Deltuvoje – žirgų lenktynių linksmybės

Nors žie­ma jau per­si­ri­to į an­trą pu­sę, Del­tu­vos mies­te­lio gy­ven­to­jų ir jų sve­čių dar lau­kia tik­ros žie­miš­kos pra­mo­gos. Va­sa­rio 9 die­ną Del­tu­vo­je ren­gia­ma Už­ga­vė­nių šven­tė, ku­rios pa­grin­di­niu ak­cen­tu taps žir­gų lenk­ty­nės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Del­tu­vos se­niū­nas Sal­vi­jus Stim­bu­rys pa­sa­ko­jo, kad se­niū­ni­jo­je yra žmo­nių, au­gi­nan­čių spor­ti­nius žir­gus, da­ly­vau­jan­čių lenk­ty­nė­se ar tie­siog ne­abe­jin­gų šiam spor­tui.

Tai Me­čis­lo­vas ir Gin­ta­ras Ra­dze­vi­čiai, ūki­nin­kai Val­das ir Do­na­tas Gurs­kai, Vi­gi­man­tas Pe­red­ni­kas, Po­vi­las An­driū­nas, Ben­ja­mi­nas Jo­vai­ša.

At­si­ra­do ir dau­giau ben­dra­min­čių, ma­nan­čių, kad žir­gų lenk­ty­nių tra­di­ci­ją Del­tu­vo­je rei­kia at­gai­vin­ti. Mat šią pra­mo­gą vy­res­ni gy­ven­to­jai me­na dar nuo so­viet­me­čio lai­kų.

Iš jų ir ki­lo ini­cia­ty­va su­reng­ti žir­gų lenk­ty­nes mies­te­ly­je.

Šią ūki­nin­kų idė­ją pa­lai­kė ir Del­tu­vos se­niū­nas S. Stim­bu­rys bei se­niū­nai­tis Vid­man­tas Zie­zis.

Lenk­ty­nes pla­nuo­ja­ma su­reng­ti mies­te­lio cen­tre, to­je pa­čio­je vie­to­je, kur vyks­ta Del­tu­vos mū­šis. Jo­se 15 ris­tū­nų da­ly­vaus tri­jo­se rung­ty­se.

Se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai jau ruo­šia lenk­ty­nių vie­tą. Kad at­ly­dys ne­su­ga­din­tų žie­miš­kos šven­tės įvaiz­džio, į tra­są pri­stum­do­ma kuo dau­giau snie­go, jis su­plū­kia­mas.

Pra­mo­goms ruo­šia­mas tven­ki­nys – snie­gas va­lo­mas, le­do sto­ris ma­tuo­ja­mas. Pa­sak se­niū­no, da­bar jis 22 cen­ti­met­rų sto­rio ir lai­ko­mas sau­giu.

Šven­tei ruo­šia­si ir Del­tu­vos kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jai – jie or­ga­ni­zuo­ja Už­ga­vė­nių links­my­bes. Jei leis oro są­ly­gos, no­rin­tie­ji ga­lės pa­si­vė­žin­ti ro­gu­tė­mis. Po mies­te­lį šmi­ri­nės per­si­ren­gė­liai, kau­sis Ka­na­pi­nis su La­ši­ni­niu, pleš­kės Mo­rė…

Lau­kia su­si­rin­ku­sių­jų ir dar vie­na eks­tre­ma­li pra­mo­ga, ku­rią at­gai­vin­ti no­ri se­niū­ni­jos ir kul­tū­ros dar­buo­to­jai. Tai ži­lo­je se­no­vė­je jau­ni­mo mėg­tas kal­va­ra­tas.

Šio įtai­so vei­ki­mo prin­ci­pas pa­pras­tas, bet, anot se­niū­no, la­bai  sma­gus. Prie stry­po pri­riš­tos ro­gės iš­su­ka­mos ir skrie­ja ra­tu, kad sė­din­čia­jam jo­se vė­jai au­sy­se švil­pia.

Or­ga­ni­za­to­riai pa­ža­da: al­ka­nų ir su­ša­lu­sių šven­tė­je ne­tu­rė­tų lik­ti – čia pat ga­ruos Už­ga­vė­nių bly­nai ir karš­ta ar­ba­ta.

Žir­gų lenk­ty­nės ir Už­ga­vė­nių links­my­bės pra­si­dės va­sa­rio 9 die­ną 12 va­lan­dą.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *