Gedimino Nemunaičio nuotr. Lina Simonavičiūtė prašo rajono valdžios atkreipti dėmesį į jų problemą. Gedimino Nemunaičio nuotr. Lina Simonavičiūtė prašo rajono valdžios atkreipti dėmesį į jų problemą.

Uk­mer­gės Kal­vių gat­vės 1-ojo na­mo gy­ven­to­jai ta­po sa­vo na­mo įkai­tais. Mies­to cen­tre esan­tis dau­gia­bu­tis yra ava­ri­nės būk­lės, dau­gu­ma jo bu­tų ap­leis­ti.

Li­ku­si gy­ven­ti vie­nin­te­lė šei­ma jau­čia­si pa­lik­ta li­ki­mo va­liai. Žmo­nės bai­mi­na­si, kad ku­rią die­ną ne­lik­tų pri­spaus­ti griu­vė­sių.

„At­ei­kit, pa­ro­dy­sim, kaip mes gy­ve­na­me“, – pra­šė re­dak­ci­jai sa­vo pro­ble­mą pa­pa­sa­ko­ju­si Li­na Si­mo­na­vi­čiū­tė.

Še­šių bu­tų na­mas pa­čia­me mies­to cen­tre – tik­rų tik­riau­sias na­mas-vai­duok­lis. Pen­ki bu­tai ja­me tuš­ti, tik vie­na­me įsi­kū­ru­si L. Si­mo­na­vi­čiū­tės šei­ma.

Į vi­di­nį kie­me­lį už­ei­ti bau­go­ka – na­mo sie­nos su­skel­dė­ju­sios, vie­na jų – per vi­są na­mo aukš­tį. Be­veik sprin­džio plo­čio ply­šys ban­dy­tas už­san­da­rin­ti, bet pa­na­šu, jog toks „re­mon­tas“ tik kos­me­ti­nis ir re­a­lios nau­dos duo­da ma­žai.

Įlin­ku­sius an­tro na­mo aukš­to bal­ko­nus ro­dy­da­ma L. Si­mo­na­vi­čiū­tė sa­ko, kad po jais žai­džia jų ma­ža­me­tė duk­ra, pas ją at­ėję gat­vės drau­gai.

Ant vie­nų pe­čių

Ke­li pir­mo aukš­to bu­tai nė ne­ra­ki­na­mi – sa­vi­nin­kams jų ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas vi­sai ne­rū­pi. Skląs­tis už­kiš­tas pa­ga­liu­ku ir tiek. Bu­to vi­du­je – smar­vę sklei­džian­tis šiukš­ly­nas. Už ke­lių met­rų nuo šios lan­dy­nės – nau­jos, tvar­kin­gos mi­nė­tos šei­mos bu­to šar­vuo­tos du­rys, plas­ti­ki­niai lan­gai.

Pa­šne­ko­vė įsi­ti­ki­nu­si, kad se­na­mies­ty­je, pa­čia­me mies­to cen­tre, esan­tis pa­sta­tas sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams nė kiek ne­rū­pi. Gy­ve­na­ma­sis pa­sta­tas 1997 me­tais bu­vo pri­pa­žin­tas ava­ri­niu. Ta­čiau jo­kių prie­mo­nių jį re­mon­tuo­ti ar iš­kel­din­ti gy­ven­to­jus ne­si­im­ta dau­giau kaip de­šimt­me­tį. At­virkš­čiai – prieš ke­le­tą me­tų įtrau­kė į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą ir pri­me­tė jo re­mon­tą gy­ven­to­jams.

Šei­ma pa­sa­ko­jo, kad kaip įma­ny­da­mi ban­do griū­van­tį pa­sta­tą kaž­kaip ap­sau­go­ti nuo ap­lin­kos po­vei­kio. Su­re­mon­ta­vus ka­mi­ną, van­duo pro sto­go ply­šius ne­be­srū­va.

„Juk mes vie­ni vi­so na­mo tik­rai ne­su­re­mon­tuo­sim. Tai te­gu ieš­ko ki­tų sa­vi­nin­kų, te­gu juos kaž­kaip pri­ver­čia, pa­ga­liau – bau­das ski­ria“, – svars­to vie­nin­te­liai šio na­mo gy­ven­to­jai.

Si­tu­a­ci­ja iš­skir­ti­nė

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos vy­riau­sio­ji vals­ty­bi­nė ins­pek­to­rė Lo­re­ta Bu­ko­vec­kie­nė aiš­ki­no, kad į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įtrauk­tu pa­sta­tu rū­pin­tis pri­va­lo sa­vi­nin­kai. Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tus tu­ri in­for­muo­ti apie pa­sta­to būk­lę, at­sa­ko už ją pa­gal įsta­ty­mus.

Ta­čiau Kal­vių gat­vės 1-ojo na­mo si­tu­a­ci­ja yra kiek iš­skir­ti­nė – pa­na­šu, kad 6 bu­tų pa­sta­tas šiuo me­tu rū­pi tik vie­nin­te­lei ja­me gy­ve­nan­čiai šei­mai. Šiems žmo­nėms iš­ki­lu­si ir di­džiau­sia grės­mė, kad iš­ėjus į kie­mą ant gal­vos nu­kris ply­ta ar net bal­ko­nas. Ki­tų bu­tų sa­vi­nin­kai šia­me na­me ne­gy­ve­na.

Na­mo gy­ven­to­ja L. Si­mo­na­vi­čiū­tė svars­to, kad ir šiuo po­žiū­riu sa­vi­val­dy­bė nuo sa­vęs at­sa­ko­my­bės nu­si­mes­ti ne­ga­li – vie­nas iš bu­tų kaip tik ir pri­klau­so jai kaip so­cia­li­nis būs­tas.

Ta­čiau kaip tik rug­pjū­čio mė­ne­sio ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­šė pri­ta­ri­mo dėl šio būs­to iš­brau­ki­mo iš so­cia­li­nių būs­tų są­ra­šo. Jo la­biau ap­si­mo­ka at­si­sa­ky­ti ne­gu re­mon­tuo­ti.

Spren­di­mo ieš­kos

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas sa­kė, kad šis pa­sta­tas jam ke­lia su­si­rū­pi­ni­mą.

„Bu­vau nu­va­žia­vęs ap­žiū­rė­ti. De­ja, šei­mi­nin­kų ne­bu­vo, ta­čiau iš iš­orės ne­kaip at­ro­do. Liūd­no­kas vaiz­das. Kol kas net ne­įsi­vaiz­duo­ju, ką ga­lė­tu­me pa­da­ry­ti“, – pri­si­pa­žįs­ta S. Jac­kū­nas. Ta­čiau jis pa­ti­ki­no, kad dėl šio na­mo būk­lės bus ta­ria­ma­si su įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tais.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų