Biudžeto lėšas taupys nedirbdami

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je svars­to­mas klau­si­mas, kaip su­tau­py­ti biu­dže­to lė­šų ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui iš­mo­kė­ti. Vie­nas iš bū­dų – ne­mo­ka­mos atos­to­gos.

Šią sa­vai­tę ke­ti­na­ma pri­im­ti spren­di­mą dėl vi­sų sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų ne­dar­bo tris lap­kri­čio mė­ne­sio penk­ta­die­nius – 2, 16 ir 23 die­no­mis.

Už šias die­nas dar­buo­to­jai at­ly­gio ne­gaus. Vie­ną penk­ta­die­nį per mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bė ne­dir­ba jau nuo vi­dur­va­sa­rio.

Vi­si ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai apie bū­ti­ny­bę dar la­biau verž­tis dir­žus bu­vo in­for­muo­ti iš anks­to.

Tie­sa, ra­jo­no gy­ven­to­jų penk­ta­die­niais be­val­dys­tė­je pa­lik­ti ne­ke­ti­na­ma – vie­ną iš va­do­vų to­mis die­no­mis žmo­nės dar­bo vie­to­je tu­rė­tų ras­ti.

Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja to­kiam lė­šų tau­py­mui ne­pri­ta­ria. Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas An­drius Ka­les­ni­kas kri­tiš­kai ver­ti­na to­kius veiks­mus ir ra­gi­na efek­ty­vin­ti biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mą ir  ieš­ko­ti ki­tų tau­py­mo prie­mo­nių.

„Tau­py­mo spren­di­mų yra daug, te­rei­kia ryž­tin­gų ir tvir­tų žings­nių. Val­dan­tie­ji tu­rė­tų ma­žin­ti ko­man­di­ruo­čių ir ki­to­kio po­bū­džio iš­vy­kų skai­čių, ne­duo­dan­čių ap­čiuo­pia­mo re­zul­ta­to, o tik pri­me­nan­čių po­il­si­nes ke­lio­nes“, – įsi­ti­ki­nęs frak­ci­jos se­niū­nas.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *