Gimtadienį šventė baikeriai

Šeš­ta­die­nį šim­tai bai­ke­rių iš vi­sos Lie­tu­vos ir už­sie­nio at­vy­ko į Uk­mer­gę. Prie Ku­rė­nų už­ei­gos vy­ko tarp­tau­ti­nio bai­ke­rius vie­ni­jan­čio klu­bo „Free Hawks MC“ („Lais­vi Va­na­gai“) 12-asis gim­ta­die­nis.

 

08-12-3_straipsnio_1_nuotr

Gim­ta­die­nis bu­vo pa­ly­dė­tas ir pa­tran­kos šū­viais.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo dau­gy­bė sve­čių iš įvai­rių ša­lies bai­ke­rių klu­bų. At­vy­ko ne­ma­žai da­ly­vių iš Vo­kie­ti­jos, Ru­si­jos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos. Žiū­ro­vų akį trau­kė skir­tin­gi mo­to­cik­li­nin­kų „plie­no žir­gai“, ori­gi­na­li ap­ran­ga, įspū­din­gai at­ro­dan­čios bai­ke­rės.

Ne­įpras­tas re­gi­nys, su­trau­kian­tis gau­sy­bę smal­suo­lių, – bai­ke­rių pa­ra­das. Jo da­ly­vių, die­ną su­va­žia­vu­sių prie Ku­rė­nų eže­ro, di­džiu­lė ko­lo­na su gim­ta­die­nį šven­čian­čio klu­bo vė­lia­va va­ka­rop pa­trau­kė į Uk­mer­gę. Pra­va­žia­vę mies­tą, mo­to­cik­li­nin­kai grį­žo prie Ku­rė­nų.

Nuo pat šven­tės pra­džios į Ku­rė­nus plūs­tan­čius sve­čius su­ti­ki­nė­jo Uk­mer­gės ka­ro is­to­ri­jos klu­bo – 1-o LDK Di­džio­sios Buo­žės pės­ti­nin­kų re­gi­men­to na­riai. Bai­ke­riai su­si­do­mė­ję ap­žiū­ri­nė­jo „ka­riū­nų“ gin­klus ir juos iš­ban­dė, fo­to­gra­fa­vo­si kar­tu su uk­mer­giš­kiais. Gim­ta­die­nio da­ly­viai pa­gerb­ti įspū­din­gais pa­tran­kos šū­viais.

 

08-12-3_straipsnio_2_nuotr

Bai­ke­riai ri­kiuo­ja­si pa­ra­dui.


Žiū­ro­vai tu­rė­jo ga­li­my­bę iš ar­ti ap­žiū­rė­ti įvai­riau­sius mo­to­cik­lus. Bai­ke­riai de­monst­ra­vo ak­ro­ba­ti­nio va­žia­vi­mo, ki­to­kius triu­kus. Va­ka­re vy­ko kon­cer­tas, pa­dan­gę nu­švie­tė fe­jer­ver­kas. Gim­ta­die­nio šven­tė­je iš­rink­ta gra­žiau­sia mer­gi­na iš bai­ke­rių bū­rio.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *