Vaistas nuo pamokų praleidinėjimo – naujas mokymosi modelis

Vaistas nuo pamokų praleidinėjimo – naujas mokymosi modelis / Gedimino Nemunaičio nuotr.

Vos sep­ty­nio­se Lie­tu­vos mo­kyk­lų kla­sėse mo­ko­ma pa­gal nau­ją mo­ky­mo­si bū­dą, kuo­met pa­mo­kos vyks­ta tris die­nas per sa­vai­tę, o li­ku­sias dvi die­nas moks­lei­viai už­si­i­ma dar­bi­ne veik­la. Tarp šių mo­kyk­lų dvi yra Uk­mer­gės ra­jo­ne.

Pe­da­go­gai ti­ki­na, jog nau­jie­na pa­si­tei­si­no ir net ta­po vais­tu nuo pa­mo­kų pra­lei­di­nė­ji­mo.

Pro­duk­ty­vu­sis mo­ky­ma­sis – tai ug­dy­mo mo­de­lis, pa­de­dan­tis mo­ty­va­ci­jos sto­ko­jan­tiems pa­aug­liams iš­lik­ti mo­kyk­lo­je ir pa­di­din­ti pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bes.

Tai – mo­ky­mo­si al­ter­na­ty­va de­vin­to­kams ir de­šim­to­kams, nu­spren­du­siems iš­ban­dy­ti ki­to­kį pa­grin­di­nio iš­si­la­vi­ni­mo įgi­ji­mo bū­dą: 3 die­nas mo­ky­tis mo­kyk­lo­je, o li­ku­sias – prak­ti­nio mo­ky­mo­si vie­to­se.

Tarp sep­ty­nių nau­jo­ve su­si­do­mė­ju­sių ša­lies mo­kyk­lų dvi yra Uk­mer­gės ra­jo­ne. To­kios kla­sės yra Sie­si­kų gim­na­zi­jo­je ir Už­upio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

Sie­si­kų gim­na­zi­jo­je pro­duk­ty­vu­sis mo­ky­mo­si mo­de­lis įdieg­tas nuo šių moks­lo me­tų pra­džios. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vai­do­tas Ka­li­nas pa­sa­ko­jo, kad pa­gal šią pro­gra­mą mo­ko­si 9 pir­mos gim­na­zi­nės kla­sės auk­lė­ti­niai.

Nau­jie­na pa­si­tei­si­no. Di­rek­to­rius džiau­gėsi, kad šį mo­de­lį sa­va­no­riš­kai pa­si­rin­ku­sių mo­ki­nių re­zul­ta­tai ly­gi­nant su per­nai me­tų pa­ge­rė­jo.

Esa­ma ir ne­įti­kė­ti­nų pa­si­kei­ti­mų. Vie­nas mo­ki­nys, per­nai pra­lei­dęs 140 pa­mo­kų, šie­met ne­pra­lei­do nė vie­nos. At­sai­niai žvel­gęs į moks­lus vai­ki­nas at­ra­do sa­ve dar­bi­nė­je veik­lo­je.

Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad vos tris die­nas per sa­vai­tę įpras­tas pa­mo­kas lan­kan­tys mo­ki­niai ki­tas dvi sa­vai­tės die­nas at­lie­ka prak­ti­ką. Dar­bo įgū­džių se­mia­si ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vė­se, Vla­do Šlai­to bib­lio­te­ko­je, lent­pjū­vė­je, at­lie­ka ūkio dar­bus pa­čio­je gim­na­zi­jo­je.

Pa­gal tą pa­čią pro­gra­mą šie mo­ki­niais mo­ky­sis ir ki­tą­met. Jų de­šim­ties kla­sių bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mas ne­si­skirs nuo ki­tų, be­si­mo­kan­čių pa­gal įpras­tą pro­gra­mą.

Kad nau­jie­na yra pa­trauk­li, liu­di­ja moks­lei­vių ap­klau­sos. Net 14 iš 22 da­bar­ti­nių gim­na­zi­jos aš­tun­to­kų no­rė­tų mo­ky­tis pa­gal nau­ją­jį mo­de­lį. De­ja, pa­sak V. Ka­li­no, pa­gal da­bar­ti­nę fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką mo­kyk­lo­je šia ga­li­my­be ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti tik vie­na 12 auk­lė­ti­nių gru­pė.

Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad šiais moks­lo me­tais švie­ti­mo įstai­goms pa­siū­ly­ta nau­jie­na su­si­do­mė­jo ne­at­si­tik­ti­nai, mat Sie­si­kų kraš­te itin daug so­cia­lių pro­ble­mų. Ri­zi­kos gru­pės šei­mų šio­je se­niū­ni­jo­je tiek pat, kiek vi­so­je Uk­mer­gė­je. Pu­sė gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nių – iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. 

Vai­kams, ku­rie tu­ri įvai­rių el­ge­sio ar so­cia­li­nių pro­ble­mų ir dėl to lin­kę ne­lan­ky­ti mo­kyk­los, šis mo­ky­mo­si mo­de­lis ypač pa­trauk­lus.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je šią sa­vai­tę vy­ko su­si­ti­ki­mas su vi­so­mis pro­duk­ty­vų­jį mo­ky­mą­si die­gian­čių mo­kyk­lų ko­man­do­mis.

Ap­tar­tos pro­ble­mos, su ku­rio­mis su­si­du­ria pro­gra­mos da­ly­viai. Pa­sak V. Ka­li­no, vie­na di­džiau­sių – fi­nan­sa­vi­mo pro­ble­ma. Ma­tant aki­vaiz­džiai tei­gia­mus re­zul­ta­tus, di­rek­to­rius ti­ki – rei­kia da­lin­tis pa­tir­ti­mi, po­pu­lia­rin­ti šį mo­de­lį.

Tiek mo­ky­to­jai, tiek mo­ki­niai su­si­ti­ki­me ak­cen­ta­vo, kad šio­se kla­sė­se žy­miai pa­di­dė­jo mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­ja, pa­ge­rė­jo re­zul­ta­tai. Da­lis mo­ki­nių, iš­lai­kę Pa­grin­di­nio ug­dy­mo pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­mą, to­liau pa­si­rin­ko pro­fe­si­nę mo­kyk­lą, ki­ti – moks­lą 11 kla­sė­je. 

Pro­duk­ty­vaus mo­ky­mo­si idė­ja mū­sų ša­ly­je plė­to­ja­ma pa­si­re­miant tarp­tau­ti­ne pa­tir­ti­mi. Ji nė­ra liūd­na. Sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos ša­li­mis, anks­ti iš švie­ti­mo sis­te­mos iš­kren­ta ne­daug mo­ki­nių: vi­dur­kis yra ma­žes­nis ne­gu ES ša­lių. Lie­tu­vo­je jis su­da­ro maž­daug 6,5 proc. ES ša­lių vi­dur­kis – 12,8 proc.

Be uk­mer­giš­kių pa­gal šį mo­de­lį Lie­tu­vo­je mo­ko­ma Tel­šių, Kė­dai­nių, Jo­na­vos, Kau­no ir Prie­nų mo­kyk­lo­se.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *