Darbo vietas kuria naudodamiesi parama

Susitikimo dalyviai Susitikimo dalyviai

Ne­dar­bo ly­gis Uk­mer­gė­je yra ge­ro­kai di­des­nis nei vi­du­ti­nis Lie­tu­vo­je ir be­veik dvi­gu­bai di­des­nis nei sos­ti­nė­je. Apie tai, kaip darb­da­viai ska­ti­na­mi kur­ti nau­jas dar­bo vie­tas, pa­sa­ko­ta Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me. 

Šiuo me­tu ša­ly­je be­dar­bių pro­cen­tas nuo dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų sie­kia 9,2, o Vil­niaus ap­skri­ty­je – 7,6. Uk­mer­gė­je sta­tis­ti­ka ge­ro­kai liūd­nes­nė: be­dar­bių nuo dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų – 13,2 proc.

Pa­sak Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Ilo­nos Liu­kai­tie­nės, sie­kiant nu­ma­ty­ti po­ky­čius, kas­met at­lie­ka­ma at­ei­nan­čių me­tų dar­bo jė­gos už­im­tu­mo prog­no­zė.

Prie to pri­si­de­da pa­tys darb­da­viai, pil­dan­tys jiems pa­teik­tas an­ke­tas. Taip sie­kia­ma nu­ma­ty­ti be­si­krei­pian­čių­jų į dar­bo bir­žą srau­tus, jų struk­tū­rą, nu­ma­ty­ti dar­bo jė­gos pa­klau­są ir jos po­ky­tį.

Iš ap­klau­sos ma­ty­ti, kad šie­met Vil­niaus ap­skri­ty­je nu­ma­to­mas tei­gia­mas dar­bo vie­tų stei­gi­mo ba­lan­sas: dau­giau jų bus stei­gia­ma nei lik­vi­duo­ja­ma.

Net 60 proc. pa­siū­ly­mų bus su­lauk­ta iš pa­slau­gų sek­to­riaus, 28 proc. – iš pra­mo­nės įmo­nių, 9 proc. iš sta­ty­bų, 3 proc. – iš že­mės ūkio sek­to­riaus.

Prog­no­zuo­ja­ma steig­ti 24 proc. nau­jų dar­bo vie­tų spe­cia­lis­tams, 56 proc. – ap­tar­na­vi­mo dar­buo­to­jams bei kva­li­fi­kuo­tiems dar­bi­nin­kams ir 20 proc. ne­kva­li­fi­kuo­tiems dar­bi­nin­kams.

Liu­kai­tie­nė iš­sky­rė pa­klau­siau­sias spe­cia­ly­bes ir pro­fe­si­jas mū­sų ra­jo­ne. Darb­da­vių la­biau­siai ieš­ko­mi par­da­vi­mo va­dy­bi­nin­kai, siu­vi­mo tech­no­lo­gai, sta­ty­bos, me­cha­ni­kos, me­die­nos ap­dir­bi­mo in­ži­nie­riai.

Dar­bas siū­lo­mas kva­li­fi­kuo­tiems dar­bi­nin­kams: to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jams, trak­to­ri­nin­kams, sta­ty­bi­nin­kams, pa­sta­tų ap­šil­tin­to­jams, me­die­nos ap­dir­bi­mo bei me­ta­lo ap­dir­bi­mo stak­lių ope­ra­to­riams, su­vi­rin­to­jams. Pa­gei­dau­ja­mų są­ra­še – ir par­da­vė­jo, ka­si­nin­ko, siu­vė­jo, vi­rė­jo, bar­me­no pro­fe­si­jos.

Ta­čiau pa­siū­la ne vi­sa­da ati­tin­ka pa­klau­są. Dau­giau­siai re­gist­ruo­ta ab­sol­ven­tų, įgi­ju­sių so­cia­li­nio dar­bo, vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo, eko­no­mi­kos, tei­sės, ver­slo va­dy­bos, ki­ne­zi­te­ra­pi­jos, bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą.

Re­gist­ruo­ti ab­sol­ven­tai, tu­rin­tys vi­rė­jo, ap­dai­li­nin­ko, au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­ko, kir­pė­jo, kom­piu­te­rio ir or­ga­ni­za­ci­nės tech­ni­kos ope­ra­to­riaus, ap­skai­ti­nin­ko ir ka­si­nin­ko pro­fe­si­jas.

Pa­si­nau­do­jo pa­ra­ma

Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Kvi­rie­nė pa­sa­ko­jo, kaip darb­da­viai ska­ti­na­mi kur­ti nau­jas dar­bo vie­tas.

Ša­ly­je per­nai įgy­ven­din­ti 96 Vie­ti­nių už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­tai. Pa­gal juos įsteig­ta 390 dar­bo vie­tų.

Vie­ti­nių už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­tai įgy­ven­di­na­mi so­cia­li­nės ri­zi­kos ir di­džiau­sio ne­dar­bo te­ri­to­ri­jo­se. Šis rei­ka­la­vi­mas tin­ka Uk­mer­gei.

Įmo­nėms, stei­giančioms dar­bo vie­tas ir įdar­bi­nančioms į jas be­dar­bius, ski­ria­ma sub­si­di­ja, ku­rios dy­dis vie­nai dar­bo vie­tai steig­ti ne­ga­li vir­šy­ti 40 mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos dy­džių.

Įmo­nė pri­va­lo ap­mo­kė­ti ne ma­žiau kaip 35 proc. dar­bo vie­toms įsteig­ti ar pri­tai­ky­ti rei­ka­lin­gų iš­lai­dų.

Pa­raiš­kas da­ly­vau­ti pro­jek­tų at­ran­ko­je ga­li teik­ti pa­ti­ki­mi darb­da­viai, ku­rie nė­ra ban­kru­ta­vę, ne­įsisko­li­nę, val­dan­tys ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą.

Įsteig­tas dar­bo vie­tas pri­va­lu iš­sau­go­ti ma­žiau­siai tre­jus me­tus, o į jas įdar­bin­ti dar­bo bir­žo­je re­gist­ruo­tus be­dar­bius, pa­si­ra­šant ne­ter­mi­nuo­tas dar­bo su­tar­tis.

Pa­nai­ki­nus įsteig­tą dar­bo vie­tą pri­va­lo grą­žin­ti dar­bo bir­žai vals­ty­bės su­teik­tą pa­ra­mą: 100 proc., kai dar­bo vie­ta nai­ki­na­ma pir­mai­siais me­tais, 80 proc., kai ji nai­ki­na­ma ant­rai­siais me­tais, 50 proc., kai ji nai­ki­na­ma tre­čiai­siais me­tais po įstei­gi­mo.

Pa­si­da­li­no pa­tir­ti­mi

Uk­mer­gė­je per­nai įgy­ven­din­ti du Vie­ti­nių už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­tai. Įkur­tos 6 dar­bo vie­tos.

Pa­ra­ma pa­si­nau­do­jo UAB „Eg­re­da“ ir UAB „Kon­stra“.

Ben­dra pro­jek­tų ver­tė – 90,38 tūkst. Eur, vals­ty­bės pa­ra­ma – 53,57 tūkst. Eur Vals­ty­bės pa­ra­ma vie­nai dar­bo vie­tai sie­kia 8,93 tūkst. Eur.

UAB „Eg­re­da“ di­rek­to­rius Dai­nius Pau­laus­kas pa­sa­ko­jo, kad pa­si­nau­do­da­mas vals­ty­bės pa­ra­ma įkū­rė dvi dar­bo vie­tas.

Tai vi­rė­jų dar­bo vie­tos nau­jai įkur­to­je vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nė­je.

Pa­sak di­rek­to­riaus, su­ma­ny­mas pa­si­tei­si­no, nes Pa­ši­lė­je yra įsi­kū­rę pen­kio­li­ka įmo­nių. Dau­giau­siai jų dar­buo­to­jai ir at­ei­na čia pie­tau­ti. Vals­ty­bės pa­ra­mą įmo­nė pa­nau­do­jo vir­tu­vės įran­gos įsi­gi­ji­mui. Iš vi­so vals­ty­bės pa­ra­ma šiai įmo­nei sie­kė be­veik 13 tūkst. Eur. 

UAB „Kon­stra“ pa­si­nau­do­jant pa­ra­ma per­nai su­kū­rė 4 dar­bo vie­tas. Fi­nan­sa­vi­mą sky­rė sun­kio­sios au­to­tech­ni­kos įsi­gi­ji­mui. Vals­ty­bės pa­ra­ma sie­kė 40620 Eur.

Šios įmo­nės di­rek­to­rius Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad vie­na iš pro­ble­mų, su ku­rio­mis su­si­du­ria pa­gal šią pro­gra­mą vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mo sie­kian­čios įmo­nės, – san­ty­kis su ban­kais, sun­ku­mai, iš­ky­lan­tys ieš­kant pri­si­dė­ji­mui prie pro­jek­to rei­kia­mų lė­šų.

Ap­do­va­no­jo darb­da­vius

Dar­bo bir­žos va­do­vė Ra­min­ta Kau­ši­kie­nė pa­ra­gi­no darb­da­vius ir at­ei­ty­je ben­dra­dar­biau­ti, ku­riant dar­bo vie­tas pa­si­nau­do­jant vals­ty­bės pa­ra­ma.

Už glau­dų ben­dra­dar­bia­vi­mą įdar­bi­nant uk­mer­giš­kius, ypač ne­kva­li­fi­kuo­tus, Dar­bo bir­žos va­do­vė ap­do­va­no­jo ke­tu­rių įmo­nių va­do­vus.

Pa­dė­kos raš­tai įteik­ti ūki­nin­kui Vin­cen­tui Stra­giui, UAB „Ris­mus“, ku­rio di­rek­to­rė Ri­man­tė Smuls­kie­nė, Si­gi­tos Ba­ka­naus­kie­nės va­do­vau­ja­mam Ne­sta­cio­na­rių pa­slau­gų cen­trui, UAB „Si­gu­tės gė­lės“ ir jos di­rek­to­rei Si­gu­tei Dič­pet­rie­nei.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų