Deltuvoje surengtos žirgų lenktynės

Sa­vait­ga­lį Del­tu­vo­je su­reng­ta sma­gi Už­ga­vė­nių šven­tė, pa­do­va­no­ju­si mies­te­lio gy­ven­to­jams daug gra­žių emo­ci­jų ir net tik­rą žir­gų lenk­ty­nių re­gi­nį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

02-12-4_straipsnio_1_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Deltuviškiai turėjo progos pasidžiaugti lenktynėmis.

Va­de­lio­to­jų var­žė­si ne­daug, ta­čiau, ka­dan­gi be­veik vi­si vy­rai vie­ti­niai ir dau­ge­liui pa­žįs­ta­mi, azar­to lenk­ty­nė­se ne­trū­ko.

Del­tu­vos se­niū­nas Sal­vi­jus Stim­bu­rys pa­sa­ko­jo, kad se­niū­ni­jo­je yra žmo­nių, au­gi­nan­čių spor­ti­nius žir­gus ir ne­abe­jin­gų šiam spor­tui.

Tai Me­čis­lo­vas ir Gin­ta­ras Ra­dze­vi­čiai, ūki­nin­kai Val­das ir Do­na­tas Gurs­kai, Vi­gi­man­tas Pe­red­ni­kas, Po­vi­las An­driū­nas, Ben­ja­mi­nas Jo­vai­ša.

 

02-12-4_straipsnio_2_nuotr

Kokios Užgavėnės be persirengėlių ir blynų.


Žir­gų spor­to pra­mo­gą Del­tu­vo­je vy­res­ni gy­ven­to­jai me­na dar nuo so­viet­me­čio lai­kų, tad nu­tar­ta pa­ban­dy­ti ją at­gai­vin­ti.

Lenk­ty­nė­se se­niū­no tau­rei lai­mė­ti pir­ma vie­ta ati­te­ko Me­čis­lo­vui Ra­dze­vi­čiui su žir­gu Lu­čiumi, an­tra – Vi­gi­man­tui Pe­red­ni­kui su Mar­su, tre­čia – Po­vi­lui An­driū­nui su Ku­zia.

Ka­dan­gi va­žia­vo tik trys va­de­lio­to­jai, pra­lai­mė­ju­sių­jų ne­li­ko…

Ap­do­va­no­ji­mą įtei­kė se­niū­nas S. Stim­bu­rys.

Po tris vy­rus var­žė­si ir ki­tuo­se va­žia­vi­muo­se.

UAB „Ro­va­da“ tau­rę lai­mė­jo V. Pe­red­ni­kas su Gal Au­gus­ti­nu, ant­ras bu­vo A. Bu­ge­nis su Di­na­ra, tre­čias – G. Ra­dze­vi­čius su Vi­kon­da. Šį ap­do­va­no­ji­mą įtei­kė „Ro­va­dos“ vie­nas va­do­vų Al­gis Blauz­dys.

 

02-12-4_straipsnio_3_nuotr

Be medalių ir taurių neliko nė vienas varžybų dalyvis.


Tre­čia­me va­žia­vi­me ko­vo­ta dėl se­niū­nai­čio tau­rės. Pir­mas čia bu­vo G. Ra­dze­vi­čius su Bo­čiu­mi, ant­ras – B. Jo­vai­ša su Olim­pi­ja Olo, tre­čias – D. Gurs­kas su Švy­tu­riu.

Ap­do­va­no­ji­mą įtei­kė se­niū­nai­tis Vid­man­tas Zie­zis.

Žir­gų var­žy­bas ko­men­ta­vo Al­fre­das Žar­naus­kas.

Pa­si­links­mi­nę var­žy­bo­se vi­si su­si­rin­ku­sie­ji mė­ga­vo­si ki­to­mis links­mo­mis pra­mo­go­mis – le­du čiuo­žė se­no­vi­niu įtai­su kal­va­ra­tu, trau­kė vir­vę, ke­pė bly­nus, kū­re­no lau­žą.

 

02-12-4_straipsnio_4_nuotr

Žiemos pramogos.


Už­ga­vė­nės, aiš­ku, ne­ap­siėjo be per­si­ren­gė­lių, iš­mo­nin­gų kau­kių, Ka­na­pi­nio su La­ši­ni­niu ko­vos, de­gi­na­mos Mo­rės…

Po pie­tų del­tu­viš­kiai rin­ko­si į kul­tū­ros na­mus, kur žiū­rė­jo fil­mą apie žy­gį že­mai­tu­kais iki Juo­do­sios jū­ros „2000 km is­to­ri­jos“.

 

02-12-4_straipsnio_5_nuotr

Šventėje – smagi nuotaika.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *