Bijo, kad žemė gali smarkiai brangti

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Nuo šių me­tų įsi­ga­lio­jęs nau­jas Že­mės mo­kes­čių įsta­ty­mas jau ke­lia su­maiš­tį. Že­mių skly­pų sa­vi­nin­kai būgš­tau­ja dėl iš­aug­sian­čių mo­kes­čių. Į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Pa­bais­ko ra­jo­no gy­ven­to­jas, ku­ris pa­sa­ko­jo, jog kai­me šne­ka­ma, kad že­mė la­bai smar­kiai brangs. „No­rė­tu­me jau da­bar ži­no­ti, kiek rei­kės mo­kė­ti už že­mę. Gal vi­sai ne­ap­si­mo­kės ją tu­rė­ti ir teks par­duo­ti“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė laik­raš­čio skai­ty­to­jas.

03-08-7_straipsnio_nuotr

Sei­mas nu­spren­dė, kad nuo šių me­tų že­mė bus ap­mo­kes­tin­ta pa­gal jos rin­kos ver­tę, o ne der­lin­gu­mą, na­šu­mą, kaip iki šiol. Tai reg­la­men­tuo­ja nau­jos re­dak­ci­jos Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­mas. Ja­me įtvir­tin­tas nuo 0,01 pro­cen­to iki 4 pro­cen­tų že­mės mo­kes­ti­nės ver­tės že­mės mo­kes­čio ta­ri­fas. Jį pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­si­tvir­ti­no kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba taip pat nu­sta­tė že­mės mo­kes­čio ta­ri­fus 2013 me­tams (pro­cen­tais nuo že­mės mo­kes­ti­nės ver­tės). Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mei bei mė­gė­jiš­kų so­dų že­mės skly­pų pa­tvir­tin­tas 2,0 ta­ri­fas. Pa­tvir­tin­ti ta­ri­fai miš­kų ūkio, van­dens ūkio bei įvai­rios ki­tos pa­skir­ties že­mei. Jie sie­kia iki 1,5 pro­cen­to.

Tik ap­leis­tai že­mės ūkio pa­skir­ties ir pra­mo­nės bei san­dė­lia­vi­mo ob­jek­tų te­ri­to­ri­jų že­mei Uk­mer­gė­je nu­sta­ty­tas įsta­ty­mu nu­ma­ty­tas 4 pro­cen­tų ta­ri­fas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­riaus ve­dė­ja Zi­ta Mor­kū­nie­nė sako, kad uk­mer­giš­kiai ne­tu­rė­tų la­bai ne­ri­mau­ti. Žen­klų kai­nų šuo­lį grei­čiau­siai pa­jus tik did­mies­čių gy­ven­to­jai, kur že­mės rin­kos ver­tė di­džiu­lė.

Ve­dė­ja pa­aiš­ki­no, kad pre­li­mi­na­rią sa­vo tu­ri­mos že­mės ver­tę ga­li­ma ne­sun­kiai ras­ti Re­gist­rų cen­tro sve­tai­nė­je www.re­gist­ru­cen­tras.lt. įra­šius sa­vo že­mės skly­po uni­ka­lų nu­me­rį.

Ne­tu­rin­tiems in­ter­ne­to pri­ei­gos tai pa­da­ry­ti bū­tų su­dė­tin­giau.

Ta­čiau ga­lu­ti­nė su­ma, ku­rią teks mo­kė­ti že­mės sa­vi­nin­kams, pa­aiš­kės tik ru­de­nį, kai są­skai­tas pa­teiks šį mo­kes­tį ad­mi­nist­ruo­jan­ti Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja.

Z. Mor­kū­nie­nė pri­mi­nė, kad  ra­jo­no ta­ry­ba grei­tu lai­ku tvir­tins leng­va­tas že­mės mo­kes­čio mo­kė­to­jams. Tai dau­ge­liui pa­leng­vins mo­kes­čių naš­tą.

Že­mės  mo­kes­ti­nės ver­tės skai­čia­vi­mui nu­sta­ty­tas 5 me­tų  per­ei­na­ma­sis  lai­ko­tar­pis, ku­ris tu­rė­tų ap­sau­go­ti nuo per­ne­lyg di­de­lio kai­nų šuo­lio.

Ir dar vie­nas pri­mi­ni­mas že­mės skly­pų tu­rė­to­jams: Sei­me ne­se­niai bu­vo įre­gist­ruo­ta Že­mės mo­kes­čių įsta­ty­mo pa­tai­sa, tai­gi ga­li­ma ti­kė­tis tam tik­rų pa­si­kei­ti­mų.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *