Žygiu pakvietė į kovą su smurtu prieš moteris

Šiemet į „Baltojo kaspino akciją Ukmergės rajone“ įsitraukė žymiai daugiau dalyvių. Šiemet į „Baltojo kaspino akciją Ukmergės rajone“ įsitraukė žymiai daugiau dalyvių.

Uk­mer­gės gat­vė­mis pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį žy­gia­vo bū­rys žmo­nių, pa­si­puo­šu­sių bal­tais kas­pi­nė­liais. Taip star­ta­vo Mo­te­rų cen­tro „Ga­ja“ kar­tu su Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­čių mo­te­rų są­jun­gos Uk­mer­gės mo­te­rų klu­bu įgy­ven­di­na­mas Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos kon­kur­so „16 ak­ty­vu­mo die­nų prieš smur­tą“ lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas „Bal­to­jo kas­pi­no ak­ci­ja Uk­mer­gės ra­jo­ne“.

Nuo lap­kri­čio 25 die­nos vi­sas pa­sau­lis skai­čiuo­ja 16 ak­ty­vu­mo die­nų prieš smur­tą: vyk­do­mos pre­ven­ci­nės kam­pa­ni­jos, ak­ci­jos, ren­gi­niai, kon­fe­ren­ci­jos, žy­giai.

So­cial­de­mok­ra­čių mo­te­rų ini­cia­ty­va uk­mer­giš­kiai jau ne­be pir­mi me­tai įsi­trau­kia į šią pre­ven­ci­nę kam­pa­ni­ją.

Anks­tes­niais me­tais vy­ko žy­giai, ku­riais no­rė­ta at­kreip­ti dė­me­sį į smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pro­ble­mą, o šie­met įgy­ven­di­na­ma dar dau­giau veik­lų. Pro­jek­tu ini­cia­to­riai įsi­pa­rei­go­jo ska­tin­ti ins­ti­tu­ci­jų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, pa­vie­nių žmo­nių ben­dra­dar­bia­vi­mą smur­to ma­ži­ni­mo sri­ty­je Uk­mer­gės ra­jo­ne.

Lap­kri­čio 26 die­ną 16 km žy­gis už mo­te­ris ne­ap­len­kė nė vie­nos Uk­mer­gės gat­vės. Pro­jek­to va­do­vė In­drė Ki­žie­nė džiau­gia­si, kad vis dau­giau žmo­nių pri­si­de­da prie ak­ci­jos. „Pa­me­nu, kai prieš tre­jus me­tus aš­tuo­nių žmo­nių gru­pe­lė, pa­si­puo­šu­si bal­tais kas­pi­nais, pa­ju­dė­jo mies­to gat­vė­mis, ap­lin­ki­niai žiū­rė­jo su nuo­sta­ba, te­ko aiš­kin­ti ak­ci­jos tiks­lus, pa­lai­ky­mas bu­vo men­kas. Per­nai prie ak­ci­jos jun­gė­mės Vil­niu­je, o šie­met ga­vus pa­ra­mą iš Svei­ka­tos ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos bei pri­si­dė­jus Uk­mer­gės ver­sli­nin­kams, žy­gį vėl su­ren­gė­me Uk­mer­gė­je. Vi­sas 16 die­nų ska­tin­si­me vi­suo­me­nę at­kreip­ti dė­me­sį į smur­to pro­ble­mą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je,“ – sa­ko I. Ki­žie­nė.

Žy­gy­je da­ly­va­vo 36 uk­mer­giš­kiai bei du vil­niš­kiai. Vi­si se­gė­jo bal­tą­jį kas­pi­ną ir da­li­no pra­ei­viams in­for­ma­ty­vią me­džia­gą, ku­rio­je pa­skelb­ti kon­tak­tai, kur Uk­mer­gė­je ga­li­ma kreip­tis pa­gal­bos smur­to at­ve­ju.

Da­ly­viai ap­ta­rė smur­to ap­raiš­kas ra­jo­ne, nu­ma­tė to­li­mes­nius žings­nius. Nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė pa­teik­ti siū­ly­mus ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios tie­sio­giai dir­ba su smur­to au­ko­mis bei smur­tau­to­jais. Bū­ti­na, kad kuo dau­giau žmo­nių įsi­trauk­tų į šią ini­cia­ty­vą ir vie­šai smerk­tų žiau­rų el­ge­sį su mo­te­ri­mis.

Vie­nas iš pro­jek­to tiks­lų – su­bur­ti kuo dau­giau ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir vals­ty­bi­nių įstai­gų spe­cia­lis­tų pre­ven­ci­nei veik­lai. „Žy­gio me­tu šis tiks­las vi­siš­kai įgy­ven­din­tas, nes tiek skir­tin­gų sri­čių spe­cia­lis­tų vie­no­je vie­to­je re­tai ka­da su­si­ren­ka, spren­džiant smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je klau­si­mus“, – sa­ko pro­jek­to va­do­vė.

Tarp žy­gei­vių – po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, so­cia­li­nės dar­buo­to­jos, mo­te­rų klu­bo at­sto­vės, po­li­ti­kės, sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė, ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kai.

Žy­gį ve­dė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas Ro­lan­das But­kus. Jam pa­de­dant su­da­ry­tas 16 ki­lo­met­rų marš­ru­tas, ku­riuo ke­liau­da­mi da­ly­viai Uk­mer­gės gat­vė­se nu­pie­šė sim­bo­li­nį kas­pi­ną.

Žy­giui pa­si­bai­gus apie kon­kre­čias veik­las pa­pa­sa­ko­jo psi­cho­lo­gė Jur­gi­ta Va­si­liaus­kie­nė, pa­ti tie­sio­giai dir­ban­ti su smur­tau­to­jais bei au­ko­mis.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą se­niū­ni­jo­se nu­ma­ty­ti su­si­ti­ki­mai su se­niū­ni­jų spe­cia­lis­tais. Jie bus kon­sul­tuo­ja­mi, kaip elg­tis smur­to at­ve­jais ir kur kreip­tis, kas tei­kia pa­gal­bą.

Kam­pa­ni­ja tę­sis iki gruo­džio 10 die­nos, kai mi­ni­ma Žmo­gaus tei­sų die­na. Pro­jek­to už­bai­gi­mui nu­ma­ty­ta Uk­mer­gės li­go­ni­nės par­ke ati­da­ry­ti sim­bo­li­nį mo­te­rų suo­le­lį.

Skais­tė VASILIAUSKAITĖ-DANČENKOVIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų