Dešimtajam festivaliui – skaudžios nelaimės kirtis

De­šim­ta­sis Tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis UKMERGĖ 2011 pa­žen­klin­tas skau­džios ne­lai­mės žen­klu. Li­kus die­nai iki fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo į ava­ri­ją pa­te­ko pa­grin­di­nis jo or­ga­ni­za­to­rius Lie­tu­vos mu­zi­kos ir   te­at­ro aka­de­mi­jos dės­ty­to­jas Sau­lius Aug­lys bei Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro vai­ruo­to­jas Ge­di­mi­nas Grau­ži­nis.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

03-15-1_straipsnio_1_nuotr

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Šių­me­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je bu­vo daug džia­zo: „Moc­kū­nas-An­ders­kov Qu­ar­tet“ (Lie­tu­va, Da­ni­ja, Suo­mi­ja) pa­si­ro­dy­mas.

Ava­ri­ja, ku­rios me­tu bu­vo smar­kiai su­ža­lo­ti abu vy­rai, įvy­ko ko­vo 10-osios ry­tą pa­ke­liui iš Vil­niaus, ne­to­li Šir­vin­tų.

Anks­ti ry­te ro­do­mo­je te­le­vi­zi­jos lai­doje „La­bas ry­tas“ S. Aug­lys pri­sta­tė Uk­mer­gė­je de­šim­tą kar­tą ren­gia­mą fes­ti­va­lį ir jo pro­gra­mą.

Pa­ke­liui na­mo au­to­stra­do­je Vil­nius–Pa­ne­vė­žys, ties po­sū­kiu į Dru­žus, kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lis „Cit­ro­en Ber­lin­go“ rė­žė­si į ke­lią pas­to­ju­sį miš­ko­ve­žį MAN. Ne­lai­mės ry­tą ke­lias bu­vo itin sli­dus.

Po smū­gio 41 me­tų S. Aug­lys ir au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs 47 me­tų G. Grau­ži­nis pa­ty­rė rim­tų trau­mų. Jie bu­vo nu­ga­ben­ti į Vil­niaus grei­to­sios pa­gal­bos li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių. Dar vie­nas ant ga­li­nės sė­dy­nės sė­dė­jęs ke­lei­vis su­ža­lo­ji­mų iš­ven­gė.

G. Grau­ži­nio būk­lė la­bai sun­ki: vy­ras pa­ty­rė sun­kią gal­vos trau­mą, jam lū­žu­si ran­ka, per­dur­tas plau­tis. Vy­ras bu­vo ope­ruo­ja­mas aš­tuo­nias va­lan­das. Mu­zi­kan­tas ir dės­ty­to­jas S. Aug­lys taip pat gy­do­mas re­a­ni­ma­ci­jo­je: jam lū­žo žan­di­kau­lis, su­trenk­tos sme­ge­nys.

 

Ne­lai­mė­je su­tel­kė jė­gas

 

Skau­di ne­lai­mė su­jau­kė fes­ti­va­lio pla­nus, ta­čiau ren­gi­nio ne­su­grio­vė. Kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jai, li­kę be pa­grin­di­nio or­ga­ni­za­to­riaus, be vai­ruo­to­jo ir jį slau­gan­čios Ge­di­mi­no žmo­nos, kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės Ra­sos Grau­ži­nie­nės, at­lai­kė iš­ban­dy­mą. Nors per­var­gę ir ne­iš­si­mie­go­ję, su­ge­bė­jo pa­si­rū­pin­ti iš de­šim­ties pa­sau­lio ša­lių at­vy­ku­sių sve­čių pa­si­ro­dy­mais, in­stru­men­tais, ap­gy­ven­di­ni­mu ir kul­tū­ri­ne pro­gra­ma.

 

03-15-1_straipsnio_3_nuotr

Koks fes­ti­va­lis bū­tų be kas­me­ti­nio jo ve­dė­jo mu­zi­ko­lo­go Vik­to­ro Ge­ru­lai­čio.


Kul­tū­ros cen­tro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Graž­vy­da Tu­šie­nė pa­sa­ko­jo, kad vi­si kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jai pa­si­da­li­no or­ga­ni­za­ci­niais rū­pes­čiais. La­bai pa­gel­bė­jo sa­vi­val­dy­bės vai­ruo­to­jai, vi­sas tris il­go­jo sa­vait­ga­lio die­nas ve­žio­ję ren­gi­nio da­ly­vius.

Fes­ti­va­lis ne­ap­si­ė­jo ir be ki­tų ne­ma­lo­nu­mų – šeš­ta­die­nį su­sir­go sve­čias iš Vo­kie­ti­jos Heinz von Moi­sy. Jam pa­ki­lo aukš­ta tem­pe­ra­tū­ra, ta­čiau at­si­ra­do ko­le­ga, pats pa­si­siū­lęs pa­keis­ti jį kon­cer­te.

„Sa­ko, kad ne­lai­mė su­vie­ni­ja jė­gas. Tik­rai taip ir bu­vo – sve­čiai iš už­sie­nio siū­lė­si į pa­gal­bą, bu­vo la­bai su­pra­tin­gi. Jie sa­kė, kad fes­ti­va­lis bu­vo įspū­din­gas ir tik­rai la­bai aukš­to ly­gio“, – pa­sa­ko­jo G. Tu­šie­nė.

 

Svei­ka­tos lin­kė­jo plo­ji­mais

 

Ren­gi­nio ve­dė­jas mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis per kiek­vie­ną kon­cer­tą lin­kė­jo ava­ri­jo­je nu­ken­tė­ju­siems vy­rams svei­ka­tos, o žiū­ro­vai ava­ri­jo­je su­žeis­tuo­sius pa­lai­kė ap­lo­dis­men­tais. Pa­si­ro­dy­mai vy­ko pa­gal pa­reng­tą pro­gra­mą.

Nors ne­lai­mė ren­gė­jus ir da­ly­vius su­krė­tė, žiū­ro­vai su­lau­kė daug gra­žių emo­ci­jų. Kon­cer­ta­vo žy­mūs per­ku­si­nės mu­zi­kos at­li­kė­jai iš Vo­kie­ti­jos, Ita­li­jos, Da­ni­jos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos ir ki­tų ša­lių. Iš vi­so į ren­gi­nį at­vy­ko sve­čių iš de­šim­ties ša­lių.

 

03-15-1_straipsnio_4_nuotr

Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo die­ną kon­cer­ta­vo per­ku­si­nin­kai iš Ry­gos.


Pil­nos sa­lės kon­cer­tuo­se – įro­dy­mas, kad per de­šimt me­tų fes­ti­va­lis ta­po po­pu­lia­riu ir lau­kia­mu ren­gi­niu.

Nors bi­lie­tai į kon­cer­tus kul­tū­ros cen­tre bu­vo ga­na bran­gūs, vy­ko ir vi­siš­kai ne­mo­ka­mų ren­gi­nių. Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riu­je vy­ko kon­cer­tas vai­kams, ku­ria­me da­ly­va­vo Tra­kų, Gri­giš­kių, Pa­bra­dės ir Uk­mer­gės me­no mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai. Ne­mo­ka­mas kon­cer­tas, ku­ria­me kon­cer­ta­vo pa­sau­linio ly­gio žvaigž­dė ma­rim­bi­nin­kas ita­las Clau­dio San­tan­ge­lo, vy­ko Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.

 

Ap­do­va­no­ti jau­nie­ji per­ku­si­nin­kai

 

Di­de­lio dė­me­sio su­lau­kė Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riu­je vy­kęs IV tarp­tau­ti­nis Jo­no Ta­loč­kos jau­nų­jų at­li­kė­jų mu­ša­mai­siais in­stru­men­tais kon­kur­sas. Tri­jo­se am­žiaus gru­pė­se ja­me var­žė­si 26 da­ly­viai iš Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Lie­tu­vos, Uk­rai­nos ir Lat­vi­jos. Sa­vo am­žiaus gru­pė­se ge­riau­siai pa­si­ro­dė Mi­chai­las Du­bo­vas iš Ru­si­jos, Mi­kus Ba­lins iš Lat­vi­jos ir Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vė Ana Se­mio­no­va. Pri­zi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti pi­ni­gi­niais pri­zais.

 

03-15-1_straipsnio_5_nuotr

Lud­wig Al­bert (Bel­gi­ja) at­li­ko ja­po­nų kom­po­zi­to­rės kū­ri­nį.


Meist­riš­ku­mo kur­sų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė – uk­mer­giš­kiams iš anks­tes­nių fes­ti­va­lių ge­rai pa­žįs­ta­ma Lin­da Ma­xey iš JAV.

Pas­ku­ti­nę fes­ti­va­lio die­ną ren­gi­nio da­ly­viai su­si­vie­ni­jo su Ko­vo 11-ąją ka­tast­ro­fą iš­gy­ve­nu­sia Ja­po­ni­ja – kon­cer­te skam­bė­jo ja­po­nų kom­po­zi­to­rių per­ku­si­nės mu­zi­kos kū­ri­niai.

Ap­do­va­no­jus fes­ti­va­lio sve­čius ir rė­mė­jus, Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis pa­skel­bė apie XI tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio pra­džią.

 

03-15-1_straipsnio_6_nuotr

 

Fes­ti­va­lį bai­gė sve­čiai iš Švei­ca­ri­jos.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *