Darbo vietas kuria naudodamiesi parama

Darbo vietas kuria naudodamiesi parama / Susitikimo dalyviai

Ne­dar­bo ly­gis Uk­mer­gė­je yra ge­ro­kai di­des­nis nei vi­du­ti­nis Lie­tu­vo­je ir be­veik dvi­gu­bai di­des­nis nei sos­ti­nė­je. Apie tai, kaip darb­da­viai ska­ti­na­mi kur­ti nau­jas dar­bo vie­tas, pa­sa­ko­ta Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me. 

Šiuo me­tu ša­ly­je be­dar­bių pro­cen­tas nuo dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų sie­kia 9,2, o Vil­niaus ap­skri­ty­je – 7,6. Uk­mer­gė­je sta­tis­ti­ka ge­ro­kai liūd­nes­nė: be­dar­bių nuo dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų – 13,2 proc.

Pa­sak Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Ilo­nos Liu­kai­tie­nės, sie­kiant nu­ma­ty­ti po­ky­čius, kas­met at­lie­ka­ma at­ei­nan­čių me­tų dar­bo jė­gos už­im­tu­mo prog­no­zė.

Prie to pri­si­de­da pa­tys darb­da­viai, pil­dan­tys jiems pa­teik­tas an­ke­tas. Taip sie­kia­ma nu­ma­ty­ti be­si­krei­pian­čių­jų į dar­bo bir­žą srau­tus, jų struk­tū­rą, nu­ma­ty­ti dar­bo jė­gos pa­klau­są ir jos po­ky­tį.

Iš ap­klau­sos ma­ty­ti, kad šie­met Vil­niaus ap­skri­ty­je nu­ma­to­mas tei­gia­mas dar­bo vie­tų stei­gi­mo ba­lan­sas: dau­giau jų bus stei­gia­ma nei lik­vi­duo­ja­ma.

Net 60 proc. pa­siū­ly­mų bus su­lauk­ta iš pa­slau­gų sek­to­riaus, 28 proc. – iš pra­mo­nės įmo­nių, 9 proc. iš sta­ty­bų, 3 proc. – iš že­mės ūkio sek­to­riaus.

Prog­no­zuo­ja­ma steig­ti 24 proc. nau­jų dar­bo vie­tų spe­cia­lis­tams, 56 proc. – ap­tar­na­vi­mo dar­buo­to­jams bei kva­li­fi­kuo­tiems dar­bi­nin­kams ir 20 proc. ne­kva­li­fi­kuo­tiems dar­bi­nin­kams.

Liu­kai­tie­nė iš­sky­rė pa­klau­siau­sias spe­cia­ly­bes ir pro­fe­si­jas mū­sų ra­jo­ne. Darb­da­vių la­biau­siai ieš­ko­mi par­da­vi­mo va­dy­bi­nin­kai, siu­vi­mo tech­no­lo­gai, sta­ty­bos, me­cha­ni­kos, me­die­nos ap­dir­bi­mo in­ži­nie­riai.

Dar­bas siū­lo­mas kva­li­fi­kuo­tiems dar­bi­nin­kams: to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jams, trak­to­ri­nin­kams, sta­ty­bi­nin­kams, pa­sta­tų ap­šil­tin­to­jams, me­die­nos ap­dir­bi­mo bei me­ta­lo ap­dir­bi­mo stak­lių ope­ra­to­riams, su­vi­rin­to­jams. Pa­gei­dau­ja­mų są­ra­še – ir par­da­vė­jo, ka­si­nin­ko, siu­vė­jo, vi­rė­jo, bar­me­no pro­fe­si­jos.

Ta­čiau pa­siū­la ne vi­sa­da ati­tin­ka pa­klau­są. Dau­giau­siai re­gist­ruo­ta ab­sol­ven­tų, įgi­ju­sių so­cia­li­nio dar­bo, vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo, eko­no­mi­kos, tei­sės, ver­slo va­dy­bos, ki­ne­zi­te­ra­pi­jos, bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą.

Re­gist­ruo­ti ab­sol­ven­tai, tu­rin­tys vi­rė­jo, ap­dai­li­nin­ko, au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­ko, kir­pė­jo, kom­piu­te­rio ir or­ga­ni­za­ci­nės tech­ni­kos ope­ra­to­riaus, ap­skai­ti­nin­ko ir ka­si­nin­ko pro­fe­si­jas.

Pa­si­nau­do­jo pa­ra­ma

Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Kvi­rie­nė pa­sa­ko­jo, kaip darb­da­viai ska­ti­na­mi kur­ti nau­jas dar­bo vie­tas.

Ša­ly­je per­nai įgy­ven­din­ti 96 Vie­ti­nių už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­tai. Pa­gal juos įsteig­ta 390 dar­bo vie­tų.

Vie­ti­nių už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­tai įgy­ven­di­na­mi so­cia­li­nės ri­zi­kos ir di­džiau­sio ne­dar­bo te­ri­to­ri­jo­se. Šis rei­ka­la­vi­mas tin­ka Uk­mer­gei.

Įmo­nėms, stei­giančioms dar­bo vie­tas ir įdar­bi­nančioms į jas be­dar­bius, ski­ria­ma sub­si­di­ja, ku­rios dy­dis vie­nai dar­bo vie­tai steig­ti ne­ga­li vir­šy­ti 40 mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos dy­džių.

Įmo­nė pri­va­lo ap­mo­kė­ti ne ma­žiau kaip 35 proc. dar­bo vie­toms įsteig­ti ar pri­tai­ky­ti rei­ka­lin­gų iš­lai­dų.

Pa­raiš­kas da­ly­vau­ti pro­jek­tų at­ran­ko­je ga­li teik­ti pa­ti­ki­mi darb­da­viai, ku­rie nė­ra ban­kru­ta­vę, ne­įsisko­li­nę, val­dan­tys ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą.

Įsteig­tas dar­bo vie­tas pri­va­lu iš­sau­go­ti ma­žiau­siai tre­jus me­tus, o į jas įdar­bin­ti dar­bo bir­žo­je re­gist­ruo­tus be­dar­bius, pa­si­ra­šant ne­ter­mi­nuo­tas dar­bo su­tar­tis.

Pa­nai­ki­nus įsteig­tą dar­bo vie­tą pri­va­lo grą­žin­ti dar­bo bir­žai vals­ty­bės su­teik­tą pa­ra­mą: 100 proc., kai dar­bo vie­ta nai­ki­na­ma pir­mai­siais me­tais, 80 proc., kai ji nai­ki­na­ma ant­rai­siais me­tais, 50 proc., kai ji nai­ki­na­ma tre­čiai­siais me­tais po įstei­gi­mo.

Pa­si­da­li­no pa­tir­ti­mi

Uk­mer­gė­je per­nai įgy­ven­din­ti du Vie­ti­nių už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­tai. Įkur­tos 6 dar­bo vie­tos.

Pa­ra­ma pa­si­nau­do­jo UAB „Eg­re­da“ ir UAB „Kon­stra“.

Ben­dra pro­jek­tų ver­tė – 90,38 tūkst. Eur, vals­ty­bės pa­ra­ma – 53,57 tūkst. Eur Vals­ty­bės pa­ra­ma vie­nai dar­bo vie­tai sie­kia 8,93 tūkst. Eur.

UAB „Eg­re­da“ di­rek­to­rius Dai­nius Pau­laus­kas pa­sa­ko­jo, kad pa­si­nau­do­da­mas vals­ty­bės pa­ra­ma įkū­rė dvi dar­bo vie­tas.

Tai vi­rė­jų dar­bo vie­tos nau­jai įkur­to­je vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nė­je.

Pa­sak di­rek­to­riaus, su­ma­ny­mas pa­si­tei­si­no, nes Pa­ši­lė­je yra įsi­kū­rę pen­kio­li­ka įmo­nių. Dau­giau­siai jų dar­buo­to­jai ir at­ei­na čia pie­tau­ti. Vals­ty­bės pa­ra­mą įmo­nė pa­nau­do­jo vir­tu­vės įran­gos įsi­gi­ji­mui. Iš vi­so vals­ty­bės pa­ra­ma šiai įmo­nei sie­kė be­veik 13 tūkst. Eur. 

UAB „Kon­stra“ pa­si­nau­do­jant pa­ra­ma per­nai su­kū­rė 4 dar­bo vie­tas. Fi­nan­sa­vi­mą sky­rė sun­kio­sios au­to­tech­ni­kos įsi­gi­ji­mui. Vals­ty­bės pa­ra­ma sie­kė 40620 Eur.

Šios įmo­nės di­rek­to­rius Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad vie­na iš pro­ble­mų, su ku­rio­mis su­si­du­ria pa­gal šią pro­gra­mą vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mo sie­kian­čios įmo­nės, – san­ty­kis su ban­kais, sun­ku­mai, iš­ky­lan­tys ieš­kant pri­si­dė­ji­mui prie pro­jek­to rei­kia­mų lė­šų.

Ap­do­va­no­jo darb­da­vius

Dar­bo bir­žos va­do­vė Ra­min­ta Kau­ši­kie­nė pa­ra­gi­no darb­da­vius ir at­ei­ty­je ben­dra­dar­biau­ti, ku­riant dar­bo vie­tas pa­si­nau­do­jant vals­ty­bės pa­ra­ma.

Už glau­dų ben­dra­dar­bia­vi­mą įdar­bi­nant uk­mer­giš­kius, ypač ne­kva­li­fi­kuo­tus, Dar­bo bir­žos va­do­vė ap­do­va­no­jo ke­tu­rių įmo­nių va­do­vus.

Pa­dė­kos raš­tai įteik­ti ūki­nin­kui Vin­cen­tui Stra­giui, UAB „Ris­mus“, ku­rio di­rek­to­rė Ri­man­tė Smuls­kie­nė, Si­gi­tos Ba­ka­naus­kie­nės va­do­vau­ja­mam Ne­sta­cio­na­rių pa­slau­gų cen­trui, UAB „Si­gu­tės gė­lės“ ir jos di­rek­to­rei Si­gu­tei Dič­pet­rie­nei.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Darbo vietas kuria naudodamiesi parama / Susitikimo dalyviai

Darbo vietas kuria naudodamiesi parama / Susitikimo dalyviai

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *