Biudžeto lėšas tirpdys padidėjusi minimali alga

Ra­jo­no ta­ry­bos na­riai be­veik mė­ne­sį svars­tė ir į vi­sas pu­ses tam­pė sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­klo­dę. Šią sa­vai­tę po­li­ti­kai tvir­ti­na šį iš­skir­ti­nį do­ku­men­tą. Dau­giau­siai pla­nuo­ja­mas iš­lai­das šie­met di­di­na ūg­te­lė­ju­si mi­ni­ma­li al­ga.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

02-22-1_straipsnio_nuotr

Vilmos Nemunaitienės nuotr. Savivaldybės biudžetas jau suskaičiuotas.

Sa­vi­val­dy­bės Biu­dže­to ir eko­no­mi­nės plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė sa­ko, kad biu­dže­to lė­šos pra­de­da­mos dė­lio­ti tik tuo­met, kai Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pa­tvir­ti­na mo­kes­čių su­rin­ki­mo pla­nus bei vals­ty­bės do­ta­ci­jas.

Ki­taip ta­riant, kai pa­aiš­kė­ja, kiek yra ben­dra­me „ka­ti­le“, ga­li­ma pra­dė­ti skirs­ty­ti kon­kre­čioms sri­tims.

Pa­grin­di­nius štri­chus su­dė­lio­ja sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus spe­cia­lis­tai, rem­da­mie­si ki­tų sky­rių dar­buo­to­jų pa­siū­ly­mais. Tik tuo­met tvar­kin­gai į ei­lu­tes su­dė­lio­tas sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas ke­liau­ja į ra­jo­no ta­ry­bą.

Ta­ry­bai šie­met tei­kia­mas tvir­tin­ti 90 mln. 64 tūkst. li­tų pa­ja­mų ir 97 mln. 956 tūkst. li­tų iš­lai­dų biu­dže­tas.

Koks tai yra svar­bus do­ku­men­tas, įro­do šio klau­si­mo svars­ty­mo iš­skir­ti­nu­mas. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­te iš­dės­to­mos tai­syk­lės, kaip tu­ri bū­ti svars­to­mas biu­dže­tas, kiek lai­ko skir­ti jo pro­jek­to ana­li­za­vi­mui.

„Reg­la­men­te rei­ka­lau­ja­ma, kad svars­ty­mui tu­ri bū­ti ski­ria­ma ne ma­žiau kaip dvi sa­vai­tės. Juk nuo šio do­ku­men­to pri­klau­so vi­sų me­tų sa­vi­val­dy­bės gy­ve­ni­mas“, – aiš­ki­na E. Mi­ri­na­vi­čie­nė.

 

De­ri­na su ga­li­my­bė­mis

 

Svars­tant biu­dže­tą ta­ry­bos na­riams ten­ka pri­si­min­ti pra­ėju­sių me­tų pa­ža­dus dau­giau dė­me­sio skir­ti vie­nai ar ki­tai sri­čiai, įsi­pa­rei­go­ji­mus, už­fik­suo­tus po­sė­džių pro­to­ko­luo­se, bei ki­tus raš­tus. Be­lie­ka vis­ką su­de­rin­ti su ga­li­my­bė­mis…

Šių me­tų biu­dže­to pa­ja­mos pa­ly­gin­ti su per­nykš­čio pa­di­dė­jo apie tris mi­li­jo­nus li­tų. Ta­čiau ši ne­men­ka su­ma skirs­tant pi­ni­gus grei­tai „iš­tirps­ta“ Vy­riau­sy­bei pa­kė­lus mi­ni­ma­lios al­gos dy­dį.

Dau­ge­lį biu­dže­to ei­lu­čių nuo ta­ry­bos na­rių „fan­ta­zi­jų“ sau­go kon­kre­čių mi­nis­te­ri­jų pri­im­ti įsta­ty­mai. Biu­dže­ti­nių įtai­gų iš­lai­ky­mui, jų dar­buo­to­jų al­goms, pa­šal­poms, kom­pen­sa­ci­joms lė­šos nu­ma­to­mos re­mian­tis šiais įsta­ty­mais.

Biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai pa­ten­ka į mi­nis­te­ri­jų nu­sta­ty­tų su­mų žir­kles. Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės nuo­sta­ta – lai­ky­tis al­gų vi­dur­kio – ne­si­kei­čia jau ne vie­ne­rius me­tus.

 

„Su­val­gė“ mi­ni­ma­li al­ga

 

Iš­skir­ti­nė šių me­tų si­tu­a­ci­ja – pa­di­dė­ju­si mi­ni­ma­li al­ga. Ši ap­lin­ky­bė at­ly­gi­ni­mų ei­lu­tę pa­di­di­no 2,4 mln. li­tų. Tai žen­kli su­ma – su­da­ro 2,6 proc. vi­so biu­dže­to.

Kai ku­rioms įstai­goms skir­ta ge­ro­kai dau­giau lė­šų nei per­nai. Vla­do Šlai­to vie­ša­jai bib­lio­te­kai šie­met ski­ria­ma 64, Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jui – 81, kul­tū­ros cen­trui – 113 tūkst. li­tų dau­giau nei per­nai.

Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad įstai­gos tu­rės lais­ves­nes ran­kas veik­lai ar plėt­rai. Be­veik vi­sos pa­pil­do­mos lė­šos „ke­liaus“ į al­ga­la­pius mi­ni­ma­lios al­gos kom­pen­sa­vi­mui.

Dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų są­skai­ta 1 mln. li­tų biu­dže­te pa­di­dė­jo ir švie­ti­mui skir­tos lė­šos.

 

Po­li­ti­za­vi­mo ne­įžiū­rė­jo

 

E. Mi­ri­na­vi­čie­nė sa­ko, kad, pa­skirs­čius šias lė­šas, dė­lio­ja­mi li­ku­sie­ji – sa­vi­val­dy­bės pro­gra­moms skir­ti pi­ni­gai.

Jie į at­ski­ras ei­lu­tes iš­dės­to­mi pa­gal 9 pro­gra­mas, ap­iman­čias švie­ti­mą, svei­ka­tos ap­sau­gą ir so­cia­li­nę pa­ra­mą, ap­lin­kos ap­sau­gą, kul­tū­rą, spor­tą, smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo bei tu­riz­mo, vie­šo­sios in­fra­struk­tū­ros, kai­mo plėt­ros, sa­vi­val­dy­bės val­dy­mą.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė ma­no, kad aki­vaiz­daus po­li­ti­za­vi­mo prieš rin­ki­mus į Sei­mą pa­vy­ko iš­veng­ti: „Ta­ry­bos na­riai pa­kan­ka­mai at­sa­kin­gai pa­žiū­rė­jo į šią pa­rei­gą.“

Aiš­ku, be dis­ku­si­jų ir pa­siū­ly­mų ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se ne­ap­sie­ita. Juo­se da­ly­va­vu­si E. Mi­ri­na­vi­čie­nė sa­ko, kad ne vi­si siū­ly­mai yra kon­struk­ty­vūs ir ver­ti to­les­nio ta­ry­bos na­rių svars­ty­mo. Kai ku­rie iš jų – pa­kan­ka­mai ne­iš­ana­li­zuo­ti.

 

Siū­lė ma­žin­ti

 

Ko­mi­te­tuo­se šie­met siū­ly­ta su­ma­žin­ti Tarp­tau­ti­niam būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­liui skir­tas 20 tūkst. li­tų lė­šas bei ap­kar­py­ti 60 tūkst. li­tų sa­vi­val­dy­bės rep­re­zen­ta­ci­nes lė­šas.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė įsi­ti­ki­nu­si, kad Uk­mer­gę rep­re­zen­tuo­jan­čiam fes­ti­va­liui skir­ta ir taip kuk­li su­ma.

Anot jos, de­le­ga­ci­jų pri­ėmi­mui, šven­tėms skir­tų rep­re­zen­ta­ci­nių lė­šų taip pat ne­iš­ei­na at­si­sa­ky­ti. Mat per me­tus sa­vi­val­dy­bė su­lau­kia de­šimt ir dau­giau de­le­ga­ci­jų. „Ne­ga­li­me bū­ti nuo vi­sų už­si­sklen­dę. O sve­čius ten­ka ir pa­mai­tin­ti, ir ap­gy­ven­din­ti“, – aiš­ki­na E. Mi­ri­na­vi­čie­nė.

Šie­met dau­giau lė­šų nu­ma­ty­ta skir­ti teis­mo iš­lai­doms. Šio­je ei­lu­tė­je – 200 tūkst. li­tų. Per­nai ap­si­ei­ta su 160 tūkst. li­tų.

Toks pa­di­dė­ji­mas su­kė­lė kai ku­rių opo­zi­ci­jos na­rių kri­ti­ką.

„Pir­ma teis­mų su „Mies­to ener­gi­ja“ da­lis bai­gė­si mū­sų nau­dai. Lau­kia ant­ras eta­pas, ku­ria­me bus nag­ri­nė­ja­mos abie­jų pu­sių sko­los vie­nos ki­tai. Jei teis­mams pi­ni­gų ne­skir­si­me, tuo­met ne­ga­li­me kal­bė­ti apie sko­lų pri­si­tei­si­mą“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vė.

7 mln. li­tų šie­met nu­ma­to­ma sko­lin­tis. Sko­li­ni­mui­si nu­ma­to­mos lė­šos rei­ka­lin­gos pri­si­dė­ti prie įgy­ven­di­na­mų in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų. Pa­na­šią su­mą sa­vi­val­dy­bei sko­lin­tis pri­rei­kė ir per­nai.

„Sa­vi­val­dy­bė kur kas ma­žiau sko­li­no­si prieš 5–6 me­tus.  Bet ne­bu­vo bū­ti­ny­bės – ne­vyk­dė tiek daug kaip da­bar eu­ro­pi­nių pro­jek­tų“, – tei­gia pa­šne­ko­vė.

 

At­si­ra­do nau­jų ei­lu­čių

 

Biu­dže­te at­si­ra­do nau­jų ei­lu­čių. Vla­do Šlai­to bib­lio­te­kai ski­ria­ma 10 tūkst. li­tų lei­di­nių įsi­gi­ji­mui. Šis žings­nis ženg­tas pri­si­mi­nus se­nus pa­ža­dus uk­mer­giš­kiams. Ki­ta nau­jo­vė – kai­mo gy­ven­vie­čių dre­na­žo įren­gi­nių re­mon­to dar­bams ski­ria­ma 20 tūkst. li­tų. Už šias lė­šas bus at­lik­ta įren­gi­nių re­vi­zi­ja.

Pla­nai, kad lė­šų dre­na­žo re­no­va­ci­jai pa­vyks gau­ti per in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, nepa­si­tvir­ti­no. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ren­gia pro­gra­mas me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių re­konst­ruk­ci­jai tik dir­ba­mo­je že­mė­je.

 

…ar­ba jos „ap­tir­po“

 

Kai ku­rios ei­lu­tės šių­me­čia­me biu­dže­te, pa­ly­gin­ti su per­nykš­čiu, „ap­tir­po“.

Ge­ro­kai su­ma­žin­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo fon­das. Per­nai ja­me bu­vo 100 tūkst. li­tų ir jie bu­vo nau­do­ja­mi ne­nu­ma­ty­toms iš­lai­doms pa­deng­ti. Šie­met li­ko 30 tūkst. Ri­bo­ja­ma jų pa­skir­tis – Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mas lei­džia nau­do­ti tik eks­tre­ma­lių at­ve­jų pa­da­ri­nių ša­li­ni­mui.

Ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­tams ski­ria­ma 25 tūkst. li­tų – vos ne dvi­gu­bai ma­žiau nei per­nai. Ta­čiau 20 tūks­tan­čių li­tų pa­ža­dė­ta pa­sta­tų re­no­va­ci­jai.

Ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­tų tin­klas dėl lė­šų ap­kar­py­mo ne­tu­rė­tų su­siau­rė­ti. At­virkš­čiai – nau­ją punk­tą ža­da­ma įsteig­ti Re­čio­nių uni­ver­sa­lia­me dau­gia­funk­cia­me cen­tre. Įstei­gus vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tuo­se, su­ma­žė­ja iš­lai­ky­mo są­nau­dos.

 

„Ju­din­ti“ ne­drau­džia­ma

 

Ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­tas biu­dže­tas nė­ra „ne­pa­ju­di­na­mas“. Pa­pras­tai me­tų ei­go­je dar ne kar­tą lė­šos „stum­domos“ iš vie­nos ei­lu­tės į ki­tą.

E. Mi­ri­na­vi­čie­nė sa­ko, kad tai da­ro­ma, no­rint iš­nau­do­ti iš­lai­doms skir­tus pi­ni­gus tais at­ve­jais, jei vie­no­se sri­ty­se jie su­tau­po­mi, o ki­toms trūks­ta.

Per­skirs­tant lė­šas taip pat rei­kia gau­ti ra­jo­no ta­ry­bos na­rių pri­ta­ri­mą.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *