Gimnazijoje – stadiono atidarymo iškilmės

Įgy­ven­di­nant  ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Spor­to aikš­ty­nų prie Uk­mer­gės ra­jo­no mo­kyk­lų įren­gi­mas”, šie­met re­no­vuo­ti ke­tu­rių ra­jo­no mo­kyk­lų spor­to aikš­ty­nai. Vie­na­me iš re­no­vuo­tų­jų – An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­ne – pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko dar­bų pa­baig­tu­vių ir aikš­ty­no ati­da­ry­mo iš­kil­mės.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

10-11-3_straipsnio_1_nuotr

Autorės nuotr. Sim­bo­li­nę sta­dio­no ati­da­ry­mo juos­te­lę per­kir­po R. Ba­ra­vy­kas ir A. Gir­džiū­na.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Adol­fas Gir­džiū­na pa­sa­ko­jo, kad iš tie­sų mo­der­nus aikš­ty­nas ša­lia šios ug­dy­mo įstai­gos lan­ky­to­jams bu­vo at­vi­ras jau nuo vi­dur­va­sa­rio. Va­sa­rą jis ta­po jau­ni­mo trau­kos cen­tru – čia vai­kai ir jau­nuoliai nuo­lat gai­nio­jo ka­muo­lį, ren­gė krep­ši­nio ir fut­bo­lo var­žy­bas.  Sta­dio­ne lai­ką mie­lai lei­do ir ma­mos su ma­žy­liais. Tuo tar­pu di­de­lė anks­tes­nė pro­ble­ma – šu­nų ve­džio­to­jai – šią te­ri­to­ri­ją pa­ga­liau ap­lei­do…

Pa­sak di­rek­to­riaus, nau­jo­jo aikš­ty­no įren­gi­mo dar­bai kai­na­vo 1 mi­li­jo­ną ir 100 tūks­tan­čių li­tų. 85 pro­cen­tai šios su­mos fi­nan­suo­ta ES lė­šo­mis. 15 pro­cen­tų sky­rė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

 

10-11-3_straipsnio_2_nuotr


Vi­sas aikš­ty­nas pa­deng­tas dirb­ti­nės žo­lės dan­ga, bė­gi­mo ta­ke­liai – spe­cia­lia Lie­tu­vo­je dar nie­kur ne­nau­do­ta dan­ga. Įreng­tos krep­ši­nio, tin­kli­nio, ru­tu­lio stū­mi­mo aikš­te­lės, ly­giag­re­tės. Te­ri­to­ri­ja ap­tver­ta aukš­ta tvo­ra.

Rug­sė­jo pa­bai­go­je sta­dio­ne vy­ko pir­mo­sios rim­tos fut­bo­lo var­žy­bos tarp gim­na­zis­tų ir Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to stu­den­tų.

Aikš­ty­no ati­da­ry­mo iš­kil­mė­se sim­bo­li­nę juos­te­lę per­kir­po gim­na­zi­jos  di­rek­to­rius A. Gir­džiū­na bei pats šią mo­kyk­lą ka­dai­se bai­gęs ir sta­dio­ne ka­muo­lį vai­kęs ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Ati­da­ry­mo die­ną sta­dio­ne vy­ko leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bos. Pe­da­go­gai nu­ta­rė nuo­lat fik­suo­ti ir at­ei­ties kar­toms pa­lik­ti vi­sus šia­me sta­dio­ne pa­siek­tus spor­ti­nius lai­mė­ji­mus.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *