Bendruomenės mokėsi susitarti dėl investicijų ir aplinkos

Bendruomenės mokėsi susitarti dėl investicijų ir aplinkos / Gedimino Nemunaičio nuotr. Paskaitą vedė Žilvinas Šilėnas.

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas Uk­mer­gė­je or­ga­ni­za­vo se­mi­na­rą „Ben­druo­me­nė, in­ves­ti­ci­jos ir ap­lin­ko­sau­ga: kaip ver­tin­ti, da­ly­vau­ti, ko­mu­ni­kuo­ti“.

Apie 30 Uk­mer­gės ir Mo­lė­tų vie­tos ben­druo­me­nių, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų mo­kė­si, kaip tai­kiai su­si­tar­ti dėl ap­lin­kos, ku­rio­je gy­ve­na, kaip ver­tin­ti ga­li­mas in­ves­ti­ci­jas, kaip ben­drau­ti su val­džia, ži­niask­lai­da.

„Įgy­ven­di­nant in­ves­ti­ci­nius, plėt­ros pro­jek­tus svar­bu, kad tar­pu­sa­vy­je sėk­min­gai su­tar­tų in­ves­tuo­to­jai ir gy­ven­to­jai. Daug svar­bių pro­jek­tų ne­įgy­ven­di­na­mi dėl ne­su­si­kal­bė­ji­mo. Svar­bu, kad apie ap­lin­ką kal­bė­tų žmo­nės, ku­rie ten gy­ve­na. Tiek ben­druo­me­nė, tiek in­ves­tuo­to­jai juk tu­ri tą pa­tį tiks­lą – kad gy­ven­ti bū­tų ge­riau. To­dėl rei­kia ak­ty­viai ir ar­gu­men­tuo­tai iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją, kal­bė­tis ir tar­tis“, – tei­gė LLRI pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas.

Ben­druo­me­nės do­mė­jo­si, kaip vi­sa­pu­siš­kai ver­tin­ti mies­to spren­di­mus dėl in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų. Lek­to­riai pa­sa­ko­jo apie ak­tu­a­lias kon­sti­tu­ci­nes tei­ses, kaip tin­ka­mai su­for­mu­luo­ti ir iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją. Mo­ky­mus ve­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas, eks­per­tas Do­mi­ny­kas Šums­kis ir ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė As­ta Nar­mon­tė.

„Vei­kiant ben­druo­me­nė­je, ky­la ne­ma­žai klau­si­mų tiek dėl mū­sų vyk­do­mų pro­jek­tų, tiek dėl val­džios, ver­sli­nin­kų pla­nų mū­sų ra­jo­ne. Bu­vo nau­din­ga su­ži­no­ti, į ką bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį ir kaip tar­tis dėl in­ves­ti­ci­jų ap­lin­ko­je, ku­rio­je gy­ve­na­me. Lek­to­rių pa­teik­tos pra­ty­bos, si­tu­a­ci­jų ana­li­zė ir ver­ti­ni­mas tik­rai pri­tai­ko­mi kas­die­nė­je veik­lo­je“, – at­si­lie­pi­muo­se apie mo­ky­mus sa­kė da­ly­viai.

Per mo­ky­mus lek­to­riai pa­tei­kė at­ve­jų ana­li­zes apie re­zo­nan­si­nius in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus, to­kius kaip kiau­lių fer­ma, at­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­la, Ka­zo­kiš­kių są­var­ty­nas, ska­lū­nai ir pan. Juos nag­ri­nė­jant sie­kia­ma pa­pras­tai ir aiš­kiai at­skleis­ti ap­lin­ko­sau­gi­nius, so­cia­li­nius, eko­no­mi­nius ir tei­si­nius ar­gu­men­tus.

Šis se­mi­na­ras – tai ins­ti­tu­to ini­cia­ty­vos „Su(si)tar­kim“ da­lis. Ini­cia­ty­va Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas sie­kia, kad gy­ven­to­jai ar­gu­men­tuo­tai dis­ku­tuo­tų ak­tu­a­liais klau­si­mais ir tai­kiai su­si­tar­tų dėl ap­lin­kos, ku­rio­je gy­ve­na. Mo­ky­mai or­ga­ni­zuo­ja­mi 16 sa­vi­val­dy­bių.

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas – pel­no ne­sie­kian­ti, ne­po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, įsteig­ta 1990 me­tais. Ins­ti­tu­to mi­si­ja – įtvir­tin­ti in­di­vi­do lais­vės ir at­sa­ko­my­bės, lais­vo­sios rin­kos bei ri­bo­tos val­džios idė­jas. Ins­ti­tu­tas at­lie­ka ty­ri­mus eko­no­mi­kos ir jos po­li­ti­kos klau­si­mais, ren­gia įsta­ty­mų ir jų pro­jek­tų eks­per­ti­zes, už­si­i­ma švie­tė­jiš­ka veik­la.

UŽ inf.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Bendruomenės mokėsi susitarti dėl investicijų ir aplinkos / Gedimino Nemunaičio nuotr. Paskaitą vedė Žilvinas Šilėnas.

Bendruomenės mokėsi susitarti dėl investicijų ir aplinkos / Gedimino Nemunaičio nuotr. Paskaitą vedė Žilvinas Šilėnas.

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *