Dumblo apdorojimas didina vandens kainą

Ne­se­niai Sar­ge­lių kai­me įreng­ta dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lė di­di­na UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ ga­my­bos kaš­tus. Eu­ro­pi­niai rei­ka­la­vi­mai iš­pil­dy­ti, ta­čiau gy­ven­to­jų ki­še­nės tik­rai nu­ken­tės. Įmo­nė jau skai­čiuo­ja sa­vo iš­lai­das, ke­tin­da­ma bran­gin­ti van­de­nį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

07-13-2_straipsnio_nuotr

Autorės nuotr. Kai kuriems sukti galvos dėl vandens kainos tikrai neprireiks…

Kom­pos­to ga­my­ba Uk­mer­gės dum­blo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­niuo­se vyks­ta nuo ko­vo mė­ne­sio. Dar per­nai ru­de­nį į Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je esan­čios aikš­te­lės sau­gyk­las pra­dė­tos vež­ti ir kaup­ti kom­pos­to ga­my­bai bū­ti­nos bios­kai­džios at­lie­kos.

Jos va­di­na­mos struk­tū­ri­ne me­džia­ga ir nau­do­ja­mos mai­šant kar­tu su nuo­te­kų dum­blu. Jis at­ve­ža­mas iš įmo­nės va­ly­mo įren­gi­nių.

Po pus­me­tį trun­kan­čio dum­blo ap­do­ro­ji­mo pro­ce­so gau­na­mas ap­lin­kai ne­kenks­min­gas kom­pos­tas, ku­rį ga­li­ma nau­do­ti dir­vos trę­ši­mui. Pir­mą­jį ga­ta­vą pro­duk­tą, pa­ga­min­tą Uk­mer­gės dum­blo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­niuo­se, pla­nuo­ja­ma gau­ti rug­sėjį.

Ren­giant kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lės pro­jek­tą, bu­vo ap­skai­čiuo­ta, jog neut­ra­li­zuo­ti 1 to­ną nuo­te­kų re­zer­vu­a­ruo­se su­si­da­riu­sio dum­blo įmo­nei kai­nuos 95 li­tus. De­ja, pa­aiš­kė­jo, jog šie skai­čia­vi­mai bu­vo uto­pi­niai.

 

Re­a­ly­bė­je – bran­giau

 

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas sa­ko, kad pro­jek­tuo­to­jai, pa­teik­da­mi skai­čia­vi­mo re­zul­ta­tus, ne­įver­ti­no ga­my­bai rei­ka­lin­gos struk­tū­ri­nės me­džia­gos kai­nos. Re­a­li kai­na ge­ro­kai per­ko­pė 100 li­tų.

Be to, pa­sak R. Ar­lins­ko, ne­iš­ei­na nau­do­tis ir iš anks­to kom­pos­to ga­min­to­jams duo­to­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis mai­šy­ti ap­do­ro­ji­mui skir­tą dum­blą su bios­kai­džio­mis me­džia­go­mis ly­gio­mis da­li­mis.

Šie pa­ta­ri­mai pa­si­ro­dė per­ne­lyg te­oriš­ki. Prak­ti­ko­je pa­aiš­kė­jo, jog, no­rint gau­ti tin­ka­mai pa­ruoš­tą ir ne­kenks­min­gą kom­pos­tą, struk­tū­ri­nės me­džia­gos rei­kia per­pus dau­giau nei dum­blo.

Per die­ną į kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę iš „Uk­mer­gės van­de­nų“ va­ly­mo įren­gi­nių at­va­žiuo­ja vie­na 10 to­nų dum­blo tal­pi­nan­ti prie­ka­ba. Per mė­ne­sį jo su­si­da­ro ne­ma­ža krū­va – apie 300–350 to­nų. Bios­kai­džių me­džia­gų ten­ka su­nau­do­ti dvi­gu­bai dau­giau.

Struk­tū­ri­nės me­džia­gos kol kas pri­ren­ka­ma – da­lį tie­kia mies­tą pri­žiū­rin­čios įmo­nės, da­lį su­si­ren­ka ir at­si­ve­ža pa­ti įmo­nė.

Va­do­vas ne­sle­pia, kad įmo­nei tai bran­gu – pa­ruoš­ti vie­ną to­ną šių me­džia­gų vien ku­ras kai­nuo­ja per 60 li­tų. O kur dar dar­bo už­mo­kes­tis, ki­tos iš­lai­dos?

 

Lau­kia iš­va­dų

 

Jau aki­vaiz­du, jog UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ šia fi­nan­si­ne naš­ta da­lin­sis su sa­vo var­to­to­jais. Jau at­lik­ti skai­čia­vi­mai, ku­rie pa­teik­ti Vals­ty­bi­nei kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jai. Kol kai­nos ne­pa­tvir­tin­tos, apie kon­kre­čius skai­čius R. Ar­lins­kas kal­bė­ti ne­no­rė­jo. At­sklei­dė tik tiek, kad ir pa­bran­gi­nus van­de­nį ir nuo­te­kų tvar­ky­mą, į „bran­giau­sias“ sa­vi­val­dy­bes tik­rai ne­si­ly­giuo­si­me.

Kai­nų ko­mi­si­jai pa­tvir­ti­nus įmo­nės pa­teik­tas kai­nas, jas svars­tys ra­jo­no ta­ry­ba.

Šiuo me­tu uk­mer­giš­kiai už ge­ria­mo­jo van­dens ku­bi­nį met­rą be pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio mo­ka 2,09 li­to, už nuo­te­kų tvar­ky­mą – 3,04 li­to. Pa­sak di­rek­to­riaus, res­pub­li­ko­je esa­me try­lik­ta sa­vi­val­dy­bė, pi­giau­siai var­to­jan­čių van­de­nį ir tvar­kan­čių nuo­te­kas są­ra­še.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *