Daugiausiai balsų ukmergiškiai atidavė Loretai Graužinienei ir Juliui Veselkai

Uk­mer­giš­kiai sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se dau­giau­siai bal­sų ati­da­vė Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei ir par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas są­ra­še kan­di­da­ta­vu­siam Ju­liui Ve­sel­kai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

10-16-1_straipsnio_nuotr_copy

Loreta Graužinienė ir Julius Veselka susirungs antrajame rinkimų ture.

Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė su­rin­ko 22,78 pro­cen­to rin­kė­jų bal­sų, o J. Ve­sel­ka – 19,81 proc. Šie du kan­di­da­tai vien­man­da­ti­nin­kai su­si­rungs ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re.

Vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se per pir­mą­jį tu­rą as­muo yra iš­rink­tas į Sei­mą, jei už jį bal­suo­ja dau­giau nei 50 proc. rin­kė­jų. Jei to­kio kan­di­da­to nė­ra, ant­ra­ja­me tu­re var­žo­si du dau­giau­siai bal­sų pir­ma­ja­me tu­re ga­vę kan­di­da­tai. Per pa­kar­to­ti­nį bal­sa­vi­mą iš­rink­tu lai­ko­mas kan­di­da­tas, ga­vęs dau­giau bal­sų, neat­si­žvel­giant į da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų skai­čių.

Ka­dan­gi Uk­mer­gė­je nė vie­nas kan­di­da­tas rei­kia­mo bal­sų pa­ke­to ne­su­rin­ko, mū­sų mies­te vyks ant­ras rin­ki­mų tu­ras. Jis vyks spa­lio 28 die­ną.

Ne­pai­sant bū­si­mo ant­ro­jo tu­ro re­zul­ta­tų, du po­pu­lia­riau­si Uk­mer­gės po­li­ti­kai Sei­mo na­rio kė­dę jau yra už­si­tik­ri­nę. Par­ti­jų są­ra­šuo­se jie abu už­ima gar­bin­gas ant­rą­sias vie­tas. Rin­kė­jų va­lia L. Grau­ži­nie­nė į an­trą są­ra­šo vie­tą bu­vo pa­ky­lė­ta iš tre­čio­sios, o J. Ve­sel­ka – iš 8 vie­tos.

 

Šan­sų dar tu­ri

 

Tre­čias pa­gal po­pu­lia­ru­mą tarp Uk­mer­gės apy­gar­dos vien­man­da­ti­nin­kų li­ko so­cial­de­mok­ra­tas  Arū­nas Du­dė­nas. Juo pa­si­ti­kė­ji­mą iš­reiš­kė 19 proc. Uk­mer­gės rin­kė­jų. A. Du­dė­nas pir­ma­die­nio ry­tą ne­slė­pė nuos­kau­dos dėl pra­lai­mė­ji­mo vien­man­da­ti­nin­kų ko­vo­se. Nuo J. Ve­sel­kos jį te­sky­rė maž­daug 140 rin­kė­jų bal­sų.

Ne­pai­sant to, A. Du­dė­nas dar tu­ri šan­sų pa­tek­ti į Sei­mą pa­gal dau­gia­man­da­čių są­ra­šus. Tai pa­aiš­kės po ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro.

Rin­kė­jų va­lia šis kan­di­da­tas iš 28 vie­tos są­ra­še pa­ki­lo į 25.

Per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus Uk­mer­gė­je bu­vu­si vie­na po­pu­lia­riau­sių mū­sų apy­gar­dos kan­di­da­čių kon­ser­va­to­rė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė dau­gu­mos pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­do. Už  ją bal­sa­vo12 pro­cen­tų rin­kė­jų.

Tuo tar­pu už nau­jo­ką, vie­nin­te­lį sa­va­ran­kiš­ką kan­di­da­tą mū­sų apy­gar­do­je Min­dau­gą Kluo­nį bal­sus ati­da­vė apie 10 pro­cen­tų Uk­mer­gės rin­kė­jų.

 

Po­pu­lia­riau­sia – Dar­bo par­ti­ja

 

Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se uk­mer­giš­kiai bu­vo kaip nie­ka­da ak­ty­vūs. Pa­reikš­ti sa­vo va­lios prie ur­nų su­si­rin­ko 51,82 pro­cen­to mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Sa­vo bal­sus jie pa­skirs­tė vi­du­ti­niš­kai taip, kaip ir vi­so­je res­pub­li­ko­je. Dau­giau­siai pa­si­ti­kė­ji­mo Uk­mer­gė­je pel­nė Sei­mo rin­ki­mus ša­ly­je lai­mė­ju­si Dar­bo par­ti­ja. Ja pa­si­ti­ki be­veik 30 proc. uk­mer­giš­kių.

Dar­bo par­ti­ja dau­gia­man­da­tė­se apy­gar­do­se Sei­me jau yra už­si­tik­ri­nu­si 18 man­da­tų. Kiek jų tu­rės iš vi­so, pa­aiš­kės po an­tro rin­ki­mų tu­ro.

An­tra pa­gal po­pu­lia­ru­mą – so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja. Jai sa­vo bal­sus ati­da­vė per 20 proc. uk­mer­giš­kių. Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tai šio­je vy­riau­sy­bė­je pa­gal dau­gia­man­da­čių są­ra­šus tu­ri 16 man­da­tų.

Tė­vy­nės są­jun­ga pa­si­ti­kė­ji­mą iš­reiš­kė per 13 proc. ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Tre­čia ši par­ti­ja pa­gal po­pu­lia­ru­mą – ir Lie­tu­vo­je. Jai Sei­me kol kas ga­ran­tuo­ta 12 vie­tų.

Pa­gal par­ti­jų są­ra­šus į Sei­mą iš­ren­ka­ma 70 po­li­ti­kų, dar 71 nau­jo­jo Sei­mo na­rys bus iš­rink­tas vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ja per rin­ki­mus dėl to ir su­skirs­ty­ta bū­tent į 71 rin­ki­mų apy­gar­dą.

 

Rin­ki­mai pra­ėjo itin ra­miai

 

Rin­ki­mų me­tu Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos apy­lin­kė­se dir­bę ste­bė­to­jai už­fik­sa­vo la­bai ne­daug smul­kių pa­žei­di­mų.

Vie­nas to­kių – apy­lin­kė­je į ka­bi­ną už­ėjo po ke­lis žmo­nes. Taip pat skųs­ta­si, kad bal­suo­ti leis­ta žmo­gui, ne­pa­tei­ku­siam as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­to.

Skųs­ta­si ir dėl au­to­bu­sų sto­te­lė­je rin­ki­mų die­ną te­be­ka­ban­čių agi­ta­ci­nių pla­ka­tų. Ta­čiau rim­tes­nių agi­ta­ci­jos fak­tų už­fik­suo­ta ne­bu­vo.

Di­des­nė­se apy­lin­kė­se rin­kė­jai bu­vo ne­pa­ten­kin­ti ir su­si­da­riu­sio­mis ei­lė­mis. Vis dėlto, pa­sak Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos Jus­ti­nos Mar­ke­vi­čiū­tės, to­kio­se il­go­se ei­lė­se kaip sos­ti­nės rin­kė­jams uk­mer­giš­kiams rin­ki­mų die­ną lauk­ti tik­rai ne­rei­kė­jo.

 

Stri­go pro­gra­mos

 

Nors šie Sei­mo rin­ki­mai bu­vo la­biau kom­piu­te­ri­zuo­ti, mo­der­nios tech­no­lo­gi­jos ta­po ir trik­džių prie­žas­ti­mi – stri­go kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos, ku­rio­mis rei­kė­jo fik­suo­ti rin­kė­jų ak­ty­vu­mo duo­me­nis sek­ma­die­nį 10, 14, 19 va­lan­do­mis. Kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos stri­go ir vė­liau, nak­tį, kai bu­vo skai­čiuo­ja­mi bal­sai ir Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) per­duo­da­mi rin­ki­mų duo­me­nys.

J. Mar­ke­vi­čiū­tė pa­ti­ki­no, kad iš es­mės rin­ki­mai Uk­mer­gė­je pra­ėjo la­bai sklan­džiai. Mū­sų apy­gar­da duo­me­nis VRK pa­tei­kė vie­na pir­mų­jų res­pub­li­ko­je.

Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­ja dar­bą, su­si­ju­sį su bal­sų skai­čia­vi­mu, bai­gė  pir­ma­die­nio ry­tą 6 val. 30 min. Tą pa­čią die­ną po pie­tų per nak­tį ne­mie­go­ję ko­mi­si­jos na­riai rin­ko­si dar kar­tą.

 

Re­fe­ren­du­me – prieš ato­mi­nę

 

Sek­ma­die­nį tau­ta ne tik rin­ko val­džią, bet spren­dė ato­mi­nės elek­tri­nės klau­si­mą. Iš­anks­ti­niais duo­me­ni­mis, ja­me da­ly­va­vo dau­giau nei 50 proc. ša­lies rin­kė­jų. Ka­dan­gi pa­siek­ta ši ri­ba, re­fe­ren­du­mas lai­ko­mas įvy­ku­siu.

Ja­me pa­aiš­kė­jo, kad per 60 proc. gy­ven­to­jų pa­si­sa­ko prieš ato­mi­nę elek­tri­nę. To­kią po­zi­ci­ją iš­sa­kė ir 62 pro­cen­tai uk­mer­giš­kių.

Balsavimo rezultatai skelbiami Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje www.vrk.lt
Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *