Deltuvos seniūnijos virvės traukikai

VIII Lie­tu­vos se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nių zo­ni­nė­se var­žy­bo­se Jo­na­vo­je da­ly­va­vo 8 ko­man­dos iš Kau­no mies­to, Kau­no ra­jo­no, Kai­šia­do­rių, Kė­dai­nių, Elek­trė­nų, Birš­to­no, Jo­na­vos ir Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bių.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei at­sto­va­vo 21 spor­ti­nin­kas.

Ge­riau­siai se­kė­si Del­tu­vos se­niū­ni­jos vir­vės trau­ki­kams (va­do­vas Ka­zys Alek­na­vi­čius). Jie iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lius. Pa­bais­ko se­niū­ni­jos fut­bo­li­nin­kai už­ėmė 4-ąją, o Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­jos šaš­ki­nin­kai – 5 vie­tą.

In­for­ma­ci­ją pa­tei­kė me­to­di­nin­kas-or­ga­ni­za­to­rius Ri­man­tas Le­nar­ta­vi­čius.

TAGGED:
Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *