Prispyrė reikalas? Keliaukit į Kultūros centrą...

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ant viešojo tualeto durų – spyna. Gedimino Nemunaičio nuotr. Ant viešojo tualeto durų – spyna.

Pi­lies par­ke esan­čio vie­šo­jo tu­a­le­to pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­ti su­ma­nę uk­mer­giš­kiai to pa­da­ry­ti ne­be­ga­li, mat ši įstai­ga nuo šiol už­da­ry­ta. Pri­spy­rus rei­ka­lui siū­lo­ma pa­si­nau­do­ti kul­tū­ros cen­tro tu­a­le­tu.

Vie­nin­te­lis mies­te esan­tis vie­ša­sis tu­a­le­tas pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei, ta­čiau jau be­maž sa­vai­tę jis už­da­ry­tas.

Ant du­rų pa­ka­bin­ta in­for­ma­ci­ja, ku­rio­je siū­lo­ma nau­do­tis tu­a­le­tu, esan­čiu kul­tū­ros cen­tre. Uk­mer­giš­kiams gal vis­kas ir aiš­ku – ši įstai­ga yra ar­čiau­siai, ta­čiau mies­to sve­čiui var­gu ar su­pran­ta­ma, ko­dėl gam­ti­niai rei­ka­lai Uk­mer­gė­je pri­skir­ti kul­tū­rai.

Pa­gal ant laip­tų tvy­ran­tį kva­pą pa­na­šu, kad pa­siū­ly­mu juos at­lik­ti kul­tū­rin­gai nau­do­ja­si ne vi­si...

Uk­mer­gės mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė aiš­ki­no, kad rug­pjū­čio pa­bai­go­je bai­gė­si mies­to tvar­ky­mo dar­bų su­tar­tis su UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“. Pa­gal ją vie­na iš įmo­nės at­lie­ka­mų funk­ci­jų bu­vo vie­šo­jo tu­a­le­to pa­slau­gų tei­ki­mas.

Se­niū­nė sa­ko, kad apie vie­šo­jo tu­a­le­to li­ki­mą tar­ta­si su ra­jo­no va­do­vais ir pri­ei­ta prie iš­va­dos jį už­da­ry­ti. Esą jau be­veik de­šimt­me­tį kal­ba­ma apie tai, kad pa­sta­to būk­lė yra ava­ri­nė. Rū­sy­je įreng­tos pa­tal­pos ap­gai­lė­ti­nos – ga­ba­lais krin­tan­tis tin­kas, sie­nos nuo­lat su­drė­ku­sios, per jas sun­kia­si van­duo. Po stip­res­nio lie­taus ant grin­dų telk­šo ba­los.

Be to, „nykš­tu­kų na­me­lio“ iš­lai­ky­mas la­bai bran­gus. „Per daug jau nuos­to­lin­gas tas tu­a­le­tas bu­vo. Tuo la­biau, kad be jo uk­mer­giš­kiai ne­li­ko – ga­li nu­ei­ti ir pa­si­nau­do­ti ne­to­lie­se esan­čia­me kul­tū­ros cen­tre“, – svars­to pa­šne­ko­vė.

Iš­sa­ky­da­ma nuo­mo­nę apie iš­vie­tės iš­lai­ky­mo bran­gu­mą, re­mia­si skai­čiais. Elek­tra, ku­rią rū­sy­je nuo­lat rei­kia ži­bin­ti ir pa­tal­pas šil­dy­ti, van­duo, at­ly­gi­ni­mai dar­buo­to­jams, ka­sos apa­ra­tas, hi­gie­nos prie­mo­nės. Per mė­ne­sį tam iš­lei­džia­ma nuo 700 iki 1100 eu­rų.

Tai, pa­sak se­niū­nės „į ba­lą iš­me­ta­mi pi­ni­gai“. Tuo la­biau, kad į vie­šą­jį tu­a­le­tą kas­dien už­su­ka vos iki ke­lio­li­kos lan­ky­to­jų. Vie­no rei­ka­lo pri­spir­to žmo­gaus ap­si­lan­ky­mas čia sa­vi­val­dy­bei kai­nuo­ja per 3 eu­rus.

Se­niū­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad rū­sy­je įreng­to tu­a­le­to re­konst­ruk­ci­ja kai­nuo­tų dau­giau nei nau­jas pa­sta­tas.

Iš­ei­tis tik lai­ki­na

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko, kad spren­di­mas „per­kel­ti“ vie­šą­jį tu­a­le­tą į kul­tū­ros cen­tro pa­tal­pas – lai­ki­nas pro­ble­mos spren­di­mo bū­das.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad lė­šų pa­sta­ty­ti mies­te nau­ją­jį tu­a­le­tą pa­vyks su­ras­ti. Di­džiau­sia ti­ki­my­bė – pa­nau­do­jant tam kad ir Vy­riau­sy­bės tiks­li­nėms te­ri­to­ri­joms ski­ria­mas lė­šas.

Tarp 23 ša­lies sa­vi­val­dy­bių, ku­rioms ski­ria­mos tiks­li­nės lė­šos, yra pa­te­ku­si ir Uk­mer­gė. Mū­sų sa­vi­val­dy­bei skir­ta 9,3 mln. eu­rų.

„Yra pa­skelb­tas idė­jų kon­kur­sas, ku­ria­me ieš­ko­si­me spren­di­mų, kaip nau­din­gai iš­leis­ti tiks­li­nėms te­ri­to­ri­joms skir­tas lė­šas, tvar­kant vie­šą­sias mies­to erd­ves. Ko­mi­si­jai at­rin­kus įdo­miau­sius pa­siū­ly­mus, juos ap­tar­si­me su vi­suo­me­ne“, – aiš­ki­na S. Jac­kū­nas.

Tie­sa, ka­da uk­mer­giš­kiai ga­li ti­kė­tis nau­jo sta­ti­nio, di­rek­to­rius pri­si­pa­ži­no ne­no­rįs spė­lio­ti.

Su­ži­no­jo pas­ku­ti­nė

Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čios įstai­gos Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė sa­ko su­pran­tan­ti, kad par­ke esan­tis vie­ša­sis tu­a­le­tas sa­vo jau „nu­gy­ve­no“, ir ver­ti­na to­kią al­ter­na­ty­vą kaip lai­ki­ną iš­ei­tį.

Ta­čiau įstai­gos va­do­vė sa­ko ne­bu­vu­si in­for­muo­ta apie to­kį val­džios spren­di­mą.

„Žmo­nės pra­dė­jo ei­ti į mū­sų tu­a­le­tą, mums, nie­ko ne­su­pran­tan­tiems, aiš­ki­no per­skai­tę ant vie­šo­jo tu­a­le­to du­rų apie ga­li­my­bę juo pa­si­nau­do­ti. O mes žiū­ri­me akis iš­pū­tę ir nie­ko ne­su­pran­ta­me. Taip ne­tu­rė­jo bū­ti. Dar prieš pa­ka­bi­nant raš­te­lį, me­cha­niz­mas jau tu­ri dirb­ti. Da­bar jau esu pa­sta­ty­ta prieš fak­tą ir pri­im­ti si­tu­a­ci­ją to­kią, ko­kia yra“, – kal­bė­jo di­rek­to­rė.

Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad šį spren­di­mą įgy­ven­din­ti ne­bus taip pa­pras­ta, kaip įsi­vaiz­duo­ja­ma. Nu­ma­tė ir grės­mes.

Vie­na jų – kul­tū­ros cen­tro lau­kia di­des­nis lan­ky­to­jų srau­tas. O at­ėjęs ne­va į tu­a­le­tą žmo­gus ga­li už­lip­ti ir į an­trą aukš­tą, kur eks­po­zi­ci­jų sa­lė­je vyks­ta pa­ro­dos, yra ver­tin­gų me­no kū­ri­nių.

Pa­sak jos, dėl to teks įkur­ti ir pa­pil­do­mą eta­tą ar bent kaž­ko­kią jo da­lį. Tam pa­pil­do­mai rei­kės pi­ni­gų. Su­skai­čia­vo ir pre­li­mi­na­rias iš­lai­das tu­a­le­to prie­žiū­rai, va­ly­mo prie­mo­nėms. Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­ver­tus kul­tū­ros cen­tro tu­a­le­tą vie­šu, su­lau­žy­to, su­ga­din­to in­ven­to­riaus ne­pa­vyks iš­veng­ti. Di­rek­to­rė pa­skai­čia­vo, kad pri­reiks apie 500 eu­rų per mė­ne­sį. Šie pi­ni­gai bus mo­ka­mi kul­tū­ros cen­trui iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­pil­do­mai už tu­a­le­to pa­slau­gų tei­ki­mą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Komentarai  

+3 # jone 2015-09-06 15:25
O tai kam tos parodos organizuojamos, jei bijomasi gresmiu, kad ateis daugiau zmoniu? Ar tik pliusiukui uzsidet, kad surengta paroda, ar kad ja aplankytu kuo daugiau zmoniu?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+1 # pritariu 2015-09-07 12:10
žymiai geriau negu ten į tą baisų rūsį :P
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+1 # vince 2015-09-07 12:13
Tai aišku, kad geriau, bet jeigu tarkim vakare, kai prispiria reikalas o kulturkė užrakinta, ką tada daryti į krūmus tik varyti, čia visa esmė kad reikia mieste turėti normalius viešus tuoletus, bent jau centre turėti...
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+2 # nemo 2015-09-07 21:51
Viešasis tualetas Kultūros centre?Originalu,tikrai originalu...Turim fantazijos...Visi anykštėnai su savo lajų takais jau liko toje vietoje,kuria intensyviai naudosimės naujame kultūros objekte.Iki pilno nokauto truksta tik pvz.viešbučio savivaldybėje arba laidojimo biuro kraštotyros muziejuje...
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų