Brangūs purškalai mieste tvyrančios smarvės neįveikia

Į ko­vą su nuo­te­kų dum­blo smar­ve „Uk­mer­gės van­de­nys“ pa­si­tel­kė bran­gius pre­pa­ra­tus. De­ja, re­zul­ta­tai uk­mer­giš­kių kol kas ne­džiu­gi­na – per karš­čius mies­te tvy­ro smar­vė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

07-15-2_straipsnio_nuotr

Ligitos Juodvalkienės nuotr.

„At­si­bo­do jau ta smar­vė, sklin­dan­ti iš nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių. Smir­da vi­sa Pau­pio gat­vė ir ki­to­se gat­vė­se ar­ti pau­pio… Ta smar­vė at­ke­liau­ja upės va­ga, kai pa­lan­kus vė­jas.  Ma­tyt, šie­met ypač pa­lan­kus. Ne­gi ne­ga­li­ma su­tvar­ky­ti, kad ne­smir­dė­tų? Juk yra prie­mo­nių, tik va – val­džia tau­po. Kiek ži­nau, smir­da ir ša­lia „Se­nu­kų“, ir ki­tur…“ – ra­šo por­ta­lo www.uk­zi­nios.lt lan­ky­to­jas.

„Sa­vait­ga­lio die­no­mis pra­dvi­so vi­sas Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­nas. Jau to­kia dvė­se­lie­na, kad nors nu­si­šauk. Pa­smir­do, pri­si­gė­rė smar­vės net bal­ko­nuo­se iš­džiaus­ty­ti skal­bi­niai. Ne­jau­gi iš tie­sų ne­be­ga­li­ma įveik­ti to­kios pro­ble­mos? Ne­jau ir lik­sim am­ži­ni „šū­džiai“, – svars­to ki­tas uk­mer­giš­kis.

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas ti­ki­na, kad ne­ma­lo­naus kva­po ban­do­ma at­si­kra­ty­ti, ta­čiau pre­pa­ra­tai ne­vei­kia taip, kaip no­rė­tų­si.

Bir­že­lio pa­bai­go­je įmo­nė įsi­gi­jo bran­gaus kon­cen­truo­to biop­re­pa­ra­to „Bio­sys­tem“.  Apie 50 lit­rų itin kon­cen­truo­to skys­čio įmo­nei kai­na­vo 10 000 li­tų. Ta­čiau šim­tap­ro­cen­ti­nio po­vei­kio ne­su­lauk­ta – pra­si­dė­jus karš­čiams mies­te vėl pa­skli­do ne­ma­lo­nūs kva­pai. Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad „Bio­sys­tem“ skie­di­niu nu­purš­kus vi­sas še­šias apie 6000 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tą už­iman­čias dum­blo aikš­te­les, ti­kė­ta­si ge­res­nio re­zul­ta­to.

Ka­dan­gi taip ne­nu­ti­ko, pre­pa­ra­to ga­min­to­jai olan­dai ža­da „Uk­mer­gės van­de­nims“ dar vie­ną pa­pil­do­mą skys­čio do­zę pri­sta­ty­ti ne­mo­ka­mai. Ti­kė­ti­na, kad pa­kar­to­ti­nis purš­ki­mas duos lauk­tą re­zul­ta­tą.

Tie­sa, anot R. Ar­lins­ko, ga­min­to­jai re­ko­men­duo­ja prieš purš­kiant su­kul­ti­vuo­ti kie­tė­jan­čią dum­blo plu­tą, ta­čiau van­den­tie­ki­nin­kai ma­no, kad to­kie dar­bai tik dar la­biau pa­skleis smar­vę.

Ma­no­ma, jog efek­ty­viau­sia bū­tų pre­pa­ra­tą įterp­ti į dum­blą prieš jį sau­si­nant, ta­čiau ti­ki­ma­si, kad ši­to­kių bran­gių iš­lai­dų at­ei­ty­je ne­pri­reiks, mat nuo ru­dens dum­blas ne­be­gu­lės pa­skleis­tas aikš­te­lė­se, o bus iš­ga­be­na­mas į jo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę. To­kia eu­ro­pie­tiš­ka aikš­te­lė jau ren­gia­ma bu­vu­sio Ko­pūs­tė­lių są­var­ty­no te­ri­to­ri­jo­je. Dar­bai bus baig­ti lap­kri­čio mė­ne­sį. Ti­ki­ma­si, kad tuo­met per žie­mą į aikš­te­lę bus iš­vež­tas vi­sas su­si­kau­pęs dum­blas.

Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu su­tirš­tin­tas dum­blas dau­giau ne­be­kau­pia­mas. Per pa­rą uk­mer­giš­kiai „pa­ga­mi­na“ 10–15 ku­bi­nių met­rų (o tai yra maž­daug vie­na prie­ka­ba) iki 85 proc. su­tirš­tin­to dum­blo. Va­sa­ros lai­ku jis kas­dien iš­ve­ža­mas į ūki­nin­kų lau­kus – dum­blas – pui­ki or­ga­ni­nė trą­ša. Ta­čiau šal­tuo­ju me­tų lai­ku į dir­vą jį terp­ti drau­džia­ma. Tuo­met ir su­si­kau­pia dum­blo „at­sar­gos“ aikš­te­lė­se.

Pa­sak R. Ar­lins­ko, pra­ėju­siais me­tais įmo­nė bu­vo iš­mė­gi­nu­si ki­to­kį kva­pus tu­rė­ju­sį nai­kin­ti purš­ka­lą, ta­čiau ir tą­syk re­zul­ta­tas ne­bu­vo la­bai ge­ras. Pa­sau­lio bio­lo­gai jau daug me­tų sie­kia su­kur­ti efek­ty­vias kva­pus nai­ki­nan­čias me­džia­gas. De­ja, re­zul­ta­tas var­to­to­jų ne­džiu­gi­na, o pa­na­šios smar­vės pro­ble­mos ak­tu­a­lios vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *