Dalyvių registravimas baigėsi

Gruo­džio 27 d. bai­gėsi po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių re­gist­ra­vi­mas. Ne­už­si­re­gist­ra­vę po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viais ne­ga­lės da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, o už­si­re­gist­ra­vu­sie­ji taps pre­ten­den­tais į kan­di­da­tus.

Iki pir­ma­die­nio pie­tų bu­vo aiš­ku, kad va­sa­rio 27 d. vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se mū­sų ra­jo­ne ke­ti­na da­ly­vau­ti ne tik po­li­ti­nės par­ti­jos, bet ir du ne­pri­klau­so­mi kan­di­da­tai.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja jau pa­tvir­ti­no ki­tų me­tų va­sa­rio 27 d. sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų ko­mi­si­jų su­dė­tį.

Uk­mer­gės rajono sa­vi­val­dy­bės Nr. 53 rinkimų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­tvir­tin­tas HUBERTAS ŽIŽYS (Dar­bo par­ti­ja).

Ko­mi­si­jos na­riai: BIRUTĖ TURAUSKIENĖ (LR li­be­ra­lų są­jū­dis), VALENTINA ŠATIKAITĖ (Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga), DANUTĖ PETRAŠKIENĖ (par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas), OLGA PARAZINSKAJA (Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja), IRENA LUKOŠEVIČIENĖ (Lie­tu­vos vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­ga), STANISLOVAS LAURINAVIČIUS (Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja), ZINA KURMELIENĖ  (ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja), GENĖ ASTIKIENĖ (Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai),  JULIJA ALIMAITYTĖ (Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ja).

Pir­ma­die­nį bu­vo pa­skelb­tas pir­ma­sis ko­mi­si­jos po­sė­dis. Jo pra­džio­je vi­si na­riais davė prie­sai­kas, o tuo­met buvo iš­rink­tas pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ir sek­re­to­rius. Pre­ten­den­tams į kan­di­da­tus nuo pir­ma­die­nio ga­li bū­ti įteik­ti pa­ra­šų rin­ki­mo la­pai. No­rin­tys da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se ne­pri­klau­so­mi kan­di­da­tai mū­sų ra­jo­ne pri­va­lės su­rink­ti 150 juos pa­lai­kan­čių gy­ven­to­jų pa­ra­šų.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *