Ge­riau­si – uk­mer­giš­kiai

 

Jau ke­le­tą me­tų Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai ren­gia kon­kur­są „Ge­riau­sia me­tų įmo­nė“. Šie­met kon­kur­se da­ly­va­vo ir ge­riau­sios ma­žos įmo­nės var­dą pel­nė uk­mer­giš­kiai – UAB „Jo­land“.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ben­dros Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos už­da­ros ak­ci­nės ben­dro­vės „Jo­land“ di­rek­to­rius Jo­nas Vy­čas sa­ko, kad min­tis da­ly­vau­ti kon­kur­se ki­lo ne pir­mą kar­tą – įmo­nė yra da­ly­va­vu­si ir anks­čiau.

 

 

UAB „Jo­land“ di­rek­to­rius Jo­nas Vy­čas sa­ko, kad vi­suo­met ma­lo­nu bū­ti ge­rai įver­tin­tam.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.„Ge­ri įmo­nės ro­dik­liai, ne­ma­žė­jan­ti tei­kia­mų pa­slau­gų ap­im­tis pa­ly­gin­ti su pra­ei­tais me­tais pa­ska­ti­no ir šie­met už­pil­dy­ti an­ke­tą ir nu­siųs­ti ver­ti­nan­čiai ta­ry­bai“, – di­rek­to­rius sa­ko, kad bu­vo ma­lo­niai nu­ste­bin­tas, kai jį pa­kvie­tė į Vil­niu­je „Na­ru­čio“ vieš­bu­ty­je vyks­tan­tį ren­gi­nį ir įtei­kė ap­do­va­no­ji­mą – di­plo­mą ir pri­zą „Ge­riau­siai Vil­niaus pre­ky­bos ir pra­mo­nės rū­mų įmo­nei 2009“. J. Vy­čas ti­ki­na, kad ap­do­va­no­ji­mas nors ir ne­su­jau­kė įpras­ti­nio įmo­nės dar­bo rit­mo, bet pa­ska­ti­no to­li­mes­niems dar­bams. „Vi­suo­met ma­lo­nu, kai esi ge­rai įver­ti­na­mas“, – sa­ko va­do­vas.

Įmo­nė­je šiuo me­tu dir­ba aš­tuo­nio­li­ka dar­buo­to­jų ir ji pri­klau­so ma­žų įmo­nių, ku­rio­se yra ne dau­giau kaip pen­kias­de­šim­t dar­buo­to­jų, ka­te­go­ri­jai.

Lie­tu­vos-Vo­kie­ti­jos ben­dra įmo­nė – UAB „Jo­land“ tei­kia leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių re­mon­to pa­slau­gas – re­mon­tuo­ja, da­žo kė­bu­lus, ne­pri­klau­so­mas eks­per­to pa­slau­gas, tech­ni­nę pa­gal­bą.

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų su­reng­ta­me kon­kur­se da­ly­va­vo apie 20 įmo­nių iš Vil­niaus, Aly­taus ir Uk­mer­gės ra­jo­nų. Iš Uk­mer­gės be UAB „Jo­land“ kon­kur­se taip pat da­ly­va­vo UAB „Auk­mer­gės bal­dai“, Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la, Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *