Birželio 1-ąją taps bevertės

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Mū­sų laik­raš­čio skai­ty­to­ja pa­sa­ko­jo per ži­nias ne­se­niai ma­čiu­si pra­ne­ši­mą apie iš apy­var­tos iš­ima­mas se­nas li­tų ku­piū­ras. Mo­te­ris sa­kė ne­spė­ju­si nu­gir­sti vi­sos in­for­ma­ci­jos ir pra­šė dar sy­kį tiks­liai ją pa­skelb­ti.

Pri­me­na­me, kad nuo šių me­tų bir­že­lio 1 d. iš apy­var­tos bus iš­im­ti  1997 m. lai­dos 10 ir 20 li­tų ban­kno­tai.

Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas to­kį nu­ta­ri­mą pa­si­ra­šė šį pa­vasa­rį.

Šie li­tų ban­kno­tai nuo bir­že­lio 1 d. kaip mo­kė­ji­mo ir at­si­skai­ty­mo prie­mo­nė skel­bia­mi ne­be­ga­lio­jan­čiais ir ne­tu­ri bū­ti pri­ima­mi mo­kė­ji­mams ir at­si­skai­ty­mams.

To­kie bank­notai bus kei­čia­mi tik Lie­tu­vos ban­ko ka­so­se Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je.

Lie­tu­vos ban­ko spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mu, apy­var­to­je li­ko ne­di­de­lė da­lis, vos 0,3–0,5 proc., pa­ga­min­to se­nų­jų 10 ir 20 li­tų ku­piū­rų kie­kio.

Lie­tu­vos ban­kas jau yra iš­ėmęs iš apy­var­tos: 1991 m. lai­dos 10, 20, 50, 100 Lt, 1993 m. lai­dos 2, 5, 10, 20, 50 Lt, 1994 m. lai­dos 1 Lt ban­kno­tus.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *