Vaistas nuo pamokų praleidinėjimo – naujas mokymosi modelis

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Vos sep­ty­nio­se Lie­tu­vos mo­kyk­lų kla­sėse mo­ko­ma pa­gal nau­ją mo­ky­mo­si bū­dą, kuo­met pa­mo­kos vyks­ta tris die­nas per sa­vai­tę, o li­ku­sias dvi die­nas moks­lei­viai už­si­i­ma dar­bi­ne veik­la. Tarp šių mo­kyk­lų dvi yra Uk­mer­gės ra­jo­ne.

Pe­da­go­gai ti­ki­na, jog nau­jie­na pa­si­tei­si­no ir net ta­po vais­tu nuo pa­mo­kų pra­lei­di­nė­ji­mo.

Pro­duk­ty­vu­sis mo­ky­ma­sis – tai ug­dy­mo mo­de­lis, pa­de­dan­tis mo­ty­va­ci­jos sto­ko­jan­tiems pa­aug­liams iš­lik­ti mo­kyk­lo­je ir pa­di­din­ti pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bes.

Tai – mo­ky­mo­si al­ter­na­ty­va de­vin­to­kams ir de­šim­to­kams, nu­spren­du­siems iš­ban­dy­ti ki­to­kį pa­grin­di­nio iš­si­la­vi­ni­mo įgi­ji­mo bū­dą: 3 die­nas mo­ky­tis mo­kyk­lo­je, o li­ku­sias – prak­ti­nio mo­ky­mo­si vie­to­se.

Tarp sep­ty­nių nau­jo­ve su­si­do­mė­ju­sių ša­lies mo­kyk­lų dvi yra Uk­mer­gės ra­jo­ne. To­kios kla­sės yra Sie­si­kų gim­na­zi­jo­je ir Už­upio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

Sie­si­kų gim­na­zi­jo­je pro­duk­ty­vu­sis mo­ky­mo­si mo­de­lis įdieg­tas nuo šių moks­lo me­tų pra­džios. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vai­do­tas Ka­li­nas pa­sa­ko­jo, kad pa­gal šią pro­gra­mą mo­ko­si 9 pir­mos gim­na­zi­nės kla­sės auk­lė­ti­niai.

Nau­jie­na pa­si­tei­si­no. Di­rek­to­rius džiau­gėsi, kad šį mo­de­lį sa­va­no­riš­kai pa­si­rin­ku­sių mo­ki­nių re­zul­ta­tai ly­gi­nant su per­nai me­tų pa­ge­rė­jo.

Esa­ma ir ne­įti­kė­ti­nų pa­si­kei­ti­mų. Vie­nas mo­ki­nys, per­nai pra­lei­dęs 140 pa­mo­kų, šie­met ne­pra­lei­do nė vie­nos. At­sai­niai žvel­gęs į moks­lus vai­ki­nas at­ra­do sa­ve dar­bi­nė­je veik­lo­je.

Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad vos tris die­nas per sa­vai­tę įpras­tas pa­mo­kas lan­kan­tys mo­ki­niai ki­tas dvi sa­vai­tės die­nas at­lie­ka prak­ti­ką. Dar­bo įgū­džių se­mia­si ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vė­se, Vla­do Šlai­to bib­lio­te­ko­je, lent­pjū­vė­je, at­lie­ka ūkio dar­bus pa­čio­je gim­na­zi­jo­je.

Pa­gal tą pa­čią pro­gra­mą šie mo­ki­niais mo­ky­sis ir ki­tą­met. Jų de­šim­ties kla­sių bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mas ne­si­skirs nuo ki­tų, be­si­mo­kan­čių pa­gal įpras­tą pro­gra­mą.

Kad nau­jie­na yra pa­trauk­li, liu­di­ja moks­lei­vių ap­klau­sos. Net 14 iš 22 da­bar­ti­nių gim­na­zi­jos aš­tun­to­kų no­rė­tų mo­ky­tis pa­gal nau­ją­jį mo­de­lį. De­ja, pa­sak V. Ka­li­no, pa­gal da­bar­ti­nę fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką mo­kyk­lo­je šia ga­li­my­be ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti tik vie­na 12 auk­lė­ti­nių gru­pė.

Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad šiais moks­lo me­tais švie­ti­mo įstai­goms pa­siū­ly­ta nau­jie­na su­si­do­mė­jo ne­at­si­tik­ti­nai, mat Sie­si­kų kraš­te itin daug so­cia­lių pro­ble­mų. Ri­zi­kos gru­pės šei­mų šio­je se­niū­ni­jo­je tiek pat, kiek vi­so­je Uk­mer­gė­je. Pu­sė gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nių – iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. 

Vai­kams, ku­rie tu­ri įvai­rių el­ge­sio ar so­cia­li­nių pro­ble­mų ir dėl to lin­kę ne­lan­ky­ti mo­kyk­los, šis mo­ky­mo­si mo­de­lis ypač pa­trauk­lus.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je šią sa­vai­tę vy­ko su­si­ti­ki­mas su vi­so­mis pro­duk­ty­vų­jį mo­ky­mą­si die­gian­čių mo­kyk­lų ko­man­do­mis.

Ap­tar­tos pro­ble­mos, su ku­rio­mis su­si­du­ria pro­gra­mos da­ly­viai. Pa­sak V. Ka­li­no, vie­na di­džiau­sių – fi­nan­sa­vi­mo pro­ble­ma. Ma­tant aki­vaiz­džiai tei­gia­mus re­zul­ta­tus, di­rek­to­rius ti­ki – rei­kia da­lin­tis pa­tir­ti­mi, po­pu­lia­rin­ti šį mo­de­lį.

Tiek mo­ky­to­jai, tiek mo­ki­niai su­si­ti­ki­me ak­cen­ta­vo, kad šio­se kla­sė­se žy­miai pa­di­dė­jo mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­ja, pa­ge­rė­jo re­zul­ta­tai. Da­lis mo­ki­nių, iš­lai­kę Pa­grin­di­nio ug­dy­mo pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­mą, to­liau pa­si­rin­ko pro­fe­si­nę mo­kyk­lą, ki­ti – moks­lą 11 kla­sė­je. 

Pro­duk­ty­vaus mo­ky­mo­si idė­ja mū­sų ša­ly­je plė­to­ja­ma pa­si­re­miant tarp­tau­ti­ne pa­tir­ti­mi. Ji nė­ra liūd­na. Sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos ša­li­mis, anks­ti iš švie­ti­mo sis­te­mos iš­kren­ta ne­daug mo­ki­nių: vi­dur­kis yra ma­žes­nis ne­gu ES ša­lių. Lie­tu­vo­je jis su­da­ro maž­daug 6,5 proc. ES ša­lių vi­dur­kis – 12,8 proc.

Be uk­mer­giš­kių pa­gal šį mo­de­lį Lie­tu­vo­je mo­ko­ma Tel­šių, Kė­dai­nių, Jo­na­vos, Kau­no ir Prie­nų mo­kyk­lo­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų