Žygiu pakvietė į kovą su smurtu prieš moteris

Žygiu pakvietė į kovą su smurtu prieš moteris / Šiemet į „Baltojo kaspino akciją Ukmergės rajone“ įsitraukė žymiai daugiau dalyvių.

Uk­mer­gės gat­vė­mis pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį žy­gia­vo bū­rys žmo­nių, pa­si­puo­šu­sių bal­tais kas­pi­nė­liais. Taip star­ta­vo Mo­te­rų cen­tro „Ga­ja“ kar­tu su Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­čių mo­te­rų są­jun­gos Uk­mer­gės mo­te­rų klu­bu įgy­ven­di­na­mas Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos kon­kur­so „16 ak­ty­vu­mo die­nų prieš smur­tą“ lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas „Bal­to­jo kas­pi­no ak­ci­ja Uk­mer­gės ra­jo­ne“.

Nuo lap­kri­čio 25 die­nos vi­sas pa­sau­lis skai­čiuo­ja 16 ak­ty­vu­mo die­nų prieš smur­tą: vyk­do­mos pre­ven­ci­nės kam­pa­ni­jos, ak­ci­jos, ren­gi­niai, kon­fe­ren­ci­jos, žy­giai.

So­cial­de­mok­ra­čių mo­te­rų ini­cia­ty­va uk­mer­giš­kiai jau ne­be pir­mi me­tai įsi­trau­kia į šią pre­ven­ci­nę kam­pa­ni­ją.

Anks­tes­niais me­tais vy­ko žy­giai, ku­riais no­rė­ta at­kreip­ti dė­me­sį į smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pro­ble­mą, o šie­met įgy­ven­di­na­ma dar dau­giau veik­lų. Pro­jek­tu ini­cia­to­riai įsi­pa­rei­go­jo ska­tin­ti ins­ti­tu­ci­jų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, pa­vie­nių žmo­nių ben­dra­dar­bia­vi­mą smur­to ma­ži­ni­mo sri­ty­je Uk­mer­gės ra­jo­ne.

Lap­kri­čio 26 die­ną 16 km žy­gis už mo­te­ris ne­ap­len­kė nė vie­nos Uk­mer­gės gat­vės. Pro­jek­to va­do­vė In­drė Ki­žie­nė džiau­gia­si, kad vis dau­giau žmo­nių pri­si­de­da prie ak­ci­jos. „Pa­me­nu, kai prieš tre­jus me­tus aš­tuo­nių žmo­nių gru­pe­lė, pa­si­puo­šu­si bal­tais kas­pi­nais, pa­ju­dė­jo mies­to gat­vė­mis, ap­lin­ki­niai žiū­rė­jo su nuo­sta­ba, te­ko aiš­kin­ti ak­ci­jos tiks­lus, pa­lai­ky­mas bu­vo men­kas. Per­nai prie ak­ci­jos jun­gė­mės Vil­niu­je, o šie­met ga­vus pa­ra­mą iš Svei­ka­tos ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos bei pri­si­dė­jus Uk­mer­gės ver­sli­nin­kams, žy­gį vėl su­ren­gė­me Uk­mer­gė­je. Vi­sas 16 die­nų ska­tin­si­me vi­suo­me­nę at­kreip­ti dė­me­sį į smur­to pro­ble­mą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je,“ – sa­ko I. Ki­žie­nė.

Žy­gy­je da­ly­va­vo 36 uk­mer­giš­kiai bei du vil­niš­kiai. Vi­si se­gė­jo bal­tą­jį kas­pi­ną ir da­li­no pra­ei­viams in­for­ma­ty­vią me­džia­gą, ku­rio­je pa­skelb­ti kon­tak­tai, kur Uk­mer­gė­je ga­li­ma kreip­tis pa­gal­bos smur­to at­ve­ju.

Da­ly­viai ap­ta­rė smur­to ap­raiš­kas ra­jo­ne, nu­ma­tė to­li­mes­nius žings­nius. Nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė pa­teik­ti siū­ly­mus ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios tie­sio­giai dir­ba su smur­to au­ko­mis bei smur­tau­to­jais. Bū­ti­na, kad kuo dau­giau žmo­nių įsi­trauk­tų į šią ini­cia­ty­vą ir vie­šai smerk­tų žiau­rų el­ge­sį su mo­te­ri­mis.

Vie­nas iš pro­jek­to tiks­lų – su­bur­ti kuo dau­giau ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir vals­ty­bi­nių įstai­gų spe­cia­lis­tų pre­ven­ci­nei veik­lai. „Žy­gio me­tu šis tiks­las vi­siš­kai įgy­ven­din­tas, nes tiek skir­tin­gų sri­čių spe­cia­lis­tų vie­no­je vie­to­je re­tai ka­da su­si­ren­ka, spren­džiant smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je klau­si­mus“, – sa­ko pro­jek­to va­do­vė.

Tarp žy­gei­vių – po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, so­cia­li­nės dar­buo­to­jos, mo­te­rų klu­bo at­sto­vės, po­li­ti­kės, sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė, ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kai.

Žy­gį ve­dė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas Ro­lan­das But­kus. Jam pa­de­dant su­da­ry­tas 16 ki­lo­met­rų marš­ru­tas, ku­riuo ke­liau­da­mi da­ly­viai Uk­mer­gės gat­vė­se nu­pie­šė sim­bo­li­nį kas­pi­ną.

Žy­giui pa­si­bai­gus apie kon­kre­čias veik­las pa­pa­sa­ko­jo psi­cho­lo­gė Jur­gi­ta Va­si­liaus­kie­nė, pa­ti tie­sio­giai dir­ban­ti su smur­tau­to­jais bei au­ko­mis.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą se­niū­ni­jo­se nu­ma­ty­ti su­si­ti­ki­mai su se­niū­ni­jų spe­cia­lis­tais. Jie bus kon­sul­tuo­ja­mi, kaip elg­tis smur­to at­ve­jais ir kur kreip­tis, kas tei­kia pa­gal­bą.

Kam­pa­ni­ja tę­sis iki gruo­džio 10 die­nos, kai mi­ni­ma Žmo­gaus tei­sų die­na. Pro­jek­to už­bai­gi­mui nu­ma­ty­ta Uk­mer­gės li­go­ni­nės par­ke ati­da­ry­ti sim­bo­li­nį mo­te­rų suo­le­lį.

Skais­tė VASILIAUSKAITĖ-DANČENKOVIENĖ

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *