Bi­jo ir gri­po, ir vak­ci­nos

 

Uk­mer­giš­kiai ne­sku­ba skie­py­tis nuo pan­de­mi­nio gri­po. Iš pra­plėš­tos de­šim­ties do­zių vak­ci­nos pa­kuo­tės vi­du­ti­niš­kai su­nau­do­ja­mos tik trys. Ka­dan­gi pra­plėš­ta pa­kuo­tė ga­lio­ja vie­ną pa­rą, ne­su­nau­do­ta vak­ci­na nu­kenks­mi­na­ma ir iš­pi­la­ma į ka­na­li­za­ci­ją.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Į ša­lį iš Ny­der­lan­dų at­ke­lia­vus 27 tūks­tan­čiams do­zių vak­ci­nos nuo pan­de­mi­nį gri­pą su­ke­lian­čio A(H1N1)v vi­ru­so, ma­ny­ta, kad prie skie­pų ka­bi­ne­tų nu­tįs no­rin­čių­jų skie­py­tis ei­lės. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pir­miau­sia nu­ta­rė skie­py­ti me­di­kus ir ri­zi­kos gru­pei pri­klau­san­čius as­me­nis. Šiems skie­pi­jan­tis van­giai, leis­ta vak­ci­nuo­ti vi­sus to no­rin­čiuo­sius.

 

 

Iš de­šim­ties vak­ci­nos do­zių pa­gal pa­skir­tį pa­nau­do­ja­mos tik trys.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. 
Vi­suo­me­nė nu­si­tei­ku­si prie­šiš­kai

Prieš tris sa­vai­tes Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas pa­sie­kė 400 do­zių vak­ci­nos. Kol kas pa­si­skie­pi­jo 26 ra­jo­no gy­ven­to­jai. Iš jų – 5 me­di­kai.

„Ma­nau, kad to­kį van­gų skie­pi­ji­mą­si le­mia vi­so­je ša­ly­je vyks­tan­tis an­ti­vak­ci­ni­nis ju­dė­ji­mas“, – svars­to Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė. Anot jos, vi­suo­me­nės prie­šiš­ku­mas jau­čia­mas kaž­ko­dėl tik šiai vak­ci­nai – prieš ki­tas vak­ci­nas gy­ven­to­jai ne­nu­si­tei­kę.

Pa­sak jos, nė vie­nas iš pa­si­skie­pi­ju­sių­jų ne­si­skun­dė dėl pa­ša­li­nių re­ak­ci­jų, kom­pli­ka­ci­jų. Nor­ma­li or­ga­niz­mo re­ak­ci­ja į skie­pą – skaus­mas dū­rio vie­to­je, gal­vos skaus­mas, kiek pa­di­dė­ju­si kū­no tem­pe­ra­tū­ra.

Me­di­kai skie­py­tis ne­no­ri

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trui bu­vo skir­ta 150 do­zių vak­ci­nos. Vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad iš pra­džių bu­vo nu­spręs­ta 70 do­zių skir­ti me­di­kams, o li­ku­sio­mis 80 do­zių skie­py­ti vi­sus pa­gei­dau­jan­čius to as­me­nis.

Ta­čiau be­veik per tris sa­vai­tes pa­si­skie­py­ti pa­no­ro tik de­šimt PSPC pa­cien­tų. Skie­pų ka­bi­ne­te nė vie­nas pa­si­skie­py­ti pa­gei­dau­jan­tis me­di­kas taip ir ne­ap­si­lan­kė.

„Nie­kas ne­no­ri skie­py­tis. Ma­nau, kad to ne­no­ro prie­žas­tis – bai­mė“, – vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja sa­ko, kad dėl šios vak­ci­na­ci­jos tiks­lin­gu­mo su­tri­ku­si vi­sa Lie­tu­va.

„Aiš­kios nuo­mo­nės ne­tu­ri net me­di­kai. Vis­ko apie tą vak­ci­ną pri­pa­sa­ko­ta – kad vak­ci­na ne­ge­ra, kad re­kla­ma iš­pūs­ta. Vi­si esa­me su­tri­kę. Tai ką kal­bė­ti apie ei­li­nį pa­cien­tą? Jam dar su­dė­tin­giau ap­si­spręs­ti. As­me­niš­kai aš taip pat su­si­lai­kiau ir ne­si­skie­pi­jau“, – sa­ko J. Ga­liaus­kie­nė.

Su­nau­do­ja­mos trys iš de­šim­ties

Anot vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos, la­bai ne­pa­to­gios vak­ci­nos pa­kuo­tės – ji su­pa­kuo­ta fla­ko­nais po de­šimt do­zių. Pra­da­ry­to fla­ko­no ga­lio­ji­mo lai­kas – tik vie­na pa­ra. „Tai reiš­kia, kad no­rė­da­mi tau­piai nau­do­ti vak­ci­ną, tu­rė­tu­me per pa­rą pa­skie­py­ti de­šimt as­me­nų. Ta­čiau tiek no­rin­čių­jų ne­at­si­ran­da. Ne­su­nau­do­tą vak­ci­ną ten­ka nu­kenks­min­ti ir iš­pil­ti į ka­na­li­za­ci­ją“, – sa­ko pa­šne­ko­vė. Vi­du­ti­niš­kai iš de­šim­ties do­zių pa­kuo­tės su­nau­do­ja­mos trys. Sy­kį te­ko į kriauk­lę su­pil­ti net de­vy­nias vak­ci­nos do­zes.

Nors ne­pra­da­ry­to fla­ko­no ga­lio­ji­mo lai­kas – iki spa­lio mė­ne­sio, taip švais­tant vak­ci­ną, jos ga­li ir ne­lik­ti. Vie­na vak­ci­nos do­zė vals­ty­bei kai­na­vo be­veik po ke­tu­rias­de­šimt li­tų. Vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja sa­ko, kad me­di­kai gal­vas su­ka, ban­dy­da­mi su­gal­vo­ti bū­dą skie­pams ir tūks­tan­čiams tau­py­ti. Pra­da­rius fla­ko­ną, apie tai in­for­muo­ja­mi vi­si cen­tro gy­dy­to­jai. Ban­dė krū­von su­rink­ti de­šimt no­rin­čių­jų pa­si­skie­py­ti, ta­čiau iš to nie­ko ne­iš­ėjo.

J. Ga­liaus­kie­nė ma­no, kad jei pa­va­sa­rį kils dar vie­na pan­de­mi­nio gri­po ban­ga, gy­ven­to­jai puls ieš­ko­ti vak­ci­nos. „Bet ge­riau jau vak­ci­na nu­ei­tų vel­tui, nei kil­tų dar vie­nas pan­de­mi­nio gri­po pro­trū­kis“, – sa­ko ji.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *