Bute kratą atliko sukčiai

Suk­čiai su­ma­nė nau­ją ap­ga­vys­tės mo­de­lį. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ap­si­me­tę vy­riš­kiai, ne­va  tu­rin­tys at­lik­ti kra­tą, ap­gau­lės bū­du iš gar­baus am­žiaus mo­ters pa­gro­bė jos san­tau­pas.

72 me­tų E. Š. į po­li­ci­ją krei­pė­si pir­ma­die­nį. Mo­te­ris pa­pa­sa­ko­jo, kad lap­kri­čio 4 d. apie 18 val. į jos na­mus at­ėjo du ne­pa­žįs­ta­mi 25–30 me­tų vy­riš­kiai. Jie pri­sis­ta­tė esan­tys po­li­ci­jos dar­buo­to­jai, vie­nas bu­vo už­si­dė­jęs po­li­ci­nin­ko ke­pu­rę.

Vy­rai pa­sa­kė, jog tu­ri pa­da­ry­ti kra­tą. Mo­te­ris pa­pra­šė pa­ro­dy­ti pa­rei­gū­nų pa­žy­mė­ji­mus, ta­čiau „sve­čiai“ at­rė­žė: „Kai rei­kės, pa­ro­dy­sim“. Vie­nas iš vy­riš­kių kaž­ką ra­šė ant po­pie­riaus, o ki­tas krė­tė daik­tus sve­tai­nė­je ir mie­ga­ma­ja­me.

Ap­si­me­tė­liai pa­ė­mė 2000 li­tų, 60 An­gli­jos sva­rų ster­lin­gų, lit­rą spi­ri­to ir 500 g ka­vos „Pau­lig“. E. Š. aiš­ki­no, kad pi­ni­gus su­tau­pė vy­ro in­va­li­do ve­ži­mė­liui ir pra­šė jų ne­pa­im­ti, bet jos mal­da­vi­mų vy­rai ne­iš­gir­do. Iš­ei­da­mi pa­sa­kė, kad per de­šimt die­nų at­siųs šau­ki­mą į po­li­ci­ją.

Ne­su­lau­ku­si šau­ki­mo, pra­bė­gus de­šim­čiai die­nų, E. Š. pa­ti at­ėjo į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Tuo­met ir pa­aiš­kė­jo, kad jos bu­tą krė­tė suk­čiai. Mo­te­ris pa­ty­rė 2273 li­tų ža­lą.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl suk­čia­vi­mo.

Gy­ven­to­jai įspė­ja­mi: at­vy­kęs pa­rei­gū­nas bū­ti­nai tu­ri pri­sis­ta­ty­ti, o pa­pra­šius,  pa­teik­ti tar­ny­bi­nį pa­žy­mė­ji­mą.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *