­mi­no va­ba­lus ir ki­tus VW au­to­mo­bi­lius. Vo­kie­ti­jai 1978 me­tų pra­džio­je su­stab­džius va­ba­lų ga­my­bą, juos ga­min­ti li­ko dar 8 ša­lys, o Mek­si­ka, pra­dė­ju­si va­ba­lų ga­my­bą 1954 me­tais, nu­sto­jo juos ga­min­ti tik 2003 me­tais. Bra­zi­li­ja, pra­dė­ju­si VW au­to­bu­sė­lius ga­min­ti dar šeš­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je, juos ga­mi­na iki šiol. Žy­miau­sių pa­sau­lio au­to­mo­bi­lių kon­kur­se va­ba­las iš­rink­tas am­žiaus au­to­mo­bi­liu.

• VW va­do­vy­bė, no­rė­da­ma mo­der­ni­zuo­ti va­ba­lo ga­my­bą, 1998 me­tais pra­dė­jo ga­min­ti New Be­et­le. Nors tech­niš­kai šis au­to­mo­bi­lis nie­ko ben­dro ne­tu­ri su se­nuo­ju kla­si­ki­niu va­ba­lu, ta­čiau tai šiuo­lai­kiš­kas ir mo­der­nus au­to­mo­bi­lis, pri­me­nan­tis dai­lias kla­si­ki­nio va­ba­lo for­mas.

• Dau­giau kaip per 6 ga­my­bos de­šimt­me­čius pa­sau­lį iš­vy­do 21,5 mi­li­jo­no va­ba­lų. Dėl sa­vo po­pu­lia­ru­mo ir ne­įpras­tų kė­bu­lo for­mų va­ba­las ta­po kul­ti­niu au­to­mo­bi­liu. Šiuo me­tu sun­ku bū­tų su­ras­ti ša­lį, ku­ri ne­tu­rė­tų sa­vo va­ba­lų klu­bo.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *