Mirusiųjų šventė – rūpesčiai gyviesiems

Gedimino Nemunaičio nuotr. Prieš Vėlines didžiausi aplinkos tvarkymo darbai – kapinėse. Gedimino Nemunaičio nuotr. Prieš Vėlines didžiausi aplinkos tvarkymo darbai – kapinėse.

Vė­li­nių šven­tės rū­pes­čius kas­met per­ke­lia į mi­ru­sių­jų erd­vę – ka­pi­nes. Mies­to tvar­ky­to­jai di­džiau­sią dė­me­sį šiuo me­tu ski­ria bū­tent ka­pams. Čia ver­da tvar­ky­mo­si dar­bai, rū­pi­na­ma­si kon­tei­ne­rių iš­ga­be­ni­mu, o ša­lia ka­pi­nių in­ten­sy­vė­ja pre­ky­ba.

Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­jos ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jas Jo­nas Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­jo, kad  šią sa­vai­tę mies­to ka­pi­nė­se – tik­ras dar­by­me­tis. Kiek­vie­ną die­ną čia triū­sia už pa­šal­pas ati­dir­ban­tys uk­mer­giš­kiai. Dar­bo į va­lias – ten­ka šva­rin­ti ta­kus, ben­dras erd­ves, ap­leis­tus ka­pe­lius.

Šių­me­ti­nė in­ven­to­riaus nau­jo­vė – to­ną svo­rio at­lai­kan­tys did­mai­šiai, į ku­riuos krau­ti la­pus ge­ro­kai pa­to­giau ir grei­čiau nei į po­lie­ti­le­ni­nius mai­šus.

Kiek pra­re­ti­nus se­nų­jų ka­pi­nių me­džius, la­pų ir ša­kų kiek ap­ma­žė­jo, bet dar­bo vis tiek vi­siems pa­kan­ka.

Se­niū­ni­jos tu­ri­mu sunk­ve­ži­miu­ku į Ko­pūs­tė­liuo­se esan­čią kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę ža­lie­nos vež­tos kar­tais net 7 kar­tus per die­ną.

Jau prieš ke­lias sa­vai­tes į vi­sas mies­to ka­pi­nes bu­vo at­vež­ta smė­lio. J. Mo­tie­jū­nas pa­ste­bi – Pa­ši­lės, Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se smė­liu­kas graibs­ty­te iš­graibs­to­mas, o nau­jo­se Duks­ty­nos ka­pi­nė­se ma­da dai­lin­ti ka­pe­lius smė­liu nyks­ta.

Ap­skri­tai ka­pi­nių tvar­ky­mo ma­dos kei­čia­si. Pas­ta­rų­jų me­tų ten­den­ci­ja – vi­są ka­pą už­den­gian­ti plokš­tė. Ar­ti­mie­siems tai – la­bai pa­to­gus, tie­sa – ne­pi­gus spren­di­mas.

Vyks pre­ky­ba

Prieš Vė­li­nes ka­pais ypač su­si­do­mi pre­ky­bi­nin­kai. J. Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­jo, kad li­kus sa­vai­tei iki šven­čių jau bu­vo iš­pirk­tos 25 vie­tos pre­ky­bai prie Duks­ty­nos ka­pi­nių. Prie Vaiž­gan­to ka­pi­nių pre­kiau­ja­ma žva­kė­mis ir gė­lė­mis ma­žiau: čia vie­tas iš­si­pir­ko vos ke­li žmo­nės.

Nu­lei­do ran­kas

Per­nai  per mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mo šven­tes mies­to tvar­ky­to­jai nie­kaip nesu­si­tvar­kė su šiukš­lė­mis ka­pi­nė­se. Prie kon­tei­ne­rių bu­vo su­vers­tos krū­vos se­nų krep­še­lių, vai­ni­kų, nu­džiū­vu­sių gė­lių, su­de­gu­sių žva­ke­lių ir ki­to­kių at­lie­kų.

Uk­mer­giš­kiai ra­gin­ti ir ka­pi­nė­se šiukš­les rū­šiuo­ti – į vie­ną vie­tą mes­ti stik­lą, į ki­tą – ža­lie­nas, ant­raip jos ne­bus iš­vež­tos.

Ta­čiau per me­tus per­auk­lė­ti gy­ven­to­jų ne­pa­vy­ko. Šie­met nu­lei­dus ran­kas ža­da­ma, kad nuo ka­pi­nių bus iš­vež­tos ir ne­rū­šiuo­tos at­lie­kos.

Pra­šo ne­už­sta­ty­ti

Uk­mer­gės mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė sa­ko, kad ant kon­tei­ne­rių ša­lia ka­pi­nių yra pa­ra­šy­ta, ku­ris skir­tas bui­ti­nėms at­lie­koms, ku­ris – ža­lio­sioms. „Ta­čiau iš­ve­šim vi­sas at­lie­kas, steng­si­mės, kad ne­pa­si­kar­to­tų per­nykš­tė si­tu­a­ci­ja“, – ža­dė­jo se­niū­nė.

Pa­sak jos, bui­ti­nių at­lie­kų ve­žė­jams prieš Vė­li­nes su sa­vo tech­ni­ka pa­dės se­niū­ni­ja. Be to, ieš­ko­ma ga­lin­čių tal­kin­ti įmo­nių pa­gal­bos. Kon­tei­ne­rius, sto­vin­čius Duks­ty­nos ka­pi­nė­se, pla­nuo­ja­ma iš­vež­ti anks­ti ry­te, o ir pa­čių kon­tei­ne­rių pa­sta­ty­ti dau­giau. Se­niū­nė krei­pia­si ir į gy­ven­to­jus. Pra­šo per šven­tes ne­sant bū­ti­ny­bei ne­va­žiuo­ti į ka­pi­nes au­to­mo­bi­liais, ne­už­sta­ty­ti siau­rų pra­va­žia­vi­mų. Mat pa­lik­ti au­to­mo­bi­liai truk­do tech­ni­kai pri­va­žiuo­ti prie ka­pi­nė­se esan­čių kon­tei­ne­rių.

Me­ta į pa­tvo­rį

Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­jos ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jas J. Mo­tie­jū­nas ap­gai­les­ta­vo, kad prie ka­pi­nių kon­tei­ne­rių pa­lie­ka­mi se­ni ant­ka­piai ir net pa­min­klai. Ma­no, kad tai – to­kias pa­slau­gas tei­kian­čių ver­sli­nin­kų ne­at­sa­kin­gas po­el­gis. De­ja, kur iš­ga­ben­ti se­nus ant­ka­pius, ne­nu­ma­ty­ta, tad ra­gi­na­ma prie kon­tei­ne­rių jų ne­nu­mes­ti.

Ki­tas, la­bai trik­dan­tis ap­lin­ki­nius, pa­žei­di­mas ka­pi­nė­se – va­žia­vi­mas au­to­mo­bi­liais. Tai da­ry­ti leis­ti­na tik ne­įga­lie­siems.

Ren­gia ko­lum­ba­riu­mą

Di­džiau­sia nau­jo­vė mi­ru­sių­jų vieš­pa­ti­jo­je mū­sų mies­te – šiuo me­tu Duks­ty­nos ka­pi­nė­se sta­to­mas ko­lum­ba­riu­mas. Kon­kur­są šiems dar­bams at­lik­ti yra lai­mė­ju­si UAB „Uk­mer­gės ver­smė“.

Šios įmo­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­ta­ras Glad­kaus­kas pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu pa­ma­tai įreng­ti vie­nuo­li­kai ko­lum­ba­riu­mų. Tvar­ko­ma ap­lin­ka, trin­ke­lė­mis klo­ja­mi ta­kai, at­lie­ka­mi ki­ti dar­bai, pa­da­ry­ti įva­dai elek­trai, ku­ri, ti­kė­ti­na, ka­da nors pa­sieks ir Duks­ty­nos ka­pi­nes.

Šia­me eta­pe bus pa­sta­ty­ti trys ko­lum­ba­riu­mai. Kiek­vie­nas iš jų – 15 vie­tų. Tai­gi iš vi­so bus pa­ruoš­ta vie­ta 45 ur­noms.

Gra­ni­ti­niai ko­lum­ba­riu­mai bus at­ga­ben­ti iš Ki­ni­jos. Di­rek­to­rius ti­ki­si, kad kon­tei­ne­ris su šiuo kro­vi­niu į Lie­tu­vą tu­rė­tų bū­ti at­ga­ben­tas iki Ka­lė­dų. Ko­lum­ba­riu­mai, sve­rian­tys po 2,5 to­nos, bus už­kel­ti ant pa­ma­tų ir iš kar­to jais bus ga­li­ma nau­do­tis.

Kiek kai­nuos ši pa­slau­ga, ga­lu­ti­nai pa­aiš­kės iki me­tų pa­bai­gos.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės mies­to ka­pi­nė­se per me­tus pa­lai­do­ja­ma apie 400 žmo­nių. Dau­giau kaip pu­sė jų – Duks­ty­nos ka­pi­nė­se. Ka­dan­gi šios ka­pi­nės pra­plės­tos, skai­čiuo­ja­ma, kad vie­tos lai­do­tis jo­se pa­kaks dar ke­lis de­šimt­me­čius.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+4 # Noriu tvarkos 2015-11-01 21:21
Dukstynos kapinėse per lapkričio 1d. po naujas kapinės važinėjo su automobiliais per pėsčiųjų takus. Aišku tai menko mentaliteto žmonės, bet būtų Kad būtų sustatyti ženklai, draudžiantis eismą. Kiek galima rajono valdžios prašyti.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų