Bulvių derliaus rekordų nelaukiama

Bul­ves ir dar­žo­ves au­gi­nan­tys ra­jo­no ūki­nin­kai iš šios va­sa­ros der­liaus ste­buk­lų ne­si­ti­ki – dėl drėg­mės per­tek­liaus ir lie­tin­gų orų plin­ta pu­vi­nys. Dau­ge­lis sa­ko, jog bul­vių, svo­gū­nų, ko­pūs­tų lai­ky­ti per žie­mą ne­ri­zi­kuos ir steng­sis re­a­li­zuo­ti iš ru­dens. Nors di­de­lė pa­siū­la ir muš­tų kai­nas, lai­ky­ti san­dė­liuo­se dar ri­zi­kin­giau.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

08-31-1_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bul­vių au­gin­to­jai šiuos me­tus va­di­na ne­leng­vais.

Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je ūki­nin­kau­jan­tis An­ta­nas Ka­ma­raus­kas šiuos me­tus įvar­di­no kaip pra­stes­nius už per­nykš­čius, o der­lių – kaip la­bai vi­du­ti­niš­ką.

 

Re­kor­dų ne­lau­kia

 

Pa­grin­di­nio bul­via­ka­sio ūki­nin­kas dar ne­pra­dė­jo. Į jo lau­kus bul­via­ka­sės tu­rė­tų iš­rie­dė­ti rug­sė­jo vi­du­ry­je. Ta­čiau po vie­ną ki­tą kel­mą įvai­rio­se lau­ko vie­to­se iš­ka­sęs, apie der­lių prog­no­zuo­ja.

Šie­met, anot pa­šne­ko­vo, anks­ty­vą­sias bul­ves ne­ti­kė­tai už­puo­lė ma­ras. Ma­žai kas ti­kė­jo­si, jog bul­vie­no­jai jau lie­pos mė­ne­sį nu­nyks pa­žeis­ti ma­ro, ir ne­su­sku­bo pro­fi­lak­tiš­kai nu­purkš­ti nuo šios li­gos.

Lauk­da­mas vė­ly­vų­jų veis­lių bul­via­ka­sio, A. Ka­ma­raus­kas la­biau­siai ne­ri­mau­ja, kad bul­ves bus sun­ku iš­lai­ky­ti per­žiem. Mat mo­lin­go­se jo dir­vo­se lie­tūs bul­ves ge­ro­kai įmer­kė. Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad po liū­čių po ke­lias die­nas van­duo va­go­se sto­vė­jo.

„Bul­ves vis tiek teks san­dė­liuo­ti, juk – ne grū­dai, ku­riuos ga­li nu­kū­lęs nu­vežt ir par­duot. Bul­vių par­da­vi­mo pro­ce­sas kur kas il­ges­nis – mat to­kiais di­de­liais kie­kiais ne­per­ka“, – sa­ko ūki­nin­kas.

 

Ant kal­ne­lio bul­vėms pa­ti­ko

 

Ne­re­kor­di­nis der­lius at­ro­do ir ki­tam Tau­jė­nų se­niū­ni­jos ūki­nin­kui Ei­mon­tui Že­ruo­liui. Ta­čiau jį gelbs­ti šiai va­sa­rai la­bai tin­ka­mai pa­rink­ti lau­kai – juo­dže­mio dir­vo­je ir dar ant kal­ne­lio pa­so­din­tos bul­vės nuo drėg­mės per­tek­liaus be­veik ne­nu­ken­tė­jo.

Be to, pa­si­rink­ta veis­lė „Sa­ti­na“ jau ne pir­mus me­tus pa­si­tei­si­na. E. Že­ruo­lio nuo­mo­ne, tai li­goms at­spa­ri veis­lė, ku­ri pa­si­žy­mi ir ge­ro­mis sko­nio sa­vy­bė­mis.

Smul­kie­siems ūki­nin­kams daž­niau­sia der­lių ten­ka re­a­li­zuo­ti sto­vint tur­gu­je. Ne­žiū­rint pro­duk­ci­jos ko­ky­bės, di­die­ji pre­ky­bos cen­trai – ne jų no­siai. Anot pa­šne­ko­vo, di­die­ji dik­tuo­ja ir rin­ką, ir kai­nas, ir net bul­vių sko­nį.

Pra­dė­ti kas­ti der­lių ūki­nin­kas ža­da ne­tru­kus.

 

Lau­kia ge­ro ru­dens

 

Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je, Le­on­po­lio kai­me, gy­ve­nan­ti ūki­nin­kė Lai­ma Stra­gie­nė au­gi­na eko­lo­giš­kas dar­žo­ves. Pa­sak mo­ters, vi­sus eko­lo­giš­ko ūkio sa­vi­nin­ko rū­pes­čius ir ne­gan­das šie­met dar la­biau pa­gi­li­no pa­ti gam­ta.

„La­bai sun­kūs me­tai dar­žo­vių au­gin­to­jams. Ne­sklan­du­mai pra­si­de­da jau nuo to, kad dir­va to­kia šla­pia, kad įei­ti į ją sun­ku. Ir taip nuo pa­va­sa­rio – tik iš­aria­ma ir vėl tuoj lie­tūs su­plū­kia“, – bė­do­ja ūki­nin­kė.

Sa­ko, kad iš pa­va­sa­rio pa­sė­tų mor­kų net nu­ra­vė­ti ne­pa­si­se­kė – į įmir­ku­sią dir­vą tech­ni­ka ne­įva­žia­vo. Kiek pra­džiū­vus, mor­kų lau­kus apa­rė ir sė­jo iš nau­jo: „Pa­sė­jo­me lie­pos pa­bai­go­je, tai ti­ki­mės, kad spės už­aug­ti iki vė­ly­vo ru­dens.“

Ji sa­ko, kad drėg­mės per­tek­lius „ne­drau­giš­kas“ dau­ge­liui dar­žo­vių – pū­va ko­pūs­tų gal­vos, ma­ža ti­ki­my­bė, kad ge­rai lai­ky­sis svo­gū­nai. Ne to­kie gra­žūs, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti, špi­na­tai.

Ta­čiau vil­ties ži­bu­rė­lis dar­žo­vių au­gin­to­jams, anot pa­šne­ko­vės, yra – jei bus ge­ras ru­duo, dau­gu­ma dar­žo­vių dar spės at­si­tai­sy­ti ir ūki­nin­kai nuims der­lių. Jei dir­vos dar la­biau už­mirks, že­mės ūkio tech­ni­ka sun­kiai at­liks sa­vo funk­ci­ją.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *