Autorės nuotr. Centro šeimininkai ir svečiai. Autorės nuotr. Centro šeimininkai ir svečiai.

Uk­mer­gė­je du­ris at­vė­rė vai­kų lais­va­lai­kio ir po­pa­mo­ki­nio už­im­tu­mo cen­tras. Jo įkū­rė­jai ža­da šei­moms pa­siū­ly­ti ir dau­giau nau­jo­vių.

Cen­trą įkū­rė Uk­mer­gė­je vei­kian­ti ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja – vie­šo­ji įstai­ga „Ly­de­rių kar­ta“. Jo pa­grin­di­nė veik­la – vai­kų, lie­kan­čių be prie­žiū­ros po pa­mo­kų, už­im­tu­mas. Čia jie ga­lės ruoš­ti pa­mo­kas, mo­ky­sis ben­drau­ti, žai­di­mais, už­duo­ti­mis bus ska­ti­na­mas vai­kų kū­ry­biš­ku­mas.

Su­da­ry­ta ga­li­my­bė vai­kus pa­im­ti iš mo­kyk­los ir nu­vež­ti į cen­trą. Mo­kyk­los dar ne­lan­kan­čius ma­žy­lius tė­ve­liai ga­lės pa­lik­ti ke­le­tui va­lan­dų.

Cen­tro tei­kia­mos pa­slau­gos mo­ka­mos, įsi­gy­ti ga­li­ma mė­ne­sio, sa­vai­tės, die­nos ar va­lan­di­nį abo­ne­men­tą.

VšĮ „Ly­de­rių kar­ta“ di­rek­to­rė Ag­nė Tė­ve­ly­tė-Pet­ro­nie­nė sa­ko sva­jo­nę įkur­ti to­kį cen­trą puo­se­lė­ju­si ne vie­nus me­tus. Gal­vo­ta ne vien apie vai­kus ir jų ga­li­my­bes sma­giai, pra­smin­gai leis­ti lais­va­lai­kį. Tai, anot jos, – ir pa­gal­ba tė­vams, pa­gei­dau­jan­tiems, kad jų at­ža­lo­mis bū­tų pa­si­rū­pin­ta po pa­mo­kų. Pa­na­šios įstai­gos did­mies­čiuo­se, sa­ko Ag­nė, – ne nau­jie­na.

„Čia ir ga­min­sim, žai­sim įvai­rius žai­di­mus, daug kal­bė­si­mės apie ge­rą el­ge­sį, drau­gus, ki­tus au­gan­čiam vai­kui svar­bius da­ly­kus. Cen­tre bus ren­gia­mos vai­kų gim­ta­die­nių šven­tės“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. Ji dė­kin­ga ko­le­gai, vie­nam iš „Ly­de­rių kar­tos“ įkū­rė­jų Au­re­li­jui De­viat­ni­ko­vui, be ku­rio pa­gal­bos sa­ko šios idė­jos ne­bū­tų įgy­ven­di­nu­si.

Cen­tre vai­kus ug­dys pe­da­go­gės, taip pat lau­kia­ma sa­va­no­rių dar­buo­to­jų.

Pa­tal­pas cen­tro kū­rė­jai su­si­ra­do Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tre Miš­kų gat­vė­je, jas su­re­mon­ta­vo. Čia – kny­gos, mo­ky­mo­si prie­mo­nės, sėd­mai­šiai, žais­lai, tarp ku­rių – me­di­niai, kad vai­kai žais­tų su eko­lo­giš­kais daik­tais. O ir sve­čiai pir­ma­die­nį per ati­da­ry­mo šven­tę pri­ne­šė sta­lo žai­di­mų, ki­tų pra­ver­sian­čių do­va­nų.

Vai­kams ga­li­ma pieš­ti krei­de­lė­mis ant di­džiu­lę pie­ši­mo len­tą imi­tuo­jan­čios sie­nos. Ki­tas gru­pės sie­nas žais­min­gais pie­ši­niais iš­mar­gi­no Vil­niaus tech­no­lo­gi­jų ir di­zai­no ko­le­gi­jos gra­fi­nio di­zai­no spe­cia­ly­bės pir­ma­kur­sė uk­mer­giš­kė Mo­ni­ka Ko­riz­nai­tė.

Šią sa­vai­tę į cen­trą iš An­gli­jos at­ke­liau­ja įvai­rioms vai­kų veik­loms pri­tai­ky­ti bal­dai. Eko­lo­giš­kus ma­žie­siems pa­pras­tus nau­do­tis me­di­nius bal­dus Ag­nė ap­ti­ko, var­ty­da­ma įmo­nės ka­ta­lo­gą. Už pa­gal­bą ben­dra­dar­biau­jant su an­glais ji dė­kin­ga UAB „Uni­ver­sa­lūs me­džio pro­duk­tai“ va­do­vui Vy­gan­tui Da­bu­žins­kui. Už­sie­nie­čiai, su­si­pa­ži­nę su cen­tro veik­la, bal­dus jam nu­spren­dė pa­do­va­no­ti. Jie ypa­tin­gi ir tuo, jog bus su­for­muo­tos at­ski­ros – žai­di­mų, mu­zi­kos – erd­vės, bib­lio­te­ka.

Įkur­tu­vių pro­ga šei­mi­nin­kus svei­ki­no bi­čiu­liai, ar­ti­mie­ji, sve­čiai. Vi­si vie­nu kar­tu pa­lei­do į dan­gų glė­bį ba­lio­nų – iš­si­pil­dan­čių sva­jo­nių sim­bo­lius. „Vie­nas mū­sų sie­kių ir yra įtrauk­ti kuo dau­giau ra­jo­no ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų į pa­slau­gų tei­ki­mą, – svei­kin­da­mas sa­kė ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas. – Džiu­gu, kad per to­kią nau­ją for­mą ple­čia­si ir ra­jo­no švie­ti­mo tin­klas.“

Su do­va­no­mis at­vy­ko sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja As­ta Le­o­na­vi­čie­nė, Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Li­na Baub­lie­nė, ko­le­gos iš Vil­niaus, ki­ti sve­čiai. „Ge­ras kai­my­nas – ge­riau nei gi­mi­nė, to­dėl džiau­gia­mės, įsi­gi­ję to­kius kai­my­nus“, – svei­kin­da­ma šyp­so­jo­si Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro di­rek­to­rė Dai­va Prans­ke­vi­čie­nė.

Nuo rug­sė­jo cen­trą lan­ko de­vy­ni vai­ku­čiai, dau­giau­sia – pir­mų–­an­trų kla­sių. Kvie­čia­mi re­gist­ruo­tis ir ki­ti no­rin­tie­ji.

Tė­ve­ly­tė-Pet­ro­nie­nė sa­ko, jog pla­nuo­se – šei­mos cen­tras, kur šei­mos ras­tų psi­cho­lo­gi­nę, tei­si­nę, ki­to­kią pa­gal­bą. „Mums svar­bu, kad šei­mos bū­tų lai­min­gos, o jo­se aug­tų lai­min­gi vai­kai, – sa­ko de­vy­ne­rių Mo­tie­jų bei pen­ke­rių Ago­tą su vy­ru Val­du au­gi­nan­ti uk­mer­giš­kė. – Ap­skri­tai sa­vo idė­jo­mis no­ri­me bur­ti ben­druo­me­nę, kad žmo­nės, kai­my­nai ne­bū­tų su­sve­ti­mė­ję, o ben­drau­tų, kad uk­mer­giš­kiai grįž­tų iš už­sie­nio, o čia gy­ve­nan­tys ne­no­rė­tų iš­va­žiuo­ti.“  

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų