Prispyrė reikalas? Keliaukit į Kultūros centrą…

Pi­lies par­ke esan­čio vie­šo­jo tu­a­le­to pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­ti su­ma­nę uk­mer­giš­kiai to pa­da­ry­ti ne­be­ga­li, mat ši įstai­ga nuo šiol už­da­ry­ta. Pri­spy­rus rei­ka­lui siū­lo­ma pa­si­nau­do­ti kul­tū­ros cen­tro tu­a­le­tu.

Vie­nin­te­lis mies­te esan­tis vie­ša­sis tu­a­le­tas pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei, ta­čiau jau be­maž sa­vai­tę jis už­da­ry­tas.

Ant du­rų pa­ka­bin­ta in­for­ma­ci­ja, ku­rio­je siū­lo­ma nau­do­tis tu­a­le­tu, esan­čiu kul­tū­ros cen­tre. Uk­mer­giš­kiams gal vis­kas ir aiš­ku – ši įstai­ga yra ar­čiau­siai, ta­čiau mies­to sve­čiui var­gu ar su­pran­ta­ma, ko­dėl gam­ti­niai rei­ka­lai Uk­mer­gė­je pri­skir­ti kul­tū­rai.

Pa­gal ant laip­tų tvy­ran­tį kva­pą pa­na­šu, kad pa­siū­ly­mu juos at­lik­ti kul­tū­rin­gai nau­do­ja­si ne vi­si…

Uk­mer­gės mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė aiš­ki­no, kad rug­pjū­čio pa­bai­go­je bai­gė­si mies­to tvar­ky­mo dar­bų su­tar­tis su UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“. Pa­gal ją vie­na iš įmo­nės at­lie­ka­mų funk­ci­jų bu­vo vie­šo­jo tu­a­le­to pa­slau­gų tei­ki­mas.

Se­niū­nė sa­ko, kad apie vie­šo­jo tu­a­le­to li­ki­mą tar­ta­si su ra­jo­no va­do­vais ir pri­ei­ta prie iš­va­dos jį už­da­ry­ti. Esą jau be­veik de­šimt­me­tį kal­ba­ma apie tai, kad pa­sta­to būk­lė yra ava­ri­nė. Rū­sy­je įreng­tos pa­tal­pos ap­gai­lė­ti­nos – ga­ba­lais krin­tan­tis tin­kas, sie­nos nuo­lat su­drė­ku­sios, per jas sun­kia­si van­duo. Po stip­res­nio lie­taus ant grin­dų telk­šo ba­los.

Be to, „nykš­tu­kų na­me­lio“ iš­lai­ky­mas la­bai bran­gus. „Per daug jau nuos­to­lin­gas tas tu­a­le­tas bu­vo. Tuo la­biau, kad be jo uk­mer­giš­kiai ne­li­ko – ga­li nu­ei­ti ir pa­si­nau­do­ti ne­to­lie­se esan­čia­me kul­tū­ros cen­tre“, – svars­to pa­šne­ko­vė.

Iš­sa­ky­da­ma nuo­mo­nę apie iš­vie­tės iš­lai­ky­mo bran­gu­mą, re­mia­si skai­čiais. Elek­tra, ku­rią rū­sy­je nuo­lat rei­kia ži­bin­ti ir pa­tal­pas šil­dy­ti, van­duo, at­ly­gi­ni­mai dar­buo­to­jams, ka­sos apa­ra­tas, hi­gie­nos prie­mo­nės. Per mė­ne­sį tam iš­lei­džia­ma nuo 700 iki 1100 eu­rų.

Tai, pa­sak se­niū­nės „į ba­lą iš­me­ta­mi pi­ni­gai“. Tuo la­biau, kad į vie­šą­jį tu­a­le­tą kas­dien už­su­ka vos iki ke­lio­li­kos lan­ky­to­jų. Vie­no rei­ka­lo pri­spir­to žmo­gaus ap­si­lan­ky­mas čia sa­vi­val­dy­bei kai­nuo­ja per 3 eu­rus.

Se­niū­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad rū­sy­je įreng­to tu­a­le­to re­konst­ruk­ci­ja kai­nuo­tų dau­giau nei nau­jas pa­sta­tas.

Iš­ei­tis tik lai­ki­na

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko, kad spren­di­mas „per­kel­ti“ vie­šą­jį tu­a­le­tą į kul­tū­ros cen­tro pa­tal­pas – lai­ki­nas pro­ble­mos spren­di­mo bū­das.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad lė­šų pa­sta­ty­ti mies­te nau­ją­jį tu­a­le­tą pa­vyks su­ras­ti. Di­džiau­sia ti­ki­my­bė – pa­nau­do­jant tam kad ir Vy­riau­sy­bės tiks­li­nėms te­ri­to­ri­joms ski­ria­mas lė­šas.

Tarp 23 ša­lies sa­vi­val­dy­bių, ku­rioms ski­ria­mos tiks­li­nės lė­šos, yra pa­te­ku­si ir Uk­mer­gė. Mū­sų sa­vi­val­dy­bei skir­ta 9,3 mln. eu­rų.

„Yra pa­skelb­tas idė­jų kon­kur­sas, ku­ria­me ieš­ko­si­me spren­di­mų, kaip nau­din­gai iš­leis­ti tiks­li­nėms te­ri­to­ri­joms skir­tas lė­šas, tvar­kant vie­šą­sias mies­to erd­ves. Ko­mi­si­jai at­rin­kus įdo­miau­sius pa­siū­ly­mus, juos ap­tar­si­me su vi­suo­me­ne“, – aiš­ki­na S. Jac­kū­nas.

Tie­sa, ka­da uk­mer­giš­kiai ga­li ti­kė­tis nau­jo sta­ti­nio, di­rek­to­rius pri­si­pa­ži­no ne­no­rįs spė­lio­ti.

Su­ži­no­jo pas­ku­ti­nė

Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čios įstai­gos Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė sa­ko su­pran­tan­ti, kad par­ke esan­tis vie­ša­sis tu­a­le­tas sa­vo jau „nu­gy­ve­no“, ir ver­ti­na to­kią al­ter­na­ty­vą kaip lai­ki­ną iš­ei­tį.

Ta­čiau įstai­gos va­do­vė sa­ko ne­bu­vu­si in­for­muo­ta apie to­kį val­džios spren­di­mą.

„Žmo­nės pra­dė­jo ei­ti į mū­sų tu­a­le­tą, mums, nie­ko ne­su­pran­tan­tiems, aiš­ki­no per­skai­tę ant vie­šo­jo tu­a­le­to du­rų apie ga­li­my­bę juo pa­si­nau­do­ti. O mes žiū­ri­me akis iš­pū­tę ir nie­ko ne­su­pran­ta­me. Taip ne­tu­rė­jo bū­ti. Dar prieš pa­ka­bi­nant raš­te­lį, me­cha­niz­mas jau tu­ri dirb­ti. Da­bar jau esu pa­sta­ty­ta prieš fak­tą ir pri­im­ti si­tu­a­ci­ją to­kią, ko­kia yra“, – kal­bė­jo di­rek­to­rė.

Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad šį spren­di­mą įgy­ven­din­ti ne­bus taip pa­pras­ta, kaip įsi­vaiz­duo­ja­ma. Nu­ma­tė ir grės­mes.

Vie­na jų – kul­tū­ros cen­tro lau­kia di­des­nis lan­ky­to­jų srau­tas. O at­ėjęs ne­va į tu­a­le­tą žmo­gus ga­li už­lip­ti ir į an­trą aukš­tą, kur eks­po­zi­ci­jų sa­lė­je vyks­ta pa­ro­dos, yra ver­tin­gų me­no kū­ri­nių.

Pa­sak jos, dėl to teks įkur­ti ir pa­pil­do­mą eta­tą ar bent kaž­ko­kią jo da­lį. Tam pa­pil­do­mai rei­kės pi­ni­gų. Su­skai­čia­vo ir pre­li­mi­na­rias iš­lai­das tu­a­le­to prie­žiū­rai, va­ly­mo prie­mo­nėms. Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­ver­tus kul­tū­ros cen­tro tu­a­le­tą vie­šu, su­lau­žy­to, su­ga­din­to in­ven­to­riaus ne­pa­vyks iš­veng­ti. Di­rek­to­rė pa­skai­čia­vo, kad pri­reiks apie 500 eu­rų per mė­ne­sį. Šie pi­ni­gai bus mo­ka­mi kul­tū­ros cen­trui iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­pil­do­mai už tu­a­le­to pa­slau­gų tei­ki­mą.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *