Bulviakasis prognozuoja žemas kainas

Pra­si­dė­jęs bul­via­ka­sis ža­da ge­rų re­zul­ta­tų ir ūki­nin­kams, ir pir­kė­jams. Pil­ni aruo­dai – džiaugs­mas žem­dir­biams. Per­pil­dy­ta rin­ka mū­sų ir ap­lin­ki­nė­se ša­ly­se reiš­kia že­mas bul­vių kai­nas. O tai – ge­ra ži­nia pir­kė­jams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

09-13-1_straipsnio_nuotr

Gedimino Nemunaičio nuotr. Bulviakasis jau prasidėjo.

Bul­via­ka­sis spar­čiai įsi­bė­gė­ja Del­tu­vos se­niū­ni­jos ūki­nin­ko Vac­lo­vo Ra­ku­čio lau­kuo­se. Bul­ves jis au­gi­na be­ne ket­vir­tį am­žiaus. Ne­ma­žai veis­lių iš­ban­dęs, nau­jo­vių sa­vo ūky­je įdie­gęs ūki­nin­kas įsi­ti­ki­nęs – kad ir ko­kių prie­mo­nių  im­tu­mei­si, vis tiek vi­suo­met pir­mu smui­ku gro­ja gam­ta.

40 hek­ta­rų bul­vė­mis kas­met ap­so­di­nan­tis ūki­nin­kas da­lį plo­to ski­ria anks­ty­vo­sioms veis­lėms.

Šią sa­vai­tę bul­via­ka­sį pra­dė­jęs V. Ra­ku­tis pri­ėjo prie iš­va­dos, kad va­sa­ra bu­vo pa­lan­ki – iš hek­ta­ro bul­via­ka­sė pri­rau­sia dau­giau kaip 30 to­nų.

Dėl ši­lu­mos ir drėg­mės da­lis jų, ver­ti­nant pa­gal stan­dar­tus, net per­au­go. Po 700 gra­mų sve­rian­čios bul­vės la­bai ne­džiu­gi­na, kai gal­vo­ji apie jų re­a­li­za­ci­ją.

V. Ra­ku­čio prog­no­zės: bul­vių kai­na šie­met svy­ruos apie 40 cen­tų už ki­log­ra­mą. Pa­na­šiom kai­nom par­da­vė pir­mą­jį der­lių į ūkį at­va­žia­vu­siems su­pir­kė­jams. Jis ma­no, kad pir­mo­je ru­dens pu­sė­je, kai jas kuo grei­čiau steng­sis par­duo­ti ne­tu­rin­tie­ji tin­ka­mų san­dė­lių, ki­log­ra­mo kai­na ga­li „iš­tirp­ti“ net iki 20 cen­tų.

 

Tur­gu­je – bran­giau

 

Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne esan­čia­me tur­ge­ly­je pre­kiau­jan­tis vy­riš­kis par­duo­da­mas bul­ves iš­rū­šia­vo į tris dė­žes. Di­džiau­sios – „ce­pe­li­ni­nės“ – po 1 li­tą, vi­du­ti­nės – 80, o ma­žiau­sių ki­log­ra­mas – 60 cen­tų. Per­kant di­de­lių bul­vių di­des­nį kie­kį, kai­ną ža­dė­jo skai­čiuo­ti po 80 cen­tų. „Pi­giau ne­iš­ei­na – už­au­gint kai­nuo­ja, ku­ras į tur­gų at­vežt kai­nuo­ja“, – ne­nu­si­lei­do be­si­de­ran­tiems pir­kė­jams.

To­kia pa­ti kai­na kol kas lai­ko­si ir cen­tri­nė­je tur­ga­vie­tė­je. Bul­ves par­duo­dan­tis ūki­nin­kas iš At­ko­čių tei­gia pa­va­sa­rį pa­so­di­nęs tik hek­ta­rą, tai­gi ir la­bai nu­si­pi­gin­ti ne­lin­kęs. Pi­giau par­duo­da tik per­kant mai­šais ar­ba ne­stan­dar­ti­nes bul­ves. Tu­rin­tis ne­di­de­lį kie­kį pro­duk­ci­jos ūki­nin­kas ti­ki­si grei­tai par­duo­ti.

Ne­ma­žai ūki­nin­kų klien­tų ieš­ko re­kla­mi­nio laik­raš­čio „Uk­mer­gė“ pus­la­piuo­se. Dau­gu­ma jų už di­de­lių bul­vių ki­log­ra­mą pra­šo po 60 cen­tų. Vie­nas Tau­jė­nų ūki­nin­kas siū­lo už 50 cen­tų. „Bul­vės di­de­lės, gra­žios. Ko­kius še­šis mai­šus at­vež­čiau ir į na­mus. Jei pirk­si­te ma­žiau, teks pa­lauk­ti – kai su­si­da­rys pa­na­šus kie­kis, pri­sta­ty­siu“, – sa­ko par­da­vė­jas.

 

Bul­vė ga­li pa­bran­gti

 

Lie­tu­vos dar­žo­vių au­gin­to­jų aso­cia­ci­jos, vie­ni­jan­čios apie 70 ša­lies ūki­nin­kų, di­rek­to­rė Zo­fi­ja Ci­ron­kie­nė sa­ko, kad bul­vių der­lių šie­met ga­li­ma ver­tin­ti kaip ge­rą kie­ky­bi­niu at­žvil­giu.

Bul­vių pa­siū­la ša­ly­je iš­au­go ne tik dėl pa­lan­kių kli­ma­ti­nių są­ly­gų. Anot Z. Ci­ron­kie­nės, ke­le­tą me­tų iš ei­lės pa­si­lai­kius aukš­toms bul­vių su­pir­ki­mo ir par­da­vi­mo kai­noms, dau­ge­lis au­gin­to­jų sku­bė­jo di­din­ti plo­tus.

Ta­čiau bul­vių kai­na pri­klau­so ir nuo pa­siū­los bei po­rei­kio san­ty­kio kai­my­ni­nė­se ša­ly­se.

Nors šiuo me­tu jau­čia­mas su­ma­žė­jęs lie­tu­viš­kų bul­vių eks­por­to į Ru­si­ją po­rei­kis, prog­no­zuo­ti, kad šie­met jas pirk­si­me la­bai pi­giai, ne­ver­tė­tų. Pa­čių Ru­si­jos ūki­nin­kų iš­au­gin­tos bul­vės ga­li ne­ten­kin­ti tos ša­lies var­to­to­jų ko­ky­bi­niu po­žiū­riu. „Ten dar trūks­ta ko­ky­bės, ku­rios no­ri var­to­to­jas. Bul­vė tu­ri bū­ti gra­ži, be aku­čių. O to­kias ga­li­ma iš­au­gin­ti tik iš ge­ros sėk­los, ku­rios kai­my­nai dar sto­ko­ja“, – sa­ko aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė. Čia spra­gą rin­ko­je ga­lė­tų už­pil­dy­ti lie­tu­viš­kos bul­vės.

Ji ne­lin­ku­si di­de­liais kon­ku­ren­tais lai­ky­ti ir Len­ki­jos bul­vių au­gin­to­jų. Ko­ky­biš­ka pro­duk­ci­ja, ten­ki­nan­ti Va­ka­rų Eu­ro­pos per­dir­bė­jus ir pre­ky­bos tin­klus, šie­met Len­ki­jo­je te­su­da­ro 20 pro­cen­tų vi­sų ten iš­au­gin­tų.

 

Per ke­le­tą me­tų – pi­giau­sios

 

„Nor­fos“ pre­ky­bos tin­klo at­sto­vas spau­dai Da­rius Ry­liš­kis sa­ko, kad jų par­duo­tu­vė­se švie­žio­mis lie­tu­viš­ko­mis bul­vė­mis pre­kiau­ja­ma nuo lie­pos vi­du­rio.

At­si­vež­ti­nių bul­vių pir­kė­jams ne­siū­lo. Kai rin­ka už­pil­dy­ta ša­ly­je, nė­ra pra­smės ieš­ko­ti ki­tur. Be to, pir­kė­jai la­biau mėgs­ta lie­tu­viš­kas pre­kes.

Ir su­pir­ki­mo, ir par­da­vi­mo kai­nos, pa­sak D. Ry­liš­kio, ge­ro­kai ma­žes­nės nei per­nai. „Nor­fos“ par­duo­tu­vė­se bul­vių ki­log­ra­mas šiuo me­tu kai­nuo­ja nuo 85 iki 95 cen­tų. Per­nai jos bu­vo du­kart bran­ges­nės.

Ne­prog­no­zuo­ja pre­ky­bi­nin­kai ir jų bran­gi­mo.

„Va­sa­rą bul­vės bu­vo lin­ku­sios pū­ti, ta­čiau da­bar to ne­pa­ste­bi­me“, – sa­ko jis.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *