Gedimino Nemunaičio nuotr. Pirtyje galioja įprastos etikos taisyklės – nešokiruoti kitų. Gedimino Nemunaičio nuotr. Pirtyje galioja įprastos etikos taisyklės – nešokiruoti kitų.

Ne­li­kus mies­te vie­šos pir­ties, dau­giau lan­ky­to­jų su­lau­kia Del­tu­vo­je esan­ti pir­te­lė. Ta­čiau čia kait­ros mė­gė­jų su­si­kur­tos sa­vos tai­syk­lės pa­tin­ka ne vi­siems. Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris pik­ti­no­si nuo­ga­liais, į lau­ką iš­bė­gu­siais at­si­gai­vin­ti po pir­ties.

Už­da­rius vie­šą pir­tį Gruo­džio 17-osios gat­vė­je, nau­jo­ji įren­gi­nė­ja­ma Klai­pė­dos gat­vė­je esan­čios ka­ti­li­nės pa­tal­po­se. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kaip vie­ną iš al­ter­na­ty­vų pir­ties mė­gė­jams siū­lo nau­do­tis Del­tu­vos pir­ties pa­slau­go­mis. Šis pa­sta­tas pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei, o pa­slau­gas tei­kia Del­tu­vos se­niū­ni­ja. 

Del­tu­vos pir­tis ir anks­čiau bu­vo mėgs­ta­ma uk­mer­giš­kių – sa­vait­ga­liais ap­link ją ne­trūk­da­vo au­to­mo­bi­lių. Ta­čiau ne­li­kus pir­ties Uk­mer­gė­je, net su­da­ry­tas pa­pil­do­mų au­to­bu­sų, va­žiuo­jan­čių iš au­to­bu­sų sto­ties į Del­tu­vą, gra­fi­kas.

Pik­ti­na nuo­ga­liai

Ta­čiau tai, kas vie­niems tei­kia ma­lo­nu­mą, ki­tus ga­li pik­tin­ti. Į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris iš­sa­kė nie­kad lig šiol ne­gir­dė­tą pa­sta­bą.

Pa­sa­ko­jo daž­nai sa­vait­ga­liais ap­lan­kan­ti Del­tu­vos ka­pi­nes. Ke­liu­kas, ku­riuo va­žiuo­ja, ve­da pa­lei mies­te­ly­je esan­čią pir­tį.

Šeš­ta­die­nis pir­ty­je – vy­rų die­na, ta­čiau, pa­sak mo­ters, vy­rai ne tik prau­sia­si, bet nu­ogi gai­vi­na­si at­vi­ra­me prie­pir­ty­je.

Pa­šne­ko­vė pa­sa­ko­jo, kad pa­lei pir­tį ten­ka va­žiuo­ti su vai­kais. Jai vi­sai ne­gra­žu nei pa­čiai žiū­rė­ti, nei kad vai­kai ma­ty­tų „stra­pa­lio­jan­čius nuo­gus vy­rus“.

Mū­sų skai­ty­to­ja svars­tė: jei jau vy­rai pa­tys ne­su­si­vo­kia, gal yra ko­kios tai­syk­lės, nu­sta­tan­čios ele­men­ta­rią tvar­ką, kad nuo­gam pri­de­ra bū­ti pir­ty, bet ne vie­šo­je vie­to­je – at­vi­ra­me prie­pir­ty­je.

Pa­siū­lys pri­si­deng­ti rankš­luos­čiu

Del­tu­vos se­niū­nas Sal­vi­jus Stim­bu­rys pa­ti­ki­no, kad į se­niū­ni­ją su pa­na­šiais skun­dais nie­kas nė­ra krei­pę­sis.

„Mū­sų pir­tis ato­kioj vie­toj. Tie­sa, ei­na pa­lei ją vie­ti­nės reikš­mės ke­liu­kas, bet pa­grin­di­nis ke­lias tik­rai to­liau. Juo ret­sy­kiais kas nors pra­ei­na, pra­va­žiuo­ja“, – pri­pa­žįs­ta se­niū­nas.

Jis pa­sa­ko­jo, kad mies­te­lio pir­tį nuo se­no yra pa­mė­gę uk­mer­giš­kiai, da­bar jų ge­ro­kai pa­dau­gė­jo.

„Pa­tin­ka žmo­nėms mū­sų pir­tis – ji kai­miš­ko ti­po, ga­ri­nė. Gal ir dėl to, kad nuo­ša­les­nė­je vie­to­je. Ta­čiau žmo­nės tik­rai tvar­kin­gi ren­ka­si, jo­kių nesu­si­pra­ti­mų ne­bū­ta. Na, gal ir iš­ei­na at­si­gai­vin­ti į prie­pir­tį“, – su­tin­ka se­niū­nas.

Sa­ko gir­dė­jęs vie­ti­nes mo­te­riš­kes pa­si­šai­pant iš nuo­ga­lių, bet iš­sky­rus juo­ke­lius, pik­tų pa­sta­bų nė­ra su­lau­kęs.

Pir­ties pa­slau­gos kai­na su­au­gu­sia­jam – 3 eu­rai. Anot S. Stim­bu­rio, šias pa­slau­gas se­niū­ni­ja tei­kia ne dėl pa­pil­do­mo už­dar­bio: pir­tis sa­vait­ga­liais kū­re­na­ma dėl se­niū­ni­jos žmo­nių – di­dži­ą­ją da­lį lan­ky­to­jų jie ir su­da­ro.

„Ne­ma­žai mū­sų gy­ven­to­jų gy­ve­na be pa­to­gu­mų, nuo­ša­les­niuo­se kai­muo­se. Pir­tis rei­ka­lin­ga tam, kad šva­riau gy­ven­tu­me. Kar­tais žmo­nės pa­pra­šo se­niū­ni­jos, kad leis­tu­me dy­kai nu­si­praus­ti. Aiš­ku, kad ne­at­sa­ko­me“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vas, pri­min­da­mas, kad pir­ties pa­slau­gos – vie­na iš so­cia­li­nės pro­gra­mos da­lių.

Iš­gir­dęs per­duo­tą skun­dą dėl nuo­gy­bių se­niū­nas pa­ti­ki­no, kad ieš­kos kom­pro­mi­so. Ne­ma­no, kad de­rė­tų už­draus­ti žmo­nėms pa­si­va­no­jus iš­ei­ti į lau­ką gry­no oro įkvėp­ti. Ta­čiau iš­ei­tį ma­to. Re­a­liau­sias bū­das bū­tų per­spė­ti lan­ky­to­jus, kad iš­ei­da­mi į lau­ką pri­si­deng­tų vie­tas, ku­rių ne­de­ra ro­dy­ti vie­šai.

„At­si­vė­sin­ti ga­li­ma iš­ei­ti ir pri­si­den­gus, ko­kiu rankš­luos­čiu ap­si­vy­nio­jus. Pa­ka­bin­si­me prie­pir­ty­je to­kį pra­šy­mą“, – ža­da S. Stim­bu­rys.

Baus­ti ne­sku­bė­tų

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Ai­das Dut­kus ma­no, kad mi­nė­tų pir­ties klien­tų el­ge­sį, apie ku­rį pa­sa­ko­jo mū­sų pa­šne­ko­vė, vie­na­reikš­miš­kai ver­tin­ti bū­tų sun­ku.

Pa­sak jo, el­ge­sio nor­mas vie­šo­se vie­to­se bu­vi­mas nuo­gam kaip ir pa­žei­džia, ta­čiau pa­rei­gū­nai, ga­vę to­kį pra­ne­ši­mą, pir­miau­sia aiš­kin­tų­si – o ką gi nuo­ga­liai da­ro. „Jei tie vy­rai tik iš pir­ties į prie­pir­tį iš­ei­na at­si­gai­vin­ti, yra vie­na, jei nuo­gas vaikš­čio­tų po mies­te­lį, vi­sai ki­ta, o dar ki­taip rei­kė­tų ver­tin­ti, jei ap­link mo­kyk­lą trin­tų­si ir vai­kams de­monst­ruo­tų“, – aiš­ki­na vir­ši­nin­kas.

Pa­sak jo, mi­nė­tuo­ju at­ve­ju net ir ga­vę pa­reiš­ki­mą, ne­sku­bė­tų baus­ti. Tuo tar­pu, anot pa­šne­ko­vo, jei bū­tų nu­sta­ty­ta, jog as­muo sa­vo nuo­gu­mą de­monst­ruo­ja ty­čia, at­kreip­da­mas ki­tų dė­me­sį, ga­li už­trauk­ti ir bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Komentarai  

+3 # Inteligentei 2015-10-12 13:10
Ale kas per bobos kvailumas, per gyvenima gal nemačius nuogo vyro?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų